آرشیو اخبار

صورتجلسه هجدهم(1400/5/11)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/5/3با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت

ادامه مطلب »

صورتجلسه هفدهم(1400/5/8)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/4/29 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با

ادامه مطلب »

صورتجلسه دوازدهم(1400/3/25)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روزسه شنبه مورخ1400/3/18 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور

ادامه مطلب »

صورتجلسه یازدهم(1400/3/17)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/3/9 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با

ادامه مطلب »

صورتجلسه دهم(1400/3/7)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 2/3/1400 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با

ادامه مطلب »

صورتجلسه نهم(1400/3/3)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/2/26با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور

ادامه مطلب »

صورتجلسه نهم(1400/3/2)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/2/26 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با

ادامه مطلب »

صورتجلسه هفتم(1400/2/20)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1400/2/13با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور

ادامه مطلب »