صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر شماره پنجاه و نه “فوق العاده” 1401/10/14

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/14 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


مصوبات جلسه:

بند1 -ماده واحده

نامه شماره 11454/20/1401 مورخ 1401/09/14 شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای پیمان مهرنژاد بورا به شماره 1401/10/19882 مورخ 1401/08/21 و درخصوص ماموریت شش ماهه با پرداخت حقوق و مزایا از طرف شهرداری تهران قرائت و موافقت گردید.

*این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند2 -ماده واحده

نامه شماره 11559/20/1401 مورخ 1401/09/15 شهرداری محترم درخصوص برگزاری فرآیند تشریفات مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از محل ردیف هزینه ای شماره 2030201 سند اصلاح بودجه سال جاری با عنوان پروژه خرید ماشین آلات سامانه بازیافت زباله به منظور بهبود ناوگان خدمات شهری، یک دستگاه کشنده به همراه سیمی تریلر حمل زباله با برآورد هزینه تقریبی 62/000/000/000 ریال اقدام نماید و هزینه مذکور از ردیف معین مازاد بر اعتبارات مصوب به تاریخ این نامه در اولین نامه متمم بودجه سال جاری پایدار می گردد، قرائت و با رعایت آئین نامه مالی و بخشنامه بودجه موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11923 مورخ 1401/09/23 شهرداری محترم درخصوص بازگشت به بند یکم خلاصه مذاکرات صورتجلسه شماره 51 مورخ 1401/09/08 شورای اسلامی شهر مبنی بر نامه آقای علی میر رمضانی جهت مساعدت مالی به دلیل مشکلات معیشتی و عدم تمکن مالی و  اینکه  شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 150302 سند اصلاح بودجه سال جاری مبلغ 150.000.000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید و در ادامه در اولین لایحه متمم بودجه پایدار گردد، قرائت و موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 بند4-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11964 مورخ 1401/09/23 شهرداری محترم درخصوص عدم تایید بند سیزدهم صورتجلسه شماره 37 مورخ 04/07/1401 شورای اسلامی شهر مبنی بر مساعدت مالی به فرماندهی انتظامی شهرستان به جهت خرید یک دستگاه تلویزیون جهت پایش تصویری در هیأت محترم تطبیق این شهرداری در نظر دارداز محل ردیف هزینه ای شماره 150304 سند اصلاح بودجه سال جاری، نسبت به تخصیص کمک مساعدتی به مبلغ چهار صد میلیون ریال به پلیس اماکن اقدام نماید، کمک مساعدت مذکور جهت تأمین بخشی از خرید تلویزیون پایش به منظور کنترل و مدیریت اتفاقات اخیر می باشد، قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند5-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/12024 مورخ 1401/09/26 شهرداری محترم درخصوص قرارداد شماره 1489 مورخ 15/2/1399 با موضوع اجرای چمن مصنوعی استادیوم ورزشی، برآورد اجرای کار مطابق نقشه های اولیه و کد ارتفاعی موجود، شامل تهیه و پخش مصالح زهکش بوده است. لیکن با توجه به درخواست مدیریت وقت، در هنگام کارو با توجه به نیاز پروژه به افزایش رقوم ارتفاعی تراز فوندانسیون و سکوها به دلایل فنی از قبیل بالا بودن سطح تراز آب زیر زمین و تامین فاصله ارتفاعی مجاز بین زمین چمن و لوله های زهکش، رقوم ارتفاعی می بایست افزایش پیدا می کرد و به همین دلیل اجرای خاکریزی به ضخامت حدود 80 سانتی متر با مصالح زیراساس انجام شد.در همین راستا با توافق شفاهی پیمانکار مقرر گردید پرداخت از آیتم های منضم به فهرست بهای سال پیمان مذکور انجام گردد. مطابق توضیحات فوق و با درنظر گرفتن اینکه سقف ریالی قرارداد رعایت گردید، مقادیر کار جدید تا حدود 30 درصد مبلغ ریالی قرارداد افزایش می یابد قرائت و با رعایت آئین نامه مالی و شرایط عمومی و خصوصی پیمان موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 بند 6-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11971 مورخ 1401/09/23 شهرداری محترم درخصوص تغییر اساسنامه سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بابلسر از ماده 84 به ماده 54 قانون شهرداریها و انسداد شناسه پیگیری سازمان موصوف و لزوم افتتاح حساب جدید بانکی برای سازمان با شناسه پیگیری شهرداری برای حسابهای درآمد و هزینه نزد بانک ملی شعبه بازار بابلسر (دو حساب بانکی)، قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند7-ماده واحده

نامه شماره 12146/20/1401 مورخ 27/9/1401 شهرداری محترم درخصوص تجهیز ناوگان عمرانی و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به برگزاری فرآیند تشریفات مناقصه خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری با برآورد هزینه تقریبی 48/000/000/000 ریال از محل ردیف هزینه ای شماره ی 5030102 سند اصلاح بودجه سال جاری از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید هزینه مذکور در اولین متمم بودجه پایدار می گردد، لازم به توضیح است که اعتبار هزینه مذکور بواسطه تسهیلات بانکی با مجوز سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به مبلغ پنجاه میلیارد ریال در قالب اقساط 48 ماهه با 6 ماه تنفس و با نرخ 4 درصد تامین می گردد، قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند8-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/12030 مورخ 1401/09/26 شهرداری محترم درخصوص مصوبه کارگروه تخصصی مدیریت پسماند بابلسر درخصوص تهیه طرح جامع مدیریت پسمانددر مورخ 26/8/1401 (ضمیمه)برابر شرح خدمات قانون مصوب پسماند 1383 کشور(ضمیمه)با مسئولیت و پشتیبانی شهرداریهای بابلسر،بهنمیر و هادی شهر به مرکزیت بابلسر می باشد که برابر قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383 تمامی شهرستانهای کشور موظفند برای هر گونه هزینه در اجرای طرح های مدیریت پسماند،طرح جامع مدیریت پسماند داشته و طرح های اجرایی موجود در آن طرح را اجرا نمایند و همچنین برابر قانون پسماند،طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان ها می بایست توسط یک گروه تخصصی با سابقه تهیه و به تصویب کارگروه های تخصصی مدیریت پسماند شهرستان،استان و کشور قرار گیرد تا قابلیت اجرایی داشته باشد قرائت و با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند9-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11604 مورخ 1401/09/16 شهرداری محترم درخصوص برگزاری فرآیند تشریفات مناقصه از طریقه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از محل ردیف هزینه ایی شماره 4080404 سند اصلاح بودجه سال جاری با عنوان احداث پل شازده رودخانه با برآورد هزینه تقریبی 150/000/000/000 ریال اقدام نماید و هزینه مذکور از محل ردیف معین مازاد بر اعتبارات مصوب به تاریخ این نامه در اولین لایحه متمم بودجه سال جاری پایدار می گردد قرائت و با توجه به اینکه شهرداری درخواست مبلغ 150 میلیارد ریال برای احداث پروژه پل شازده رودخانه نمود لذا بدلیل انجام مراحل قانونی اعم از انعقاد قرارداد و پیش پرداخت در سال جاری نیاز به اعتباری بیش از 50 میلیارد ریال نیست، حداکثر تا مبلغ فوق(5 میلیارد تومان) مشروط بر اینکه در اولین متمم بودجه پایدار گردد موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند10 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11832 مورخ 1401/09/21 شهرداری محترم درخصوص استناد به بند (الف) ماده (4) آیین نامه مالی شهرداری ها پیرو مصوبه شماره 43229/ت 59799 هـ مورخ 1401/03/21 هیات محترم وزیران، در راستای اجرای عملیات عمرانی و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به خرید تاسیسات مکانیکی و برقی استخر دوقلو شهدای غواص  شهرداری بابلسر با برآورد هزینه تقریبی 33/300/000/000 ریال از طریق فرآیند تشریفات مناقصه از محل ردیف هزینه ای شماره 6060302 بودجه سال جاری اقدام نماید. هزینه مذکورمازاد بر اعتبارات مصوب به تاریخ این نامه در اولین لایحه متمم بودجه سال جاری پایدار می گردد لازم به توضیح است که با توجه به نوسان زیاد قیمت و محدودیت زمانی و لزوم تسریع در اجرای پروژه، شهرداری مترصد تاسیسات مذکور می باشد، قرائت و با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *