اعضای شورا

habibolah por1
سیدرضا حبیب اله پور عضوشورای اسلامی شهر
doman noei1
دومان نوعی منشی اول شورای اسلامی شهر
ahmadpor1
رشید احمد پور نایب رئیس شورای اسلامی شهر
hoshyar1
هوشیار خسروی عضو شورای اسلامی شهر
alipor1
قاسم علیپور عضو شورای اسلامی شهر
hasahemi1
علی اکبر هاشمی عضو شورای اسلامی شهر
اصلی
مهدی باقرزاده رئیس شورای اسلامی شهر