شورای شهر بابلسر
سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال  
تعرفه عوارض ها
پیوندهای مفید
مصوبات شورای اسلامی شهر بابلسر به تاریخ 1397/09/11

 97                                                                  

روز : یکشنبه 11/9/97                          

ب)خلاصه مذاکرات

1- نامه شماره 24035/20/97/3 مورخ 7/9/97 شهرداری درخصوص لیست پروژه های دردست اجرای شهرداری قرائت گردید .

2- نامه شماره67317/42/86 مورخ 3/7/97استانداری درخصوص همایش فرصت های اقتصادی وسرمایه گذاری قرائت ومقررگردید آقای مهدی عربی مقدم به اعضای محترم اطلاع رسانی نمایند.

3-نامه شماره24150/20/97/3مورخ 10/9/97شهرداری درخصوص نامه شماره2178مورخ6/9/97شورای اسلامی مبنی برقرارداد احداث دستگاه پل عابرمکانیزه توسط شرکت آویژه ازطریق مزایده کتبی قرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید .

4- نامه شماره 24089/20/97/2مورخ 7/9/97شهرداری درخصوص لیست ملاقات حضوری شهردار محترم قرائت گردید .

5-نامه شماره2284مورخ11/9/97اداره بهزیستی شهرستان بابلسردرخصوص برگزاری جلسه آموزشی مهارت های مراقبتی درسرای مهرقرائت ومقررگردیدجهت مساعدت باشهرداری مکاتبه گردد.

6-نامه شماره7178/25/86مورخ10/9/97فرمانداری محترم درخصوص نحوه انتخاب افراد در هیات عالی معاملات شهرداری وهیات عالی سرمایه گذاری قرائت گردید.

7-نامه شماره2290مورخ11/9/97بنیادمازندران شناسی درخصوص فرارسیدن جشن باستانی یلدا در تاریخ28آذرماه قرائت ومقررگردید به اطلاع اعضای محترم شورا برسد.

8- نامه شماره 3857 مورخ 8/9/97اداره ورزش وجوانان شهرستان بابلسردرخصوص مساعدت مالی به آقای محمدتوفیق پوزش از قهرمانان بنام وزنه برداری جهت شرکت در مسابقات جهانی آمریکا قرائت وجهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید .

9- نامه شماره 186 مورخ 10/9/97 موسسه کانون مهندسین شهرستان درخصوص درخواست نشست مشترک با اعضای محترم شورا با محوریت مسائل شهری ومعرفی اعضای جدید هیات مدیره قرائت ومقررگردید آقای مهدی عربی مقدم پیگیری وبرنامه ریزی فرمایند.

10- نامه شماره 2233 مورخ 1/9/97 رئیس هیئت امنای مسجدولیعصر محله باغ فلاحت درخصوص درخواست جلوگیری احداث بنای تجاری آقای علی صمدیان در مجاورت مسجد قرائت وجهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید .

11-نامه شماره 2285مورخ11/9/97آقای علی حسین پوردرخصوص درخواست اشتغال مجدد در قسمت امانی شهرداری بابلسر قرائت گردید .

12-نامه شماره 3133/820/22025 مورخ 11/9/97 اداره بنیاد شهید وامور ایثارگران بابلسردرخصوص اشتغال بکار آقای روح اله ابراهیمی خردمندی برادرشهید محمد ابراهیمی خردمندی قرائت ودراولویت قرارگیرد.

13-نامه شماره 2296مورخ11/9/97رئیس کمیسیون زیباسازی و المان شهری شورای اسلامی درخصوص طرح های پیشنهادی جمع آوری چادرخوابهاقرائت گردید .

ج)مصوبات

بند1- ماده واحده

لایحه شماره 24203/20/97/7مورخ 11/9/97شهرداری درخصوص برخورداری شهربابلسرازچندین هکتار بافت فرسوده شهری ولزوم مشخص نمودن ساز وکاردرراستای بهینه سازی فضاهای شهری این شهرداری درنظردارد نسبت به ایجاد سازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری اقدام نماید قرائت وبارعایت آیین نامه مالی شهرداریها موافقت وهمچنین مقررگردید اساسنامه جهت مطالعه در اختیار اعضای محترم شورا جهت بررسی واظهارنظر قرارگیرد.

این ماده واحده با 7 رای موافق تصویب گردید.

بند2- ماده واحده

لایحه شماره 24204/20/97 مورخ 11/9/97 شهرداری درخصوص پتانسیل گردشگری شهربابلسر ولزوم ساماندهی فضای سبز شهری این شهرداری درنظردارد نسبت به ایجاد سازمان سیما، منظر وفضای سبز اقدام نماید قرائت وبارعایت آیین نامه مالی شهرداریها موافقت و همچنین مقررگردید اساسنامه جهت مطالعه در اختیار اعضای محترم شورا جهت بررسی واظهارنظر قرارگیرد.

این ماده واحده با7رای موافق تصویب گردید.

بند3- ماده واحده

لایحه شماره 24193/20/97/6 مورخ 11/9/97شهرداری درخصوص ارائه خدمات مناسب به شهروندان وهمچنین پرداخت مطالبات پیمانکاران وحقوق ومزایای پرسنلی نیازمند ایجاد انگیزه وتشویق وحمایت از سازندگان می باشد وباعنایت به ماده16و76قانون شوراها وانتخاب شهرداران وهمچنین درراستای ماده59قانون رفع موانع تولید درنظراست نسبت به افزایش سیاست های تشویقی پرداخت نقدی ازتاریخ ابلاغ این مصوبه به مدت یک ماه قرائت وبارعایت آیین نامه مالی شهرداریها موافقت گردید .

این ماده واحده با7رای موافق تصویب گردید.

بند4- ماده واحده

لایحه شماره 24179/20/97 مورخ 11/9/97 شهرداری درخصوص درخواست شماره26494/10/97مورخ21/8/97مالک پلاک ثبتی شماره1845/1واقع در خیابان شریعتی پیرامون عودت مبلغ واریزی بابت جریمه 5واحد کسری پارکینگ باستحضارمیرساند برابرگزارشات کارشناسان فنی ووفق پروانه ساختمانی صادره باتوجه به افزایش واحدصورت گرفته ازسوی مالک در مراحل وپروسه ساخت برای مجتمع احداثی در پلاک فوق تعداد5 واحد کسری پارکینگ پیش بینی می گردید که حسب آراء صادره کمیسیون ماده صد از مالک بابت آنهابه مبلغ 000/500/137ريال جریمه اخذ گردید لذا باتوجه به اینکه مالک در زمان اخذ پایانکار تمامی پارکینگهای مورد نیاز را برابر ضوابط تامین نموده ودر حال حاضر فاقد کسری پارکینگ می باشد تقاضای عودت مبالغ واریزی بابت جریمه کسری پارکینگ را دارد قرائت وموافقت گردید .

این ماده واحده با7رای موافق تصویب گردید.


عکس روز
نظر سنجی
به نظرشما اولویت فعالیت اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی بابلسر چه باشد؟
مبلمان و زیبا سازی شهری
ساخت امور زیربنایی شهر
تکمیل پروژه های شهری
توسعه اماکن تفریحی و اجتماعی
جذب سرمایه گذار
وضعیت آب و هوا
تمام حقوق این پایگاه برای شورای اسلامی بابلسر محفوظ است
طراحی و برنامه نویسی شرکت بهین اندیش خزر