شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
مصوبات شورای اسلامی شهر بابلسر به تاریخ 1397/07/24

               

شماره جلسه:88                   روز :سه شنبه 24/7/97               

ب)خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره22177/20/97/8 مورخ 22/7/97شهرداری درخصوص برگزاری همایش سلامت بانوان درتاریخ26/7/97ریاست محترم شبکه بهداشت بموجب نامه پیوست تقاضای مساعدت وهمکاری شهرداری درزمینه استفاده ازسالن سینما شقایق وپذیرایی برای 500نفر وچاپ ونصب بنر وتبلیغات فضای مجازی قرائت و برای تعیین میزان مساعدت به شهرداری ارجاع گشت.

2-نامه شماره 1969مورخ24/7/97 ریاست شورای اسلامی به مدیرکل محترم بیمه سلامت استان مبنی بردعوت ایشان به شورا برای بررسی بیمه شدگان بابلسرقرائت ومقررگردید به اطلاع همکاران محترم برسد .

3-نامه شماره22163/20/97 مورخ 21/7/97شهرداری به مبنی برانتخاب آقای میرعلی حجازیان بعنوان مسئول امورسرمایه گذاری ومشارکت شهرداری قرائت گردید.

4- نامه شماره 1938 مورخ 19/7/97 شورای عالی استانهادرخصوص تشکیل کارگروه مشترک دیوان عدالت اداری قرائت ومقررگردید یک نسخه جهت اطلاع به همکاران محترم وکمیسیون مالی ارائه گردد .

5-نامه شماره 5836/25/86 مورخ 23/7/97 سرپرست محترم فرمانداری به استاندارمحترم ورئیس هیات حل اختلاف شوراهای اسلامی درخصوص بررسی مصوبات شورای اسلامی شهربا موضوع جابجای نیروها  و وپرداخت حق الزحمه ای (خدمات، رفت وروب)به واحدهای دیگرقرائت گردید .

6-نامه شماره22271/20/97/3مورخ23/7/97 شهرداری درخصوص تقویت آمادگی جسمانی وروحی پرسنل شریف آتش نشان درنظردارد نسبت به بهره گیری ازامکانات مدرن وتجهیزات ودانش فنی مجموعه ورزشی کاسپین واقع در میدان معلم مجتمع بزرگمهر اقدام نماید ومبلغ اعلامی به ازای هرجلسه برای هرنفرمبلغ 000/80ريال به تعداد45نفرمی باشد قرائت ومقررگردیدبه شهرداری برای تعیین ردیف بودجه ارجاع شود.

7- نامه شماره21977/20/97مورخ 17/7/97شهرداری به مدیرکل دفتر امور شهری وشوراها درخصوص برنامه های گرامیداشت روز آتش نشان قرائت گردید .

8-نامه شماره 22277/20/97مورخ24/7/97شهرداری به مسئولین واحدهای درآمد-مالی درخصوص رعایت انجام امور محوله مبنی بر تهاتر وپرونده های عوارضی قرائت گردید.

9-نامه شماره21699/20/97 مورخ 11/7/97شهرداری درخصوص بررسی وحسابرسی اسناد ومدارک مالی شرکت پیشروان کوثرخزر(پیمانکار این شهرداری ) نتیجه بررسی مذکوردرقالب گزارش تنظیمی به شهرداری ارائه گردیده قرائت وجهت بررسی به کمیسیون مالی ارجاع گردید.

10- نامه شماره 1973مورخ24/7/97 شورایاری محله کاظم آباد درخصوص رفع معضل آبگرفتگی معابر وآسفالت خیابان ونصب درب اگو قرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

11- نامه شماره 74555/4/86 مورخ 21/7/97استانداری مازندران درخصوص ملحوظ نظرقراردادن آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمان تنظیم دفترچه تعرفه عوارض قرائت ومقررگردید به اطلاع همکاران محترم برسد.

12- نامه شماره21814/20/97مورخ 15/7/97شهرداری درخصوص درآمدیکماهه شهریور ماه1397 قرائت وجهت بررسی به کمیسیون مالی ارجاع گردید.

13-نامه شماره1972مورخ24/7/97کانون بسیج ورزشکاران درخصوص مساعدت درخرید اقلام ورزشی (100دست لباس)قرائت وجهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

14-نامه شماره121/1/97 مورخ 24/7/97آقای محمدرضا محمدی به نمایندگی ساکنین وکسبه مرکز شهر، خیابان امام خمینی، پشت بانک ایران زمین که به دلیل تجمع معتادین واراذل و اوباش ورفت وآمد خانواده ها سبب سلب آرامش وامنیت گردیدو درخواست دیوار ومسدود کردن کوچه مذکور را داشته اند قرائت ومقرر گردید با اداره محترم برق و فرمانداری محترم وفرماندهی محترم نیروی انتظامی مکاتبه تا اقدامات مقتضی نسبت به پیشگیری ازتبعات ناشی ازحضورمعتادان وبروزحوادث ناگوارصورت پذیرد.

15-نامه شماره331/97مورخ22/7/97 مجمع کانون های تبلیغاتی درخصوص زیباسازی مبلمان شهری وساماندهی تابلوهای تبلیغاتی درسطح شهردرروزچهارشنبه مورخ 25/7/97 ساعت 10 در سالن  همایش هتل رستوران میزبان قرائت ومقررگردید آقای صادق شفقت درجلسه بعنوان نماینده شورا حضوریابند.

16-نامه شماره1936مورخ17/7/97شورایاری محله قائمیه درخصوص نامگذاری کوچه ها قرائت ومقررگردید باشهرداری مکاتبه شود.

ج)مصوبات

بند1- ماده واحده

لایحه شماره 22203/20/97/6 مورخ 22/7/97 شهرداری درخصوص نامه شماره 23921/10/97مورخ 22/7/97مبنی بر مساعدت مالی به آقای حسن ابراهیمی بابت ساخت بازیهای فکری که به تصویب دوره قبلی شورا رسیده بود شهرداری درنظردارد مبلغ 000/000/20ريال از محل ماده 17 مساعدت نماید قرائت وباتوجه به انصراف نامبرده بابت بازیهای مذکورموافقت نگردید .

این ماده واحده با 5 رای موافق تصویب نگردید.

بند2- ماده واحده

لایحه شماره1949 مورخ 22/7/97شبکه بهداشت ودرمان درخصوص مساعدت جهت تهیه ونصب2عدد بنربرای فرا رسیدن هفته ملی سلامت بانوان (24الی30مهر) جشنواره بزرگ ترویج زایمان طبیعی در روز دوشنبه مورخه 30مهرماه در سینما شقایق بابلسر باهمکاری شورای محترم برگزار گردد قرائت وموافقت گردید .

این ماده واحده با5رای اعضای حاضر تصویب شد.

بند3- ماده واحده

لایحه شماره 15418/6 مورخ 9/5/97 شهرداری درخصوص درخواست شماره15387 مورخ 8/5/97 آقای حسن حاجی تبار از اعضای انجمن ناشنوایان بابلسر بابت تسویه حساب مبلغی از جرایم کمیسیون ماده صد شهرداری درنظردارد از محل ماده17 مبلغ 000/000/12ريال مساعدت نماید قرائت وموافقت گردید .

این ماده واحده با5رای اعضای حاضر تصویب شد.

بند4- ماده واحده

نامه شماره5745/25/86مورخ 19/7/97فرمانداری شهرستان بابلسر منضم به صورتجلسه مورخه8/7/97هیات تطبیق شهرستان درخصوص بررسی صورتجلسه مورخ1/7/97(82) شورای اسلامی شهربابلسر، مطابق قانون درجلسه مطرح وپس ازبررسی موارد زیرجهت رفع ابهام به استحضارآن هیات محترم می رسد.

1-4-درخصوص بند4، باعنایت به رابطه مستقیم اداره آموزش وپرورش با مدارس، دانش آموزان و اولیا این عزیزان، شورای اسلامی شهرپیشنهاد نموده است رانندگان متقاضی واجد شرایط سرویس مدارس  ازسوی  سازمان حمل ونقل به اداره محترم آموزش وپرورش معرفی تا حسب قانون ماده 18 اقدام مقتضی بعمل آید.

این ماده واحده با5رای اعضای حاضر تصویب شد.

بند5- ماده واحده نامه شماره5744/25/86مورخ 19/7/97فرمانداری شهرستان بابلسر منضم به صورتجلسه مورخه11/7/97هیات تطبیق شهرستان درخصوص بررسی صورتجلسه مورخ3/7/97(83) شورای اسلامی شهربابلسر، مطابق قانون درجلسه مطرح وپس ازبررسی موارد زیرجهت رفع ابهام به استحضارآن هیات محترم می رسد.

1-5-درخصوص بند6، باتوجه به لزوم فراهم نمودن امکانات رفاهی برای کارکنان محترم وباعنایت به فراهم بودن لوازم ورزشی موجود درسالن سردار شهیدخوشنویس شهرداری بابلسرحسب تقاضای بانوان شهربابلسربرای ورزش، شورا پیشنهاد شهرداری را بمنظورحفظ سلامت ورزشکاران با انعقاد قرارداد یکساله با یک مربی خانم جهت انجام تمرینات موافقت نمود که هیچ رابطه استخدامی باشهرداری نخواهدداشت ازاین روبرانجام این مصوبه اصراردارد زیرا بنظرمغایرتی باقانون ندارد همچنین باستحضار می رساندسالن شهیدخوشنویس را شهرداری ساخت وجوانان شهرازآن بصورت رایگان استفاده مینمایندوشهرداری برای جلوگیری ازهرگونه اتفاق با افرادی که بعنوان مربی ودارای کارت مربیگری بوده و موردتایید اداره ورزش وجوانان می باشد قراردادیکساله منعقد نماید وازمحل بودجه رفاهی کارکنان پرداخت می نماید.

2-5-درخصوص بند9-2-ازآنجا که شهرداری زمینی درخیابان امام خمینی را برای ایجادفضای سبز وگلخانه مورد نیاز در نظرگرفته است واین اقدام شهرداری بدون مصوبه و اطلاع شورا واینکه دربودجه نیزدیده نشده است دردست ساخت اجرا بوده است لذا شورا طی مصوبه مورد اشاره خواستار ارسال لایحه از سوی شهرداری باتعیین ردیف بودجه جهت طرح وتصویب در شورا گردید .

3-5-درخصوص بند10-2-اگر درموردعدم بکارگیری نیروهای شرکتی قبل پنج سال بشرح ذیل پاسخ داده شده باتوجه به رابطه هائی که انجام میشود وافرادی که صرفاً برای انجام کارخدماتی بکارگرفته میشونددرواحدی اداری مشغول بکارمیشوند وازحقوق ومزایای بالایی برخوردار میباشندونیروهای خدماتی رفت و روب بازحمات فراوان شبانه روزدرسرما وگرما باتاخیرحقوق دریافت میدارند وازمزایای جانبی کمتری برخوردارند وشورا صرف انجام وظیفه اخلاقی خود به شهرداری پیشنهادداده است که درصورت امکان امتیازی برای نیروهای شرکتی رفت وروب محسوب وبرای نیروهای کم سابقه که دراداره کارمیکنندازامتیاز کمتری برخوردارشوند.

این ماده واحده با5رای اعضای حاضر تصویب شد.

بند6- ماده واحده

نامه شماره5743/25/86مورخ 19/7/97فرمانداری محترم شهرستان بابلسر منضم به صورتجلسه مورخه15/7/97هیات تطبیق شهرستان درخصوص بررسی صورتجلسه مورخ8/7/97(84) شورای اسلامی شهربابلسر، مطابق قانون درجلسه مطرح وپس ازبررسی موارد زیرجهت رفع ابهام به استحضارآن هیات محترم می رسد.

2-6-درخصوص بند10 انتخاب آقای محمدحسین نیک بین بعنوان مشاورفنی شهربا ایشان طی قرارداد مشاوره همکاری گرددکه بابت این نوع همکاری ازحق بیمه ومزایای استخدامی استفاده نخواهد نمودو نظرهیئت محترم انطباق موردنظرقرارمیگرد ولی سوالی برای اعضاء شورا می باشد باتوجه به نظر هیئت انطباق ونامه شماره 15027/4/86 مورخ 20/2/97 آقای نبیان معاونت محترم عمرانی مبنی برعدم بکارگیری نیروغیرازسیستم استخدامی کشور، سه نفرازسوی سازمان همیاری شهرداریها بدون موافقت شهرداری ومصوبه شورا در چند ماه گذشته تاکیداً ازسوی سازمان همیاری درشهرداری بکارگرفته شدند واین افراد دردیگر ادارات مشغول بکار می باشند که کاملاً خلاف قانون استخدامی کشور می باشد لذا تقاضای پیگیری تخلف انجام شده را داریم .

این ماده واحده با5رای اعضای حاضر تصویب شد.

بند7- ماده واحده

لایحه شماره21452/20/97/6 مورخ18/7/97 شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای محمدرضا لتکه چی جهت پرداخت کمک هزینه درمانی باتوجه به مشکلات عدید مالی نامبرده واینکه ایشان از کارمندان زحمتکش وازطبقه ی ضعیف جامعه می باشند پرداخت مساعدت مالی ازمحل ماده 17 قرائت وبارعایت آیین نامه مالی شهرداریها موافقت گردید .

این ماده واحده با5رای اعضای حاضر تصویب شد.


عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر