شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
مصوبات شورای اسلامی شهر بابلسر به تاریخ 1396/03/20

خلاصه مذاکرات:

 1-نامه شورایاری محله میاندشت مبنی بر درخواست مساعدت مالی جهت خرید توپ وتور والیبال قرائت ومقرر شد جهت بررسی با شهرداری مکاتبه شود.

2-نامه هیئت تیراندازی بابلسر مبی بردرخواست مساعدت مالی جهت خرید جوائز قرائت ومقرر گردید باشهرداری مکاتبه شود.

3-نامه شهرداری محترم درخصوص درخنواست استند دائمی برای اتاق اصناف در میدان شهدا قرائت وضمن مخالفت با مکان فوق مقررگردید شهرداری مکان دیگری را معرفی نماید.

4-نامه انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان وسازندگان مسکن وساختمان بابلسر درخصوص اخذ تفکیک  اعیانی توسط شهرداری قرائت ومقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری  مکاتبه گردد.

5-نامه آقای جابر ابراهیم زاده مبنی بر درخواست مکانی در شهربازی قدیم (مینی پارک)جهت امرار معاش قرائت وحسب قانون مخالفت شد.

6-نامه شماره 2019/25/86مورخ 18/3/96 فرمانداری محترم درخصوص صورتجلسه 283مورخ 16/2/96 مصوبات شورای اسلامی بررسی هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی قرائت ومقررگردید بررسی شود.

7-نامه آقای محمد صادقیان مبنی بر درخواست اشتغال بعنوان راننده درشهرداری قرائت ومخالفت گردید.

8-نامه اهالی کوچه شهید شریفی 25 مبنی بر درخواست آسفالت قرائت ومقرر شدباشهرداری مکاتبه گردد.

9-نامه خانم خدیجه نجف پور مبنی بردرخواست مساعدت مالی قرائت ومقرر گردید با شهرداری مکاتبه شود.

10-نامه آقای احمدضیا پور مبنی بر شکایت از سازنده مجتمع تجاری سنترپوینت قرائت و مقرر شد جهت بررسی واعلام نتیجه به شورا با شهرداری مکاتبه شود.

11-نامه اهالی کوچه محمدزاده مبنی بردرخواست آسفالت قرائت ومقررشد باشهرداری مکاتبه شود.

12-نامه اهالی کوچه ولیعصر بین 5و7مبنی بردرخواست آسفالت قرائت ومقرر شدباشهرداری مکاتبه شود.

13-نامه آقای حامی خدادادنژاد مبنی بر درخواست مساعدت مالی جهت اعزام به مسابقات در کشور ارمنستان قرائت ومقررشد جهت بررسی با شهرداری مکاتبه شود.

14-نامه آقای رضا قادی پاشا مبنی بر درخواست مساعدت جهت دریافت پروانه ساختمانی قرائت ومقرر شد باشهرداری مکاتبه شود .

15-نامه شهرداری بابلسر درخصوص طرح سالمسازی دریا قرائت گردید.

16-نامه موسسه آهنگ هستی طبرستان مبنی بردرخواست نصب تلویزیون شهری درجلسه مطرح وشورابانصب تلویزیون درسردرب مغازه وچسبیده به مغازه موافقت می نماید ودرصورت موافقت متقاضی به شهرداری محترم پیشنهاد داده خواهد شد.

17-نامه آقایان آقایی و پور تقی مبنی بردرخواست رسیدگی به مشکل قطعه زمین در خیابان شریعتی قرائت ومقرر شد جهت بررسی با شهرداری مکاتبه شود.

18-نامه هیئت عشاق الحسین بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت خرید سیستم صوتی قرائت وبدلیل مشکلات مالی مخالفت شد.

19-نامه کانون آگهی وتبلیغات انتظار گرافیک مبنی بر درخواست  نصب بک لایت LED به طول تقریبی 100متر برروی دیوار دانشگاه مازندران درخیابان پاسداران قرائت ومقرر شد باشهرداری جه اقدام برابر مقررات مکاتبه شود.

20-نامه رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران درخصوص معرفی خانم عفت ناظر فصیحی مبنی بر درخواست مساعدت جهت دریافت غرفه شال وکلاه قرائت وبه دلیل مغایرت با قانون مخالفت گردید.

21-نامه آقای سینا فیض بخشیان کهن مبنی بردرخواست ارائه غذا ونوشیدنی گرم در محلات قرائت ومخالفت شد.

مصوبات

1-نامه شماره 6784/6مورخ 18/2/96درخصوص بکارگیری دونفر نیروی انتظامی جهت جلوگیری از بی نظمی چادرخوابها به مدت 3 ماه به مبلغ 000/000/90ریال ضمن موافقت مقررشد درابتدای هر پارکینگ ازپارکینگ صفر تا ششم با نصب بنر با محتوای (برپایی چادر پیگرد قانونی دارد)همانند نوارساحلی اقدام گردد،ضمناً مبلغ قرارداد در اتمام کار ودرصورت رضایت ازانجام کار پرداخت گردد.

2-نامه شماره 6631/9مورخ 16/3/96شهرداری محترم درخصوص توافق فیمابین شهرداری وآقای ناصر جمارانی مالک پلاک ثبتی شماره 50/12/23 واقع درخیابان بلوار طالقانی به مساحت 60/490مترمربع که ملک مذکور در منطقه جهانگردی پذیرایی بوده ومالک قصد تغییر کاربری آن به مسکونی را دارد ومتقاضی 30درصد از ملک مذکور به مساحت 18/147مترمربع را به قیمت کارشناسی روز محاسبه وبه صورت وجه نقد در اختیار شهرداری قراردهد قرائت وموافقت گردید .

3-نامه شماره 3958/6مورخ 19/3/96 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای کیومرث ذبیح اله زاده به مبلغ 000/062/27ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

4-نامه شماره 6958/6 مورخ 20/3/96 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای قاسمعلی محمدپور قهرمان زنه برداری کشور جهت اعزام به مسابقات قهرمانی جهان در هفته آتی با مساعدت مالی به مبلغ 000/000/15 ریال از محل ماده 17موافقت گردید.

5-نامه شماره 1134/6مورخ 20/3/96شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به شورایاری محله بی بی سرروضه به مبلغ 000/000/10ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

6-نامه شماره 2495/6مورخ 16/3/96شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به انجمن معماری دانشگاه مازندران به مبلغ 000/000/30 ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

7-نامه شماره 6289/6مورخ 17/3/96شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی بابت برگزاری مراسم رحلت امام خمینی (ره) به مبلغ 000/000/48 ریلال از محل ماده 17 موافقت گردید .

8-نامه شماره 5516/20مورخ 4/3/96 شهرداری محترم درخصوص امور جابجایی دانش آموزان براساس بند الف ماده 1 تصویبنامه اصل 138 قانون اساسی وبراساس بند 2 مصوبه هیئت مدیره سازمان حمل ونقل همگانی شهرداری بابلسر ضمن موافقت پیشنهاد گردید از طریق مزایده اقدام فرمایند.

9-مقررگردید باتوجه به طرح موضوع پارکبان بلوار شهیدعلیزاده از پارکینگ 0 تا 9 وهمچنین نظم بخشیدن به چادر خوابها که در صورتجلسه مورخ 9/3/96 ودر بند 53 آمده است شورا بمنظور حفظ وحراست از استقرار چادر خوابها پیشنهاد می نماید چادر ها در مسیر پیاده روهای پارکینگ هفتم تا نهم با نظارت شهرداری وکمک از نیروی انتظامی استقرار یابند.

10-نامه شماره 1246/8 مورخ 9/2/96 شهرداری محترم درخصوص جابجایی تابلوی تبلیغاتی شرکت آویژه درصورتیکه شرکت ذکور نسبت به نصب کامل پل هوایی خیابان بلوار ذوالفقاری وراه اندازی آسانسور اقدام نماید وگزارش اتمام عملیات آن به شورا ارسال گردد موافقت می نماید.

11-نامه شماره 4223/8مورخ 21/2/96 درخصوص درخواست احداث نمایشگاه کتاب در میدان شهربانی قرائت ومخالفت گردید.

12-نامه موسسه حسابرسی وخدمات مالی نمودگر روش مبنی براعلام آمادگی جهت انجام عملیات حسابرسی از سال94تا منتهی به 30/12/95 شهرداری بابلسر قرائت وضمن موافقت مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر