شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
مصوبات شورای اسلامی شهر بابلسر به تاریخ 1397/08/06

شماره جلسه :91

روز : یکشنبه 06/8/97                                     

ب)خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره2079 مورخ 6/8/97 یکی ازاعضای محترم شورا درخصوص طرحهای پیشنهادی ازسوی کمیسیون زیباسازی، المان شهری وفضاسازی ازقبیل یکسان سازی کانکس های موجوددرشهر وجمع آوری سازه وتابلو های تبلیغاتی برروی سقف دکه وکانکس قرائت ومقررگردید پیشنهاد به شهرداری محترم تا با استفاده از نقطه نظرات سازنده کمیسیون زیباسازی اجرا گردد.

2- نامه شماره22631/20/97/6 مورخ 1/8/97شهرداری مبنی بردرخواست شماره13/3552مورخ 15/7/97 پلیس راهوردرخصوص مساعدت درتهیه تعداد20عددکابشن پلیس برای پوشش زمستانه کارکنانی که بمنظور روان سازی ترافیک در معابر حضور فیزیکی می یابند وشهرداری درنظردارد مبلغ 000/000/26ريال از محل ماده 17 مساعدت نماید قرائت ومقررگردید بررسی لازم صورت گیرد .

3-نامه شماره 22751/20/97 مورخ 3/8/97 شهرداری درخصوص بند6مصوبه شورای اسلامی شهرشماره 1642 مورخ 19/6/97 درخصوص واگذاری دوواحدآپارتمان پلاک ثبتی2497/1 واقع دربلوار طالقانی در قبال میزان بدهی به شهرداری قرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید .

4- نامه شماره 22628/20/97 مورخ 1/8/97 شهرداری درخصوص درخواست شماره 3/1/12404/س مورخ 4/2/97 وزیرمحترم کشور منضم به شیوه نامه امورسرمایه گذاری ومشارکت شهرداری ها بمنظور طرح وتصویب در آن شورای محترم  قرائت وجهت بررسی به کمیسیون مالی ارجاع گردید.

5- نامه شماره 22755/20/97 مورخ 3/8/97 شهرداری درخصوص طبق بند5مصوبه شماره1642مورخ 19/6/97درخصوص واگذاری سه قطعه زمین واقع درخیابان پاسداران 26 جنب زمینهای اداره ثبت به پلاک ثبتی1-28968/2583/1بمساحت 33/202 مترمربع2-28967/2583/1 بمساحت 04/203مترمربع و3-28966/2583/1 بمساحت63/329مترمربع قرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید .

6-نامه شماره324/07مورخ3/8/97پایگاه مقاومت بسیج شهید طالبی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری مسابقات ورزشی قرائت وجهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

7-نامه شماره 79397/42/86 مورخ 3/8/97 استانداری درخصوص جرای ماده 71 قانون شهرداریها قرائت وجهت بررسی به کمیسیون مالی ارجاع گردید .

8- نامه شماره 1209 مورخ 30/7/97اداره فرهنگ وارشاد اسلامی درخصوص مساعدت در جشن اردیبهشت تئاتر قرائت وجهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

9-مقررگردیدآقای هوشیارخسروی پیگیرموضوع پل کابلی ونظارت برتعمیرات این مکان ازسوی پیمانکارمربوطه گردد.

10- نامه شماره 2032 مورخ 1/8/97 شورایاری محله کاظم آباد درخصوص جلوگیری از زمین خواری وتجاوز غیرقانونی از سوی مالکین وادامه احداث پارک ملت محله کاظم آباد قرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید .

11- نامه شماره2071 مورخ6/8/97 آقای غلامعباس پوررحیم مالک ملکی واقع درخیابان بهشتی 38 کوچه شهیداحمدنیادرخصوص درخواست اصلاح خط پروژه وبازشدن خیابان مذکور قرائت ومقرر گردید با شهرداری محترم جهت بررسی ومساعدت مکاتبه گردد .

12- نامه شماره1790 مورخ 4/7/97 آقای محمدرضا بهزادی درخصوص فاقد تابلو بودن خیابان شهیدحبیبی باغ فلاحت قرائت ومقررشد با شهرداری محترم مکاتبه تا سابقه پیوست گردد.

13- نامه شماره 2029 مورخ 30/7/97 آقای محمود میرقنبریان دارنده یک کیوسک درخیابان پاسداران ابتدای خیابان شهیدان محبوبی روبروی مسجد قائم که مدتی بدلیل عدم فعالیت توسط شهرداری به باشگاه شهید خوشنویس(ستادبحران) انتقال یافت  قرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید .

14-نامه شماره 2077مورخ6/8/97انجمن خانواده ناشنوایان شهرستان بابلسر درخصوص مساعدت وحضور درمراسم پخت شله زرد بمناسبت ایام اربعین حسینی قرائت ومقررشد جهت مساعدت با شهرداری مکاتبه گردد.

15-مقررگردید بمنظور راهنمایی شهروندان ومسافران تابلو راهنمایی بسمت هادی شهر درمیدان امام حسین(ع) ازسوی شهرداری تهیه ونصب گردد.

16-مقررگردید سخنگوی شورای اسلامی شهربعداز هرجلسه رسمی وفوق العاده درخصوص مصوبات جلسه با اهالی رسانه وخبرنگاران حاضر درشورا مصاحبه نماید وگزارش جلسه را تشریح نماید.

17-مقررگردیدباتوجه به عدم پاسخگویی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی مازندران به درخواست های شورا نامه ای به ایشان درخصوص جذب نیروهای بومی درکلینیک شهیدصالحی بابلسر نوشته شود ورونوشت آن نیز به استانداری ارسال شود.

18-نامه شماره 22570/20/97/9 مورخ 30/7/97 شهرداری مبنی بر نامه مشاره897مورخ 11/4/97 درخصوص پلاک ثبتی شماره 1171/2 واقع در خیابان امام خمینی (ره)-میاندشت امام24 کوچه یاس بدینوسیله اعلام می داردپلاک فوق دارای رای کمیسیون ماده صدمورخ22/9/88 و5/11/90 وگواهی پرداخت عوارض مورخ19/10/88 و12/5/95 می باشدضمناًبرابرطرح تفصیلی دارای کاربری فضای سبز بوده که باتوجه به طرح بهسازی ونوسازی بافت فرسوده شهری دارای کاربری مسکونی وارزش افزوده است که درحال حاضر از ملک فوق عنوان خانه بهبودی (کمپ ترک اعتیاد) بهره برداری می گرددقرائت ومقررگردید باتوجه به بهره گیری غیرمسکونی برابرمقررات اقدام ومقررگردیدآقای هوشیار خسروی این موضوع راپیگیری نماید.

19-مقررگردید بمنظور وحدت رویه وهماهنگی واقدامات لازم جهت آمادگی شهرداری درفصل پاییز وزمستان جلسه مشترکی بین کمیسیون عمران شورا- شهردارمحترم ومسئولین دوایرخدمات شهری وعمرانی شهرداری تشکیل شود.

20-نامه شماره2080مورخ6/7/97یکی ازاعضای محترم شورا درخصوص همکاری شورا وشهرداری با سازمانها بخصوص باشبکه بهداشت ودرمان بابلسر که بارها ازحمایت وپشتیبانی شورای شهر وشهرداری وبرخورداربوده ومتاسفانه کمترین همکاری با شورا ندارد قرائت گردید .

ج)مصوبات

بند1- ماده واحده

لایحه شماره 22552/20/97/ مورخ 30/7/97 شهرداری مبنی بردرخواست اهالی خیابان شهید مدائنی درخصوص احداث پارک محله توسط شهرداری با هزینه تقریبی000/000/000/1ريال از محل ردیف بودجه احداث پارک محلات قرائت و موافقت گردید . ضمنا مقرر گردید طرح پارک موصوف قبل از اجرا درکمیسیون زیباسازی بررسی شود.

این ماده واحده با 7 رای موافق تصویب گردید.

بند2- ماده واحده

لایحه شماره22584/20/97/9 مورخ 1/8/97 شهرداری مبنی بر درخواست شماره24433/10/97 مورخ 25/7/97 مالک پلاک ثبتی 8012/1 واقع در خیابان شهیدشریفی 13 شهرداری قصد واگذاری 13/26 مترمربع از فضای مازاد معبر که درتصرف مالک پلاک فوق قرار دارد وبرابر طرح تفضیلی نیز دارای کاربری مسکونی می باشد به قیمت کارشناسی روز به مالک پلاک فوق جهت تجمیع آن با پلاک مورد نظررادارد قرائت وموافقت گردید .

این ماده واحده با7رای موافق تصویب گردید.

بند3- ماده واحده

لایحه شماره 22551/20/97/1 مورخ 30/7/97 شهرداری مبنی بر درخواست اهالی شهرک کاسپین مبنی بر احداث پارک محله توسط شهرداری بپیوست نقشه  با هزینه تقریبی 000/000/000/1 ريال قرائت و موافقت شد. ضمنا مقرر گردید طرح پارک موصوف قبل از اجرا درکمیسیون زیباسازی بررسی شود.

این ماده واحده با7رای موافق تصویب گردید.

بند4- ماده واحده

لایحه شماره 22805/20/97 مورخ 5/8/97 شهرداری مبنی بر نامه شماره 1997 مورخ 2/8/97 آن شورای محترم مبنی بر مساعدت مالی در تهیه بنر جهت معرفی وتجلیل از دانش آموزان نخبه وبرترعلمی شهرداری درنظردارد مبلغ 000/000/3ريال از محل ماده17 مساعدت نماید قرائت وبا رعایت آیین نامه مالی شهرداریها موافقت گردید.

این ماده واحده با7رای موافق تصویب گردید.

بند5- ماده واحده

لایحه شماره22790/20/97/6 مورخ 5/8/97 شهرداری مبنی بر درخواست نامه شماره 22250/10/97 مورخ 7/7/97آقای محمد سرمدی مالک پلاک ثبتی 4210/1واقع در خیابان شهیدکهن کوچه گلها درخصوص استرداد مبلغ واریزی مشارالیه بمبلغ 000/500/12ريال که باشتباه ازایشان اخذ شد قرائت وموافقت گردید .

این ماده واحده با 7 رای موافق تصویب گردید.

بند6- ماده واحده

لایحه شماره 22802/20/97 مورخ 5/8/97 شهرداری درخصوص درخواست وپیگیری حامیان حیوانات بابلسر مبنی برمشارکت شهرداری درکنترل سگ های بلاصاحب وباتوجه به نیاز رفع این معضل درشهربابلسرخواهشمنداست دستورفرمایید موضوعات ذیل درجلسه شورا مطرح ومراتب راجهت اقدامات بعدی ابلاغ نمایند.1)همکاری جهت زنده گیری وانتقال به محل نگهداری 2)پرداخت مبلغ000/60 تومان به ازای هرقلاده سگ بعنوان یک سوم هزینه عقیم سازی ونگهداری بمدت دوهفته 3)معضلات درتامین غذای سگها توسط رستوران ها ومجتمع های آموزشی قرائت وموافقت گردید .

این ماده واحده با7رای موافق تصویب گردید.

بند7- ماده واحده

لایحه شماره22203/20/97/6مورخ 22/7/97شهرداری درخصوص نامه شماره 23921/10/97مورخ 22/7/97مبنی برمساعدت مالی به آقای حسن ابراهیمی بابت ساخت بازیهای فکری در نظر دارد مبلغ 000/000/20ريال از محل ماده 17 مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با7رای موافق تصویب گردید.


عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر