صورتجلسه شماره سی و نه 1401/07/12

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/07/12 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص پذیرش زباله شرکت های صنعتی در محل دفن

2- لایحه شهرداری درخصوص خرید بارج جهت لایروبی رودخانه بابلرود

خلاصه مذاکرات

1- نامه آقای حسین شاطری درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین بخشی از هزینه های درمانی بیماری صعب العلاج ایشان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت  با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2- نامه آقای سید مصطفی محسنی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین بخشی از هزینه های درمانی بیماری صعب العلاج ایشان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.


مصوبات جلسه:

بند1-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/7389 مورخ1401/06/16شهرداری محترم درخصوص درخواست های مکرر دهیاری ها و شرکت های صنعتی شهرستان مبنی بر پذیرش زباله در مرکز دفن و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل پذیرش زباله به ازای هر کیلو مبلغ 20/000 ریال، باتوجه به افزایش هزینه ها در حوزه مدیریت پسماند دریافت نماید قرائت و پس از بررسی در کمیسیون بهداشت موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند2-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/7024 مورخ 1401/06/08 شهرداری محترم درخصوص حساسیت موضوع لایروبی و نیاز مبرم به تهیه بارج با مشخصه های فنی جهت لایروبی رودخانه بابلرود  و اینکه شهرداری در نظر دارد تا بارج گوهر دریا با مشخصات ذیل خریداری نماید قرائت و مخالفت گردید.

1-میزان آبخور بارج حدود 40 سانتی متر 2-وسعت زیاد جهت بارگیری مناسب 3-قدرت مانور مناسب 4-ورق دریایی ازنوع staal grade A-شماره ثبت 6/3987

این ماده واحده با هفت رأی مخالف، مخالفت گردید.

بند3-ماده واحده

نامه شماره1401/20/7990 مورخ 1401/06/30 شهرداری محترم درخصوص استناد به ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به واگذاری به صورت اجاره غرفه های بازار روز به یک پیمانکار واحد، واقع در خیابان شهید بهشتی به مدت 2 سال از طریق فرآیند تشریفات مزایده طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید قرائت و ضمن موافقت با کلیات1) نظریه کارشناسی2)اسامی مستاجرین فعلی به پیوست3)پیش نویس قرارداد، نوع قرارداد، مبلغ اجاره به مستاجرین قبل از انعقاد به شورای اسلامی شهر ارسال گردد. ضمناً ناظر صلاحیت دار جهت نظارت درست و صحیح قرارداد از سوی شهرداری به شورای اسلامی معرفی گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *