فراخوان طراحی

بهره گیری از ظرفیت طراحان در اجرای طرح همسان سازی مغازه های خیابان شهید رجایی

فراخوان مسابقه طراحی فضای شهری

فراخوان مسابقه طراحی فضای شهری

 

طراحی المان اصلی سر درب و بدنه سایت شهرداری (ورودی سواره و پیاده)

طراحی جداره و بدنه سایت عمارت شهرداری

طراحی نگهبانی و اطلاعات عمارت به مساحت حدود 10 متر مربع

آخرین فعالیت ها

صورتجلسه یازدهم(1400/3/17)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/3/9 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضابرگزار گردید. دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده خلاصه مذاکرات 1-نامه مجمع

ادامه مطلب »

صورتجلسه دهم(1400/3/7)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 2/3/1400 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضابرگزار گردید.   دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده خلاصه مذاکرات 1-نامه

ادامه مطلب »

صورتجلسه نهم(1400/3/3)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/2/26با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضابرگزار گردید. دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده مصوبات جلسه: بند 1-ماده واحده

ادامه مطلب »

صورتجلسه نهم(1400/3/2)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/2/26 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضابرگزار گردید. دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده مصوبات جلسه: بند 1-ماده

ادامه مطلب »

صورتجلسه هفتم(1400/2/20)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1400/2/13با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید. دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده مصوبات جلسه: بند 1-ماده

ادامه مطلب »

صورتجلسه شماره هشتم(1400/2/27)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/19/2 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید. دستور کار جلسه:-بررسی نامه های وارده-خلاصه مذاکرات 1-نامه شماره 1400/20/1538مورخ

ادامه مطلب »

صورتجلسه ششم(1400/2/9)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/1/31 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید. دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده خلاصه

ادامه مطلب »