اعضای شورا

member4
محجوب پروین رئیس شورای اسلامی
member2
هوشیار خسروی عضو شورای اسلامی
member5
منصور رمضان نژاد نائب رئیس شورای اسلامی
member3
دومان نوعی عضو شورای اسلامی
member1
صادق شفقت عضو شورای اسلامی
member7
مسلم حسین زاده سخنگو و منشی اول و خزانه دار
member6
فاطمه بهار عضو شورای اسلامی