فراخوان طراحی

بهره گیری از ظرفیت طراحان در اجرای طرح همسان سازی مغازه های خیابان شهید رجایی

فراخوان مسابقه طراحی فضای شهری

فراخوان مسابقه طراحی فضای شهری

 

طراحی المان اصلی سر درب و بدنه سایت شهرداری (ورودی سواره و پیاده)

طراحی جداره و بدنه سایت عمارت شهرداری

طراحی نگهبانی و اطلاعات عمارت به مساحت حدود 10 متر مربع

آخرین فعالیت ها

صورتجلسه(پنجاه دو)99/10/21

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/10/14 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید. دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده-خلاصه مذاکرات

ادامه مطلب »

صورت جلسه(پنجاه و یک)99/10/9

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/10/9 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید

ادامه مطلب »

صورت جلسه(چهل ونه)99/9/25

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 25/9/99 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید

ادامه مطلب »

صورتجلسه(چهل و هشت)99/9/23

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 23/9/99 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید

ادامه مطلب »