اعضای شورا

member4
محجوب پروین عضو شورای اسلامی شهر
member2
هوشیار خسروی نائب رئیس شورای اسلامی شهر
member5
منصور رمضان نژاد رئیس شورای اسلامی شهر
member3
دومان نوعی منشی دوم شورای اسلامی شهر

●کارشناس ارشد مهندسی عمران_مهندسی و مدیریت ساخت
●عضو سازمان نظام مهندسی استان
●عضو کانون مهندسین شهرستان بابلسر
●داری صلاحیت اجرا و نظارت پایه ۲ از نظام مهندسی
●عضو انجمن مهندسان مجری شهرستان
●عضو شورای اسلامی شهر بابلسر
●رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بابلسر
●نماینده شورای اسلامی شهر در کمیته فنی ماده ۵
●رئیس سابق کمیته راگبی شهرستان
●عضو کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر بابلسر

member1
صادق شفقت عضو شورای اسلامی شهر
member7
مسلم حسین زاده سخنگو و منشی اول و خزانه دار
member6
فاطمه بهار عضو شورای اسلامی شهر