شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
مصوبات شورای اسلامی شهر بابلسر به تاریخ 1397/07/29

شماره جلسه:89                     روز : یکشنبه 29/7/97                          

ب)خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 22480/20/97 مورخ 28/7/97 شهرداری به مدیریت محترم سینما شقایق درخصوص مجوزشماره 1829 مورخ 8/7/97 شورای اسلامی، کانون بازنشستگان ومستمری بگیران نیازبه استفاده از سالن سینما در روزهای چهارشنبه مورخ 2/8/97 ویکشنبه مورخ11/9/97 ازساعت8:30لغایت 12 رادارند قرائت شد .

2-نامه شماره 22518/20/97/6 مورخ 29/7/97 شهرداری درخصوص درخواست خانم لیلا عمویی مبنی برمساعدت مالی جهت گذارندن امورزندگی بعنوان سرپرست خانواده، شهرداری درنظردارد مبلغ 000/000/5ريال مساعدت مالی نماید قرائت ومقرر گردید با شهرداری مکاتبه تا ردیف قیدگردد.

3-نامه شماره 22327/20/97/19 مورخ 25/7/97 شهرداری به ریاست محترم امورتوزیع برق شهرستان درخصوص رسیدگی به تقاضای اهالی کوچه طالقانی 4 مربوط به مشکلات ناشی ازوجودملک متعلق به آن ارگان بصورت متروکه وبلا استفاده رها شده وبعلت عدم رسیدگی موجب آلودگی شدید محیط زیست ومحلی برای تکثیر جانوران موذی وتجمع معتادین شده است قرائت گردید .

4-نامه شماره76219/43/86 مورخ 25/7/97 استانداری مازندران درخصوص انتخاب شهردار ومهلت سه ماهه برای فعالیت سرپرست شهرداری قرائت گردید .

5-نامه شماره 77071/4/86 مورخ 28/7/97 استانداری مازندران درخصوص چگونگی نحوه پرداخت حق الجلسه به اعضاء کمیسیون های مصرح درقوانین ومقررات قرائت گردید.

6-نامه شماره 1993 مورخ 28/7/97 درخواست مساعدت جهت احداث مجتمع ورزشی جنب تالارضیافت قرائت وباتوجه به خارج محدوده شهری بودن امکان همکاری وجود ندارد.

7-نامه شماره 1995 مورخ 28/7/97شبکه بهداشت و درمان بابلسردرخصوص اولین جشنواره فرهنگ سازی وترویج زایمان طبیعی وایمن روزدوشنبه 10صبح مورخ30/7/97 درسالن سینما شقایق قرائت گردید .

8-نامه شماره117 مورخ 20/7/97 کانون فرهنگی تبلیغاتی ولیعصر(عج) مبنی بردرخواست مساعدت مالی جهت برگزاری جشنواره امام رضا(ع) قرائت وجهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید .

9-نامه شماره 2015 مورخ 29/7/97 حوزه مقاومت شهید مفتح دانشگاه مازندران درخصوص مساعدت مالی جهت خرید دوربین برای فعالیت های رسانه ای قرائت ومقررشد بانظرمساعد باشهرداری محترم مکاتبه گردد.

10-نامه شماره 2220مورخ28/7/97 دبیرستان نمونه دولتی 15 خرداد مبنی بر مساعدت در نصب بنر برای تجلیل از دانش آموزان نخبه و برترعلمی قرائت ومقررگردید با نظرمساعد با شهرداری محترم مکاتبه گردد .

11-نامه شماره 1988 مورخ26/7/97 اهالی خیابان گلچین سرا(پاسداران33) درخصوص درخواست احداث سرعتگیر قرائت ومقررگردید با شهرداری محترم جهت اقدام وبررسی مکاتبه گردد.

12-نامه شماره 1989 مورخ 26/7/97 آقایان هادی سحر خیز و  سیدحسام سیدعلیپور به دبیرکمیسیون ماده100 شهرداری درخصوص پرونده مطروحه زمین واقع درخیابان پاسداران جنب هتل شوکا که مالکین درضلع غرب کوچه که احداث بنای غیرمجازنموده ودرخواست رای تخریب را دارند قرائت ومقررگردیدشهرداری محترم اقدام لازم را باتوجه به صورتجلسه پیوستی که تعریض باید ازآکس خیابان باشد را انجام دهد.

13-نامه شماره 2004 مورخ 29/7/97 آقای حسن اکبریان نتاج درخصوص درخواست دکه در پارکینگ سوم بالای سکو جهت خدمت رسانی به مسافرین قرائت ومقررگردید شهرداری حسب ضوابط ومزایده اقدام گردد.

14-نامه شماره 2017 مورخ 29/7/97 آقای امین بوداغی عضو تیم ملی قایقرانی درخصوص درخواست قطعه زمینی با مجوز ساخت قرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید .

15- نامه شماره 2016 مورخ 29/7/97 آقای پژمان دیوسالاری عضو تیم ملی قایقرانی درخصوص درخواست قطعه زمینی با مجوز ساخت قرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید .

16-نامه شماره 2027 مورخ 29/7/97 آقای سیدحسین حبیب اله پور پدر سردارشهید سیدجلال حبیب اله پور  درخصوص درخواست اشتغال بکار فرزنددیگر آقای محسن حبیب اله پور قرائت ومقرر گردید با شهرداری محترم جهت اقدام مقتضی مکاتبه گردد.

17-نامه شماره2742/890/22025مورخ 29/7/97 اداره بنیادشهید وامورایثارگران درخصوص اشتغال بکار آقای سیدمرتضی فلاحتی فرزند جانباز 30 درصد آقای سیدمهدی فلاحتی قرائت ومقرر گردید بررسی شود.

18-نامه شماره 2019 مورخ 29/7/97 یکی ازاعضای محترم شورا مبنی برانجام معاملات شهرداری ازطریق سامانه تدارکات دولت(ستاد) و همچنین باستناد ماده5 آیین نامه مالی شهرداریها کلیه معاملات و قراردادهای انجام شده درشهرداری تاپایان هرروزازطریق سایت رسمی شهرداری بابلسرجهت شفاف سازی امورمالی به اطلاع شهروندان رسانده شودقرائت ومقررگردیدآقای محجوب پروین، ریاست محترم شورا پیگیری نماید.

19-نامه شماره 2018 مورخ 9/7/97 یکی ازاعضای محترم شورا درخصوص حضور1550نفراز شهروندان با معلولیت های متفاوت (اعصاب وروان ، ذهنی، ضایعه نخاعی و...)تحت پوشش بهزیستی در بابلسر که برای ایاب ذهاب درخیابانها، پارکها و.... دچارمشکلات قابل توجهی می باشند قرائت ومقررگردید با شهرداری محترم جهت بررسی و برنامه ریزی مکاتبه گردد.

20-مقررگردیدطی نامه ای به شهرداری بابلسرموضوع ساخت وسازغیرمجاز وتجاوزبه حریم معابرکه درخیابان پاسداران، پاسداران 11 اتفاق افتاد بررسی وگزارش آن به شورا ارسال گردد.

21-مقررگردید با عنایت به چندین بارمکاتبه باریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مازندران ودعوت ازایشان جهت تشکیل جلسه مشترک باشورای اسلامی شهربابلسر برای بررسی مشکلات درمانی وبهداشتی شهر ونیزموضوع کلینیک تخصصی شهیدصالحی وعدم پاسخ ازسوی مشارالیه، طی نامه ای ازسوی رئیس محترم شورا موارد مذکور به استحضار استاندار محترم برسد ورونوشت آن برای فرمانداری محترم، امام جمعه محترم نیزارسال شود.

22-مقررگردید تمامی درخواست های مردمی برای محلات قبل از ثبت در دبیرخانه شورا به تایید شورایاری محله مذکور برسد وهیچ نامه ای بدون مهرشورایاری درجلسه رسمی شورا طرح نگردد.

23-مقررگردید شهرداری یک نسخه ازتمامی قراردادهای منعقده باپیمانکاران را جهت بررسی ونظارت به شورا ارسال نماید.

24-مقررگردید طی نامه ای موضوع جذب سه نفرازنیروهای سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران درشهرداری بابلسرکه بدون ردیف استخدامی وشرکت درآزمون ازطریق استانداری اقدام شده است به سازمان بازرسی استان مازندران گزارش گردد تا اقدام قانونی دراین خصوص صورت پذیرد.

25-مقررگردید روابط عمومی شورا وشهرداری برای تبریک انتصاب رئیس محترم اداره راه وشهرسازی شهرستان بابلسر یک بنر طراحی ونصب نماید.

26- مقرر گردید جلسه آتی شورای اسلامی شهر بابلسر بصورت غیرعلنی برای تبادل نظر اعضای محترم جهت انتخاب شهردار محترم و بررسی سوابق نامزدهای این سمت برگزار گردد.

ج)مصوبات

بند1- ماده واحده

لایحه شماره 22539/20/97/8 مورخ 29/7/97 شهرداری درخصوص استفاده پرسنل آتش نشانی ازمجموعه ورزشی کاسپین باعقدقرارداد یکساله،که محل تامین اعتبار لایحه مذکورازردیف20710 کمک به هزینه ورزشی کارکنان اعلام می گردد قرائت وبارعایت آیین نامه مالی شهرداریها موافقت گردید .

این ماده واحده با 5 رای موافق تصویب گردید.

بند2- ماده واحده

لایحه شماره1949 مورخ 22/7/97شبکه بهداشت ودرمان درخصوص مساعدت جهت تهیه ونصب دوعدد بنربرای فرا رسیدن هفته ملی سلامت بانوان (24الی30مهر) جشنواره بزرگ ترویج زایمان طبیعی در روز دوشنبه مورخه 30مهرماه در سینما شقایق بابلسر باهمکاری شورای محترم برگزار گردد قرائت وموافقت گردید .

این ماده واحده با5رای موافق تصویب گردید.

بند3- ماده واحده

لایحه شماره 22538/20/97/8 مورخ 29/7/97 شهرداری درخصوص نامه22177/20/97/8 مورخ 22/7/97باعنایت به درخواست ریاست محترم شبکه بهداشت برای برگزاری همایش سلامت بانوان جهت استفاده از سالن شهید باهنر، پذیرایی به تعداد500نفر، چاپ ونصب بنر شهرداری درنظردارد از محل ماده17 مبلغ 000/000/10ريال مساعدت مالی نماید قرائت وبارعایت آیین نامه مالی شهرداریها موافقت گردید .

این ماده واحده با5رای موافق تصویب گردید.


عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر