اعضای شورا

member4
محجوب پروین رئیس شورای اسلامی
member2
هوشیار خسروی عضو شورای اسلامی
member5
منصور رمضان نژاد نائب رئیس شورای اسلامی
member3
دومان نوعی عضو شورای اسلامی

●کارشناس ارشد مهندسی عمران_مهندسی و مدیریت ساخت
●عضو سازمان نظام مهندسی استان
●عضو کانون مهندسین شهرستان بابلسر
●داری صلاحیت اجرا و نظارت پایه ۲ از نظام مهندسی
●عضو انجمن مهندسان مجری شهرستان
●عضو شورای اسلامی شهر بابلسر
●رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بابلسر
●نماینده شورای اسلامی شهر در کمیته فنی ماده ۵
●رئیس سابق کمیته راگبی شهرستان
●عضو کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر بابلسر

member1
صادق شفقت عضو شورای اسلامی
member7
مسلم حسین زاده سخنگو و منشی اول و خزانه دار
member6
فاطمه بهار عضو شورای اسلامی