صورتجلسه یازدهم(1400/3/17)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/3/9 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضابرگزار گردید. دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده خلاصه مذاکرات 1-نامه مجمع

ادامه مطلب »

صورتجلسه دهم(1400/3/7)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 2/3/1400 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضابرگزار گردید.   دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده خلاصه مذاکرات 1-نامه

ادامه مطلب »

صورتجلسه نهم(1400/3/3)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/2/26با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضابرگزار گردید. دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده مصوبات جلسه: بند 1-ماده واحده

ادامه مطلب »

صورتجلسه نهم(1400/3/2)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/2/26 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضابرگزار گردید. دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده مصوبات جلسه: بند 1-ماده

ادامه مطلب »

صورتجلسه هفتم(1400/2/20)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1400/2/13با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید. دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده مصوبات جلسه: بند 1-ماده

ادامه مطلب »

صورتجلسه شماره هشتم(1400/2/27)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/19/2 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید. دستور کار جلسه:-بررسی نامه های وارده-خلاصه مذاکرات 1-نامه شماره 1400/20/1538مورخ

ادامه مطلب »

صورتجلسه ششم(1400/2/9)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/1/31 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید. دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده خلاصه

ادامه مطلب »