شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
مصوبات شورای اسلامی شهر بابلسر به تاریخ 1396/04/24

خلاصه مذاکرات:

 1-نامه آقای جعفر شیر مبنی بردرخواست مساعدت مالی قرائت ومقررشدباشهرداری مکاتبه شود.

2-نامه سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بابلسر مبنی بردرخواست مساعدت جهت ایاب وذهاب داوطلبان سلامت منطقه مرکز شهید میرزاده درمورخ 30/4/96به شهرستان آمل قرائت ومقررشد با شهرداری مکاتبه شود.

3-نامه شورایاری محله بی بی سرروضه مبنی بردرخواست رسیدگی به مشکلات بهداشتی روبروی مدرسه شهید احمدنیا وجباری قرائت ومقرر شدباشهرداری مکاتبه شود.

4-نامه آقای نورعلی محمدی مبنی بردرخواست مساعدت مالی قرائت ومقررشدباشهرداری مکاتبه شود.

5-نامه فرمانداری محترم درخصوص ارسال تصویرنامه مدیرکل محترم دفترفنی ، امورعمرانی ،حمل ونقل وترافیک استانداری جهت بررسی وارائه گزارش به شورا به سازمان حمل ونقل همگانی شهرداری بابلسر ارسال گردید.

6-نامه مدیریت مجموعه ورزشی وتفریحی شهید بهداشت بابلسردرخصوص مشکل ایجادشده بین مجموعه مذکور با پیمانکار دریافت عوارض پارکینگ هاقرائت ومقرر شد جهت همکاری با شهرداری مکاتبه شود.

7-نامه اهالی کوچه دانش 2واقع در خیابان بهشتی بلوار ذوالفقاری مبنی بردرخواست آسفالت واگو قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

8-نامه نماینده محترم مردم بابلسر وفریدونکنار درمجلس شورای اسلامی جناب آقای نانواکناری درخصوص درخواست مساعدت به خانم آسیه صالحیان قرائت ومقرر شد بررسی شود.

9-نامه اهالی سرای مهردرخصوص درخواست عدم جابجایی نیروی خدماتی داخل سرای مهر قرائت ومقرر شد بررسی شود.

10-نامه رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان بابلسر درخصوص مساعدت به هیات قایقرانی  شهرستان قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ورزشی ارجاع گردید.

11-نامه انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی بابلسر درخصوص درخواست اقلام مورد نیاز انجمن قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید. .

12-نامه شماره 8572/11 مورخ 4/4/ 96شهرداری محترم درخصوص درخواست مالک پلاک 11832/1 مبنی بر درخواست خرید مازاد معبر قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردید. 

13-نامه آقای حسن تیمورنژاد وکیل آقای مسعود عمویی درخصوص درخواست رسیدگی به مشکل حقوقی ایشان قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردید.

14-نامه شماره 2963/25/86 مورخ 22/4/96 فرمانداری محترم درخصوص هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهربابلسر درخصوص صورتجلسه مورخ22/4/96 قرائت گردید.

15-نامه نماینده محترم بابلسرو فریدونکنار درمجلس شورای اسلامی درخصوص اختصاص اعتبار مورد نیاز جهت شهرداریها قرائت گردید.

16-نامه شورایاری محله بی بی سرروضه مبنی بردرخواست وسایل ورزش برای محل قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید..

17-نامه شماره 2962/25/86 مورخ 22/4/96 فرمانداری محترم درخصوص صورتجلسه مورخ 23/3/96 قرائت ومقرر شد پاسخ داده شود.

18-نامه شماره 2964/25/86 مورخ 22/4/96 فرمانداری محترم درخصوص صورتجلسه مورخ 23/3/96 قرائت ومقرر شد پاسخ داده شود.

19-نامه سرپرست شبکه بهداشت ودرمان بابلسر درخصوص برگزاری همایش یک روزه پویایی وبالندگی درمورخ 26/6/96قرائت ومقرر شد به اطلاع همکاران رسانده شود.

20-نامه رئیس دانشگاه مازندران درخصوص دعوت از اعضای شورا جهت برگزاری جلسه پسماند با پروفسور طاهرزاده محقق وصاحب نظر در مسائل پسماند قرائت ومقرر شد به اطلاع همکاران رسانده شود.

21-باتوجه به بیماری آقای صمد کیانی مبنی بر مساعدت مالی جهت پیوند کبد مقررشد باشهرداری مکاتبه گردد.

مصوبات:

1-عطف مصوبه ستادبرگزاری مراسم بزرگداشت شهدا در تاریخ 20/4/96 جهت برگزاری مراسم شهید علیجانی وپنج شهید گمنام مقرر گردید با شهرداری مکاتبه تا برنج مورد نیاز توسط شهردارس تهیه گردد.

2-عطف نامه شماره 2849/6مورخ 10/2/96 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بابلسر به مبلغ 000/000/20ریا از محل ماده 17 موافقت گردید.

3-عطف نامه شماره 10123/6مورخ 20/4/96شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای روشناس مبنی بر استرداد اضافه وجه واریزی به مبلغ 000/758/25ریال جریمه کمیسیون ماده صد موافقت گردید.

4-عطف نامه شرکت شهدای مفقودالاثر درمورد اجرای طرح کمپ چادر مقررشد با شهرداری مکاتبه تا ضمن موافقت با قیمت ارائه شدبا تعهد کتبی وبا رعایت مقررات وضوابط اقدام گردد. 


5-نامه شماره 2931/6مورخ20/4/96شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به سپاه پاسداران بابلسر با مبلغ 000/000/20ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

6-نامه شماره 7256/6مورخ 24/4/96 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به خانم خدیجه نجف پوربا مبلغ 000/000/3ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.    

7-نامه شماره 10463/6مورخ 24/4/96شهرداری محترم درخصوص اختصاص مبلغ 000/000/331/2 ریال از محل وبند تبصره 6 قانون بودجه سال 96  جهت اجرای  پروژه بهسازی معابر قرائت وشورا با پیشنهاد شهرداری  موافقت می نماید .

8-درخصوص نامه مدیر آموزش و پرورش بابلسر درمورد شرکتهای پیمانکار حمل ونقل ایاب وذهاب دانش آموزان مقرر گردید بمنظورامنیت وحفظ جان دانش آموزان  با سازمان حمل ونقل همگانی شهرستان جهت انجام در اسرع وقت وبصورت ترک تشریفات مکاتبه شود.

9- پیشنهاد گردید بمنظور تسریع در تامین پارکینگ های سطح شهر واینکه بعضی از اماکن تجاری فاقد پارکینگ ویا کسرپارکینگ دارند وحسب ضوابط می توانند تا شعاع 150مترمربع مکان تهیه نمایندبا شهرداری مکاتبه تا اماکن تجاری سطح شهر که از قبل ساخته شده است وتاکنون نسبت به تامین پارکینگ موفق نگردیده است با اخذ وجوه پارکینگ کسری اماکن تجاری نسبت به تکمیل پارکینگ طبقاتی خیابان شهید بهشتی وساخت پارکینگ طبقاتی زمین خریداری شده خیابان شهید اوصیاء (مدرسه شهید عابدین پور سابق ) وحسب توافق با اداره برق ساخت پارکینگ در زمین قدرالسهم اداره برق اقدام فرمایند .

10- نامه شماره 9551/6مورخ 24/4/95  شهرداری محترم بابلسر درخصوص بیلان وتفریغ بودجه سال 94 شهرداری بابلسر پس ازبحث و بررسی اعضای شورا با کمیسیون مالی موافقت گردید.

11-مقرر گردید با شهرداری مکاتبه تا درخصوص بررسی مسائل ومشکلات ترمینال بابلسر جلسه مشترک بین اعضای محترم شورا وشهردار محترم در تاریخ 31/4/96 روز شنبه ساعت 18:30 بعدازظهر در دفتر شورا برگزار می گردد. 

عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر