صورتجلسه بیست و دوم 1401/4/5

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ1401/4/5با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت جهت برپایی پنجاه و چهار محفل قرآنی در ماه مبارک رمضان

2- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت جهت تامین هزینه مسافرت افراد بی بضاعت به مشهد مقدس

3- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به خانم زهرا عنایت پور شیاده

4- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به پایگاه های مقاومت بسیج محلات شرق بابلسر

5- لایحه شهرداری درخصوص نظریه کارشناس رسمی دادگستری، تعیین برآورد ریالی مازاد معبر

6- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به خانم ژیلا میرزایی

1-نامه مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران به شهرداری محترم درخصوص مصوبه کلی کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر بابلسر مورخ1400/8/25 مبنی بر تامین خدمات عمومی در ازای واگذاری تراکم بیش از تراکم پایه مطابق طرح تفصیلی مصوب و گذشت مهلت 3 ماهه تعیین شده قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2-نامه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت تامین تابلو مناسب برای سردرب این اداره قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه آقای نادر فتح الله نیا درخصوص درخواست مساعدت قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا از طریق آیین نامه مالی شهرداری اقدامات لازم صورت پذیرد.

4-نامه کمیسیون عمران و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص عدم استقرار سیستم خزانه داری و کمیته تخصیص اعتبار و همچنین عدم ارائه حساب های مستقل برای سازمان آتش نشانی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5-نامه شماره 3704/20/1401 مورخ 1401/4/1 شهرداری محترم به بانک ملی ایران-شعبه بابلسر درخصوص اینکه شهرداری در نظر دارد جهت مشاهده اطلاعات حساب درآمدی در سامانه بام بانک ملی با شناسه ملی 14002843156 آقایان مجید صیادیان بهنمیری و سید محمد داور را جهت فعال سازی بام سازمانی قرائت گردید.

6- نامه شماره 3695/20/1401 مورخ 1401/4/1 شهرداری محترم به بانک ملی ایران-شعبه بابلسر درخصوص اینکه شهرداری در نظر دارد از حساب واسطه درآمدی نزد آن شعبه به عنوان حساب درآمد نوسازی استفاده نماید قرائت گردید.

7- نامه شماره 3691/20/1401 مورخ 1401/4/1 شهرداری محترم درخصوص درخواست مالک پلاک ثبتی 7887/1134/1 واقع در خیابان فلسطین مبنی بر خرید مازاد معبر بمساحت 76/51 متر مربع و اینکه شهرداری به استناد ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری قصد واگذاری مساحت فوق را به قیمت کارشناسی روز را دارد قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا ابتدا کارشناسی انجام و به شورا ارسال سپس جهت اتخاذ تصمیم گردد.

8- نامه شماره 3778/20/1401 مورخ 1401/4/4 شهرداری محترم در خصوص اینکه در نظر دارد جهت هر چه بهتر برگزاری عزاداری ایام محرم هیات تاکسیرانی واقع در مسجد پارک شورا مبلغ 300/000/000 ریال کمک مساعدت در قبال خرید کالا نماید قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا از حساب سازمان حمل و نقل مساعدت گردد.

9- نامه شماره 3781/20/1401 مورخ1401/4/4شهرداری محترم درخصوص استناد به ماده 7 دستورالعمل آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس و با عنایت  به بند 1 صورتجلسه کارگروه ماده 18 حمل و نقل دانش آموزان شهر بابلسر نرخ پیشنهادی سرویس دانش آموزان در سال تحصیلی 1401-1402 که به تصویب رسیده است قرائت و جهت بررسی به کمیته حمل و نقل ارجاع گردید.

10-مقرر گردید درخصوص نامگذاری و نصب تابلو خیابان شهید آقاباباپور کوچه شهید شمیران مصطفوی با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

11-مقرر گردید درخصوص ساماندهی کسبه (دستفروشان سیار مواد غذایی) حاشیه رودخانه بابلرود با موضوع اجاره ماهانه با شهرداری محترم مکاتبه گردد، لازم به ذکر است اخذ عوارض با در نظر گرفتن موقعیت مکانی و ابعاد دکه لحاظ گردد.

12- نامه خانم سیده مائده مهدی تبار درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه های درمان بیماری خاص ایشان قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

13-مقررگردید در خصوص کلیپ پخش شده در فضای مجازی شهرستان بابلسر، بیانه ایی از جانب شورای اسلامی شهر و شهرداری جهت روشنگری افکار عمومی در خصوص اتهام ناروابه یکی از اعضای شورای اسلامی شهر بابلسر صادر گردد.


مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 3748/20/1401 مورخ 1401/4/2 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 2/م ج ق مورخ1401/3/8 مجمع قاریان قرآن شهرستان بابلسر مبنی بر برپایی پنجاه و چهار محفل قرآنی در ماه مبارک رمضان در مساجد به منظور تجلیل از قاریان، حافظان، حاملان و مجریان قرآنی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ200/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 3860/20/1401 مورخ 1401/4/5 شهرداری محترم درخصوص نامه فرمانده پایگاه حضرت طاهره(س) مبنی بر مساعدت جهت تامین هزینه مسافرت افراد بی بضاعت به مشهد مقدس اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150304 بودجه سال مبلغ50/000/000 ریال به این پایگاه مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 3514/20/1401 مورخ 1401/3/29 شهرداری محترم درخصوص نامه انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بابلسر مبنی بر مساعدت مالی بابت تجهیز دفتر انجمن و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 150208 ماده 15 بودجه سال 1401 مبلغ 200/000/000ریال به این تشکل مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 3849/20/1401 مورخ 1401/4/5شهرداری محترم درخصوص درخواست خانم زهرا عنایت پور شیاده جهت مساعدت مالی بابت تامین ودیعه مسکن اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 150302 ماده 15 بودجه سال 1401 مبلغ30/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 3846/20/1401 مورخ 5/4/1401 شهرداری محترم درخصوص نامه پایگاه های مقاومت بسیج محلات شرق بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت جهت اجرای برنامه های طرح جبهه خرمشهرها و برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی و تجلیل از رزمندگان و خانواده های شهدا و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ 30/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 3831/20/1401 مورخ 1401/4/5 شهرداری محترم درخصوص نظریه کارشناس رسمی دادگستری، تعیین برآورد ریالی مازاد معبر به مساحت 18 متر مربع واقع در ضلع جنوبی پلاک ثبتی 25536/1 اصلی بخش 12 ثبت بابلسر خیابان شریعتی-شریعتی 26(کوی علوی)قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 3852/20/1401 مورخ1401/4/5 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به خانم ژیلا میرزایی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 30/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 3847/20/1401 مورخ 1401/4/5شهرداری محترم درخصوص نامه خانم فخر سادات رمه دار مبنی بر درخواست مساعدت جهت انجام امورات زندگی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف بودجه 150302 مبلغ 50/000/000ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 3848/20/1401 مورخ 1401/4/5 شهرداری محترم درخصوص درخواست سرکار خانم پگاه خاری مبنی بر مساعدت مالی جهت تامین بخشی از هزینه های زندگی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف بودجه 150302 مبلغ 20/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *