شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
مصوبات شورای اسلامی شهر بابلسر به تاریخ 1396/02/12

خلاصه مذاکرات:

 1-نامه شماره947/25/86مورخ12/2/96فرمانداری محترم درخصوص کمیته انطباق صورتجلسه شماره 277مورخ19/1/96قرائت شد.

2-نامه شماره 95/26/11مورخ12/2/96 سرپرست بسیج رسانه درخصوص مساعدت مالی قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

3-نام شماره2715/13مورخ9/2/96شهرداری محترم نسبت به اجرای پروژه اگونمره30واقع درنبش خیابان شهیدچمران35 جهت جلوگیری از بروزخسارات احتمالی درمسیراجرای پروژه قرائت شد.

4-نامه شماره 85/1321/1396 مورخ 10/2/96رئیس اتاق اصناف جهت معافیت از پرداخت عوارض قرائت وبه کمیسیون مالی ارجاع گردید.

5-نامه شماره940/5/86مورخ 12/2/96فرمانداری محترم درخصوص کارگاه های آموزش خانواده خوشبخت وپویا باهدف آموزش مهارتهای زندگی قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

6-نامه شماره 3013/13مورخ11/2/96شهرداری محترم درخصوص اجرای پروژه عملیات کفپوش بتنی واقع درخیابان باهنر وسطح شهر جهت جلوگیری از بروز خسارات احتمالی درمسیر اجرای پروژه قرائت شد.

7-نامه شماره 8/848مورخ7/2/96شهرداری محترم درخصوص ارائه گزارش عملکرد دوساله شهرداری (94و95)قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

8-نامه نامه شماره 906/25/86مورخ11/2/96فرمانداری محترم درخصوص آشنایی با دستگاه احراز هویت وثبت نام الکترونیکی انتخابات شورای اسلامی قرائت شد.

9-نامه آقای مهندس میلاد عبدی درخصوص ایجادکانکس های متحرک درسطح شهرجهت ارائه غذاهای خانگی قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

10-نامه شماره58مورخ9/2/96اداره کتابخانه عمومی درخصوص تقاضای 3دستگاه وسیله نقلیه جمعی جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب قرائت شد.

11-نامه شماره948/25/86مورخ 12/2/96فرمانداری محترم درخصوص کمیته انطباق صورتجلسه شماره 278مورخ26/1/96قرائت شد.

12-نامه شماره 1382/4/7/د مورخ 7/2/96سرپرست شبکه بهداشت ودرمان درخصوص مساعدت مبنی براطلاع رسانی جهت برگزاری مشاوره روانشناسی برای پیشگیری افسردگی در گروه آسیب پذیرزنان ومردان قرائت ومقررگردید به اطلاع همکار محترم خواهر برسد.

13-نامه شماره 1412/4/7/د مورخ9/2/96شبکه بهداشت ودرمان درخصوص شرکت دراولین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان بابلسردرسال 1396قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

14-نامه جمعی ازبانوان جلسه قرآنی درخصوص تقاضای وسیله نقلیه جمعی برای اردوی زیارتی به امام زاده عبدالله (ع)قرائت شد.

15-نامه آقای علی اکبرهاشمی درخصوص جابجایی استندبرد درنبش خیابان بلوارطالقانی درفضای داخلی دانشگاه مازندران که موجب اعتراض جمع کثیری از شهروندان گردیده قرائت شد.

16-نامه شماره 262/96/ش مورخ 2/2/96اداره فرهنگ وارشاداسلامی درخصوص ارائه یک نسخه صورتجلسه مورخ 30/1/96شورای فرهنگ عمومی قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

17-نامه کارگران مشغول کاردردفن زباله درپارکینگ 8درخصوص واگذاری وساماندهی زباله به این کارگران قرائت ومقرر گردید باشهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

18-نامه شماره 270/96ب  مورخ31/1/96اداره ورزش وجوانان درخصوص ارائه اولین صورتجلسه ستاد ساماندهی امور جوانان قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

19-نامه آقای صابر غلامیان درخصوص مشکلات بوجودآمده درپارک شورا برای اجاره ماشینهای کنترلی قرائت شد.

20-نامه آقای محمد براری درخصوص مساعدت مالی به فرزندایشان جمعیت تامین وسایل ورزشی قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

21-نامه شماره 16/96 مورخ 12/2/96 رئیس هیئت والیبال درخصوص مساعدت مالی به آکادمی تخصصی والیبال ساحل قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ورزشی ارجاع گردید.

22-نامه شماره 925/25/86مورخ11/2/96فرمانداری محترم درخصوص ارائه یک نسخه صورتجلسه مورخ 6/2/96شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر قرائت شد.

23-نامه هیئت محبان المعصومین درخصوص مساعدت مالی جهت برگزاری میلادحضرت مهدی (عج)قرائت ومقرر شد باشهرداری جهت مساعدت مکاتبه شود.

24-نامه شورایاری محله کاظم آباد درخصوص مساعدت مالی جهت برگزاری  میلادحضرت مهدی (عج)قرائت ومقرر شد باشهرداری جهت مساعدت مکاتبه شود.

25-نامه شرکت تعاونی خدمات مهدوآمادگی پرواز درخصوص درخواست سالن سینما جهت برگزاری اختتامیه سال تحصیلی 96-95 قرائت ومقررگردیدچنانچه متقاضی استفاده از سینما را در ساعات صبح نمایدبلامانع می باشد.

26-نامه شرکت گردشگری شهدای مفقوالاثردرخصوص تقاضای پیمانکاری طرح وپارکبانی پارکینگهای 9گانه واقع دربلوارشهیدعلیزاده درصورت توافق دوشرکت متقاضی باترک تشریفات موافقت گردد.

27-نامه 96/1/100 مورخ 20/1/96شرکت تعاونی ورزشی کولاک قهرمان مبنی بردرخواست همکاری باشهرداری درخصوص طرح سالمسازی دریا و ورودی پارکینگها مقررگردید با شهرداری محترم راجع به قیمت مزایده پارکینگ ومناقصه طرح دریا مکاتبه گردد.

28-نامه شماره 238/96ب  مورخ 11/2/96اداره ورزش وجوانان درخصوص مساعدت مالی به هیئت کوهنوردی درخصوص عزیمت آقای عباس ابوالقاسمی به مسابقات قرقیزستان قرائت ومقرر گردید باشهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

29-نامه شماره 17مورخ 2/2/96رئیس اتحادیه صنف اقامتی وگردشگری درخصوص جلوگیری از تخریب دکه ها ودیوارهتل های نوارساحلی درجهت اجرای طرح فضای سبز قرائت ومقرر گردید با شهرداری محترم جهت بررسی مکاتبه گردد.

30-نامه شماره 1016/96 مورخ 3/2/96کانون آویژه گسترمبنی بردرخواست جبران خسارت برچیده شدن بیلبوردآن کانون قرائت ومقررگردیدباشهرداری محترم جهت بررسی وگزارش مکاتبه گردد.

31-نامه اهالی وساکنین خیابان شهیدنقی محمدزاده 15 مبنی بردرخواست آسفالت واگوکشی قرائت ومقرر گردید با شهرداری محترم جهت بررسی مکاتبه گردد.

32-نامه موسسه مجتمع آموزشی معرفت مبنی بردرخواست مساعدت مالی جهت برگزاری جشنواره ومجسمه های شنی قرائت ومقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

33-نامه اهالی وساکنین کوچه سوم بلوار دانشگاه مبی بردرخواست آسفالت واگوکشی جهت رفع آبگرفتگی قرائت ومقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

34-نامه اهالی وساکنین خیابان امام خمینی 14 کوچه بن بست سروری مبنی بر درخواست آسفالت قرائت ومقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

35-نامه اقای پیمان صالحی مبنی بردرخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه های درمان فرزند ایشان قرائت ومقررگردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

36-نامه اهالی وساکنین خیابان محبوبی 3کوچه عبدالحسینی 9 درخصوص آسفالت واگوکشی قرائت ومقرر گردیده با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

37-نامه اهالی وساکنین کوچه ولیعصر 40مبنی بردرخواست اگوکشی قرائت ومقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

38-نامه شورایاری محله میاندشت واهالی ساکنین خیابان امام خمینی (ره)کوچه امام 18 مبنی بر درخواست آسفالت قرائت ومقررگردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

39-نامه هیئت والیبال در خصوص درخواست مساعدت مالی قرائت ومقرر گردید با شهرداری جهت بررسی مکاتبه گردد.

40-نامه شماره 2682/1/317/571/3مورخ 2/2/96 سپاه پاسداران درخصوص درخواست تابلوی استنبرد وعکس شهدا ومیله پرچم با نظر مساعد مقرر گردید جهت هماهنگی جهت جانمایی با شهرداری مکاتبه گردد.

مصوبات:

1-نامه شماره 734/6 مورخ 12/2/96 شهرداری محترم در خصوص حق سنوات پاداش خدمت بابت حق الجلسه کمیسیون معاملات خانم فلورا مشیریان همکار شهرداری  به مبلغ 924/113/32 ریال همانند آقای نجف پور از طریق ماده 17 موافقت گردید.

2-نامه شماره 3148/3 مورخ 12/2/96 در خصوص عملیات اجرایی دیواره ساحلی ساحل خوابگاه نواب صفوی دانشگاه مازندران همانند نوار ساحلی به مبلغ کل 6میلیارد ریال در  صورت تخصیص پول از محل بودجه  بلامانع می باشد.

3-نامه شماره 2956/6 مورخ 11/2/96 در خصوص مساعدت مالی به مدیریت دبیرستان شهید بهشتی با مبلغ 000/000/10 ریال موافقت می گردد.

4-نامه شماره 33268/6 مورخ 25/12/95 در خصوص مبلغ براورد هزینه اجرای پروژه شمع واگو جهت انحراف کانال قدیمی به مبلغ 000/000/820/2 ریال موافقت گردید.

عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر