شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
مصوبات شورای اسلامی شهر بابلسر به تاریخ 1396/05/07

خلاصه مذاکرات:

 1-نامه شهرداری محترم درخصوص ارسال درآمد یکماهه فروردین ماه1396 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت وبه کمیسیون مالی ارجاع گردید.

2-نامه خانم سمانه بخشنده خامنه عضو شورای اسلامی شهر بابلسردرخصوص کسری پارکینگ واحدهای تجاری واختصاص مبالغ کسری پارکینگ به ساخت پارکینگ عمومی قرائت گردید.

3-نامه آقای سیدعلی اکبر هاشمی درخصوص تامین پارکینگ ازسوی مالکین تجاری واینکه قانوناًموضوع تامین پارکینگ قابل طرح درشورا نمی باشد قرائت شد.

4-نامه مربیان تیم کاراته نونهالان دختران مبنی بر درخواست مساعدت مالی بابت تجلیل از بازیکنان تیم قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

5-نامه معاون حمل ونقل اداره کل راه داری وحمل ونقل جاده ای استان درخصوص آیین نامه اجرایی ماده 6قانون احداث پایانه های مسافربری قرائت گردید.

6-نامه رئیس اداره بنیاد جانبازان وامورایثارگران شهرستان بابلسردرخصوص درخواست استفاده کارکنان آن اداره ازامکانات ورزش باشگاه شهید خوشنویس قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

7-نامه رئیس اداره ورزش وجوانان بابلسر درخصوص ارسال صورتجلسه دومین شورای توسعه ورزش همگانی که در مورخه 1/5/96 در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

8-نامه مسئول آموزشگاه 15 خرداد مبنی بر درخواست مساعدت مالی جهت تعمیرات مدرسه قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردید.

9-نامه فرمانده محترم ناحیه مقاومت سپاه درخصوص درخواست نصب عکس شهدای منطقه استحفاظی حوزه مقاومت بسیج خمینی روح اله خرید میله پرچم قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

10-نامه اداره ورزش و جوانان مبنی بردرخواست مساعدت مالی جهت برگزاری جشن روزدختر درمورخ 1/5/96 قرائت ومقرر گردید جهت بررسی باشهرداری مکاتبه شود.

11-نامه موسسه همیاری سجادمهر قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

12-نامه اهالی کوچه شهید مسگریان درخصوص ترافیک کوچه قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

13-نامه اهالی محله همت آباد درخصوص شکایت از ساخت وسازملک آقای فدائیان قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

14-نامه اهالی خیابان شهید طالبی مبنی بر درخواست تخریب دکه های اطراف پل آب قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

15-نامه اهالی گلچین سرا مبنی بر تجمع آب به دلیل شیب نامناسب جاده ومشکلات بهداشتی آن قرائت ومقررشد با شهرداری مکاتبه شود.

16-نامه شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای مجتبی سلیمانی جهت راه اندازی پیست چهارچرخ قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

17-نامه اهالی خیابان شهیدطالبی مبنی برتغییر مکان مسکونی خانواده صباغی که ملک ایشان درحریم قرار گرفته است قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردید.

18-نامه شهرداری محترم درخصوص درخواست خرید مازاد معبر آقای عباس علیپور وفیض اله علیزاده قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردید.

19-نامه رئیس اداره ورزش وجوانان درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری اولین دوره المپیاد ورزش های آبی وساحلی در بابلسر قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

20-نامه شماره 11896/9مورخ4/5/96شهرداری محترم درخصوص درخواست تغییرکاربری آقای احمد صمصامی مالک نیم دانگ از پلاک ثبتی 18888/1خیابان نخست وزیری قرائت ومقرر شد پس از بررسی پاسخ داده شود.

21-نامه آقای نعمت اله گلبهاری مبنی بر درخواست مساعدت مالی قرائت ومقررشد با شهرداری مکاتبه شود .

22-نامه آقای محمدکاظم بابائیان مبنی بردرخواست جابجایی دکه ایشان قرائت ومقرر شدباشهرداری مکاتبه شود.

23-نامه اهالی خیابان شهیدطالبی مبنی بردرخواست بازسازی مجدد پل بتنی انتهای محل قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

24-نامه هیئت تنیس بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری مسابقات تنیس دربابلسر قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

25-نامه آقای نیادرزی مبنی بردرخواست رسیدگی به مشکل بابت ایستگاه قایق موتوری ایشان قرائت ومقرر شد با  شهرداری مکاتبه شود.

26-نامه آقای فرزاد اصلانی مبنی بردرخواست مساعدت مالی قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

27-نامه رئیس بنیادشهید وامورایثارگران بابلسر درخصوص درخواست اشتغال بکار آقای حمزه کریم تبار قرائت ومقررشدباشهرداری مکاتبه شود.

28-نامه آقای ابراهیم آقایی مبنی بردرخواست ماشین ون ومساعدت مالی جهت حضور در همایش سالانه رزمندگان جهت عزیمت به مریوان قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

29-نامه اهالی بازارروز ولیعصر درخصوص درخواست رسیدگی به وضعیت دستفروشان قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود. 

30-نامه شورایاری بازارروز امام مبنی بر درخواست ساماندهی دستفروشان قرائت ومقرر گردید با شهرداری جهت بررسی مکاتبه شود.

31-نامه مدیریت ستاد مرکزی خانه مسافر شهرستان درخصوص درخواست نصب کانکس قرائت ومقرر شد با شهرداری جهت مساعدت درایام تابستان مکاتبه شود.

32-نامه اداره محترم ورزش و جوانان و هیئت قایقرانی در مورد کمک مالی به هیئت در جلسه مطرح و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری مکاتبه گردد.

مصوبات:

1-نامه شماره 7258/6مورخ3/5/96شهرداری محترم درخصوص درخواست مساعدت مالی به آقای حامی خدادادنژاد به مبلغ 000/000/10ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

2-نامه شماره 11050/6مورخ27/4/96 شهرداری محترم درخصوص پرداخت حق الجلسه کارشناسان عضو کمیسیون ماده پنج وحق الجلسه کمیته فنی طی سال 95جمعاًبه مبلغ 000/000/350ریال از محل ماده5ردیف 20510موافقت گردید.

3-نامه شماره 11050/6مورخ 27/4/96 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی به مبلغ 000/000/5ریال از محل ماده17 موافقت گردید.

4-نامه شماره 1381/6مورخ26/4/96شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به ستاد یادواره مسجد سیدالشهدا با مبلغ 000/000/10ریال از محل ماده 17موافقت گردید.

5-نامه شماره 11611/6مورخ2/5/96 شهرداری محترم درخصوص درخواست استرداد وجه اضافه واریزی به خانم نسا لطفی به مبلغ 000/000/6ریال بابت عوارض نوسازی ملک پلاک ثبتی3086/1موافقت گردید.

6-نامه شماره 7687/6مورخ26/4/96شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به شورایاری محله میاندشت به مبلغ 000/200/11ریال از محل ماده17موافقت می گردد.

7-نامه شماره 11735/9مورخ 3/5/96 درخصوص توافق شهرداری وشکراله محمدیان وکیل حسین وهابی نصیری مبنی بردرخواست نامبرده درخصوص تغییر کاربری ملک ایشان از منطقه فضای سبز به مسکونی که مالک می بایست 30درصداز ملک فوق به مساحت 700مترمربع به قیمت کارشناسی روز وبه صورت نقد درسهم شهرداری قراردهد موافقت گردید.

8-نامه شماره 11642/11مورخ 2/5/96شهرداری محترم درخصوص دیوارکشی وپاکسازی زمین های رهاشده واقع در شهرک آزادگان- آزاده 5 موافقت گردید.

9-نامه شماره 11156/9 مورخ 28/4/96شهرداری محترم درخصوص توافق فیمابین شهرداری وآقای علی اصغر دارخال وشرکاءبه وکالت عبدالحمید مولایی مالک پلاک ثبتی شماره 4698/1 واقع در خیابان بلوار بسیج بسیج 7 به مساحت عرصه 3674مترمربع که مالک قصد تغییر کاربری از منطقه زراعی ودرمانی به مسکونی رادارد ومی بایست 75/43درصد از ملک مذکور را به مساحت 37/1607 مترمربع را که مساحت 54/1390مترمربع جهت تعریض معابر اصلی و مابقی بمساحت 83/216 متر مربع می بایست درسهم شهرداری بصورت وجه نقد یا زمین قرار گیرد این توافق مشتمل بر بند پس از طرح در کمیسیون ماده 5 قابلیت اجرایی دارد.


10-نامه شماره 11762/6مورخ 3/5/96 شهرداری محترم درخصوص درخواست استرداد اضافه واریزی آقای مجید اعتمادیان به مبلغ 000/800/1 ریال بابت عوارض نقل وانتقال ملک به پلاک ثبتی 19145/13648/1موافقت گردید.

11-نامه شماره 11986/11مورخ 5/5/96 شهرداری محترم درخصوص نامه سازمان مردم نهاد آبشار عاطفه ها ومساعدت بابت برگزاری مراسم واهداء هدیه برای جشن نوعروسی نوعروسان نیازمند به مبلغ 000/000/50ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

12-نامه شماره 2931/6 مورخ20/4/96 شهرداری محترم برگزاری درخصوص تهیه500کیلو برنج بابت اولین سالگرد شهید علیرضا بریری وشهدای مدافع حرم به مبلغ 000/000/60ریال از محل ماده 17موافقت می گردد.

13-نامه شماره 642/11مورخ 2/5/96 شهرداری محترم درخصوص دیوارکشی وپاکسازی زمین های رهاشده واقع در خیابان امام زاده ابراهیم (ع) آستانه 4 موافقت گردید.

14- عطف نامه شماره 8245/6مورخ1/5/96شهرداری محترم درخصوص برگزاری افطاردهی برای همکاران محترم شهرداری با مساعدت به مبلغ 000/000/99ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

15-صورتجلسه کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر مورخ 22/4/96 مشتمل بر 11بند به شرح ذیل قرائت وموافقت گردید.

1- نامه اداره فرهنگ و ارشاد مبنی برمساعدت مالی جهت نمایش بلور شکسته درراستای ترویج فرهنگ ایثار وشهادت پس از طرح در کمیسیون فرهنگی شورا پیشنهاد گردید با مبلغ 000/000/5ریال موافقت گردد.

2-نامه هیئت پرورش اندام شهرستان بابلسر مبنی بر مساعدت مالی به آقای مهدی خسروشاهی عضو تیم پاورلیفتینگ پس از بررسی درکمیسیون فرهنگی شورا با مبلغ 000/000/10ریال موافقت گردید.

3-نامه اداره ورزش وجوانان شهرستان بابلسر مبنی برمساعدت مالی به سرکار خانم تکتم آخوندزاده عضوتیم کاناپولوی بانوان پس از بررسی درکمیسیون فرهنگی شورا با مبلغ 000/000/10ریال موافقت گردید.

4-نامه اداره بهزیستی شهرستان بابلسر مبنی برمساعدت مالی جهت برگزاری جنگ شادی بمناسبت هفته بهزیستی با همکاری موسسه آهنگ هستی طبری پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی شورا با پیشنهاد مبلغ 000/000/5ریال موافقت گردید. 

10-نامه شماره 11762/6مورخ 3/5/96 شهرداری محترم درخصوص درخواست استرداد اضافه واریزی آقای مجید اعتمادیان به مبلغ 000/800/1 ریال بابت عوارض نقل وانتقال ملک به پلاک ثبتی 19145/13648/1موافقت گردید.

11-نامه شماره 11986/11مورخ 5/5/96 شهرداری محترم درخصوص نامه سازمان مردم نهاد آبشار عاطفه ها ومساعدت بابت برگزاری مراسم واهداء هدیه برای جشن نوعروسی نوعروسان نیازمند به مبلغ 000/000/50ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

12-نامه شماره 2931/6 مورخ20/4/96 شهرداری محترم برگزاری درخصوص تهیه500کیلو برنج بابت اولین سالگرد شهید علیرضا بریری وشهدای مدافع حرم به مبلغ 000/000/60ریال از محل ماده 17موافقت می گردد.

13-نامه شماره 642/11مورخ 2/5/96 شهرداری محترم درخصوص دیوارکشی وپاکسازی زمین های رهاشده واقع در خیابان امام زاده ابراهیم (ع) آستانه 4 موافقت گردید.

14- عطف نامه شماره 8245/6مورخ1/5/96شهرداری محترم درخصوص برگزاری افطاردهی برای همکاران محترم شهرداری با مساعدت به مبلغ 000/000/99ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

15-صورتجلسه کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر مورخ 22/4/96 مشتمل بر 11بند به شرح ذیل قرائت وموافقت گردید.

1- نامه اداره فرهنگ و ارشاد مبنی برمساعدت مالی جهت نمایش بلور شکسته درراستای ترویج فرهنگ ایثار وشهادت پس از طرح در کمیسیون فرهنگی شورا پیشنهاد گردید با مبلغ 000/000/5ریال موافقت گردد.

2-نامه هیئت پرورش اندام شهرستان بابلسر مبنی بر مساعدت مالی به آقای مهدی خسروشاهی عضو تیم پاورلیفتینگ پس از بررسی درکمیسیون فرهنگی شورا با مبلغ 000/000/10ریال موافقت گردید.

3-نامه اداره ورزش وجوانان شهرستان بابلسر مبنی برمساعدت مالی به سرکار خانم تکتم آخوندزاده عضوتیم کاناپولوی بانوان پس از بررسی درکمیسیون فرهنگی شورا با مبلغ 000/000/10ریال موافقت گردید.

4-نامه اداره بهزیستی شهرستان بابلسر مبنی برمساعدت مالی جهت برگزاری جنگ شادی بمناسبت هفته بهزیستی با همکاری موسسه آهنگ هستی طبری پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی شورا با پیشنهاد مبلغ 000/000/5ریال موافقت گردید. 
عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر