اعضای شورا

habibolah por1
سیدرضا حبیب اله پور ریاست شورای اسلامی شهر
doman noei1
دومان نوعی عضو شورای اسلامی شهر
ahmadpor1
رشید احمد پور عضو شورای اسلامی شهر
hoshyar1
هوشیار خسروی عضو شورای اسلامی شهر
alipor1
قاسم علیپور عضو شورای اسلامی شهر
hasahemi1
علی اکبر هاشمی عضو شورای اسلامی شهر
bagherzade1
مهدی باقرزاده نایب رئیس شورای اسلامی شهر