صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر شماره شصت و دوم 1401/10/27

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1401/10/27 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص استعلام هزینه ی پذیرایی شام از نیرو های مدافع امنیت

2- لایحه شهرداری درخصوص بسیج جامع پزشکان مبنی بر مساعدت به منظور برپایی مراسم تقدیر و تشکر از زحمات کادر درمانی

3-لایحه شهرداری درخصوص مرتفع نمودن خطرات ناشی از تصادف های جاده ای در محور دریاکنار

4-لایحه شهرداری درخصوص ترک تشریفات مناقصه استخر دوقلو

5- لایحه شهرداری درخصوص توافق فی ما بین شهرداری وآقای احمد علی قلی تبار

6- لایحه شهرداری درخصوص توافق فی مابین شهرداری و خانم کلثوم سارونه

7- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت جهت چاپ کتاب هیات رزمندگان اسلام

8-لایحه شهرداری درخصوص پیش نویس قرارداد بین شهرداری و سازمان انتقال خون

9-لایحه شهرداری درخصوص هیات ماهیگیری باقلاب شهرستان بابلسر مبنی بر مساعدت جهت برگزاری مجمع سالیانه   

10- لایحه شهرداری درخصوص ضرورت تکمیل پروژه احداث ساختمان اداری شهرداری 

11- لایحه شهرداری درخصوص پروژه ناتمام سپتاژ در محل زمین مورد نظر واقع در جنوب تصفیه خانه فاضلاب مرکزی 


خلاصه مذاکرات

1- نامه شماره 1401/10/24494 مورخ 1401/10/10 شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه آذر 1401 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت گردید.

2- نامه شماره 1401/10/13585 مورخ 1401/10/27 شهرداری محترم درخصوص اجرای ماده 26 آئین نامه مالی شهرداری ها و نیز پیرو نامه شماره 46381 مورخ 1401/08/24 و رئیس محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور سه نسخه بودجه پیشنهادی سال 1402 شهرداری بابلسر بالغ بر سیصد و چهارده میلیارد تومان (3/140/000/000/000  ریال ) 1/400/000/000/000 ریال سهم اعتبارات جاری و 1/740/000/000/000 ریال سهم اعتبارات عمرانی می باشد قرائت و جهت بررسی  به کمیسیون مالی ارجاع گردید.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه 1401/20/134254 مورخ 1401/10/22 شهرداری محترم درخصوص استعلام هزینه ی پذیرایی شام از نیرو های مدافع امنیت، پیرو نامه شماره 872/م/5-8 مورخ 1401/09/01 فرمانداری محترم با موضوع حمایت لجستیکی از نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی و نیز نامه شماره 598/م/5/8 مورخ 1401/07/01 با موضوع پشتیبانی لجستیکی، تجهیزاتی  و غیره شهرداری از نیروهای مدافع امنیت به استناد بند سوم و چهارم مصوبه جلسه فوق العاده شورای تامین شهرستان مورخ 0.، به استحضار می رساند از مورخ1401/06/30 الی 1401/10/20 مجموعا 276/39 پرس غذا به ازای هر پرس 500/000 ریال با هزینه نهایی 19/638/000/000 ریال به نیروهای مدافع امنیت تهیه و تحویل گردیده است، قرائت و با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/13568 مورخ 26/10/1401 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 25107 مورخ 1401/10/14 بسیج جامع پزشکان مبنی بر مساعدت به منظور برپایی مراسم تقدیر و تشکر از زحمات کادر درمانی به جهت تلاش و فداکاری قشر محترم در ایام کرونا و همچنین تلاش در خدمت رسانی به زائران اربعین و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری شماره 150304 سند اصلاح بودجه سال جاری مبلغ 100/000/000 ریال به بسیج جامع پزشکان مساعدت مالی نماید که در اولین لایحه متمم بودجه پایدار گردد قرائت و با رعایت آئین نامه مالی موافقت گردید.

     *این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 بند  3-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/13528 مورخ 26/10/1401 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/13442 مورخ 1401/10/22 فی ما بین شهرداری و آقای احمد علی قلی تبار مالک پلاک ثبتی 9536/8427/1 واقع در خیابان شهرک ساحلی مشتمل بر 6 بند قرائت و به صورت تک واحدی و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ پس از تایید در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/13529 مورخ 26/10/1401 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/13440 مورخ 1401/10/22 فی مابین شهرداری و خانم کلثوم سارونه مالک پلاک ثبتی 9488/1 واقع در شهرک ساحلی کوچه هشتم مشتمل بر 6 بند قرائت و به صورت تک واحدی و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ پس از تایید در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد. 

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/13630 مورخ 27/10/1401 شهرداری محترم درخصوص نامه هیات رزمندگان اسلام مبنی بر مساعدت جهت تهیه و چاپ کتاب با موضوع حماسه سازی رزمندگان لشکر ویژه 25 کربلا در زمان 8 سال دفاع مقدس و اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ردیف اعتباری شماره 150304 سند اصلاح بودجه سال جاری مبلغ 1/000/000/000 ریال به آن هیات مساعدت مالی نماید قرائت و با رعایت آئین نامه مالی و قوانین موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/13631 مورخ 1401/10/27 شهرداری محترم درخصوص نامه هیات ماهیگیری باقلاب شهرستان بابلسر مبنی بر مساعدت جهت برگزاری مجمع سالیانه و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری شماره 150304 سند اصلاح بودجه سال جاری مبلغ200/000/000 ریال به آن هیات مساعدت مالی نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.                                                                    

بند  7-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/13629 مورخ 1401/10/27 شهرداری محترم درخصوص پیش نویس قرارداد بین شهرداری و سازمان انتقال خون جهت واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 510 متر مربع واقع در خیابان شهید بهشتی- جنب پل شازده رودخانه قرائت و با رعایت قوانین موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند  8-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/13527 مورخ 1401/10/26شهرداری محترم به استناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی درخصوص پیگیری پرونده قطعه زمین واگذار شده به شرکت ماشین سازی اراک و همچنین زمین اداره برق (اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری  نسبت به دادنامه شماره 88099715157700001-16/1/1388 شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مازندران در پرونده کلاسه 860998157135) به استناد ماده 675 و 676 قانون مدنی، ماده 32 و 33 قانون وکالت، آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده دوم، سوم و پنجم آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری؛ خاصه ماده دوم که اشعار می دارد: در دعاوی مالی اعم از مدنی یا کیفری، میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است ده درصد بهای خواسته و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به شرح بند الف و ب مندرج در آئین نامه مذکور   می باشد، قرارداد حق الوکاله ایی با آقای سید صالح سجادی، وکیل پایه یک دادگستری با حق الوکاله معین به شرح قوانین و دستورالعمل های فوق الذکر (برحسب تعرفه مصوب مورد عمل وکلای رسمی دادگستری) از محل ردیف هزینه ایی شماره 120801 سند اصلاح بودجه سال جاری منعقد نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی و قوانین مربوطه مشروط بر موفقیت در پرونده های مذکور موافقت میشود ضمنا مدارک پرونده ماشین سازی اراک و زمین اداره برق به شورای اسلامی ارسال گردد.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند  9-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/13591 مورخ 1401/10/27 شهرداری محترم درخصوص پروژه ناتمام سپتاژ در محل زمین مورد نظر واقع در جنوب تصفیه خانه فاضلاب مرکزی شهرستان بابلسر و لزوم ادامه آن در جهت حل معضل زیست محیطی رها سازی سپتاژ خانگی که تهدید جدی علیه بهداشت عمومی شهر می باشد در راستای پاسخگویی به ابهامات و اخذ تاییدیه آبفا شرکت عمران آب ژرفا به مدیر عاملی دکتر سید محمد حسینی به عنوان مشاور به آبفا معرفی گردد تا در صورت اخذ موافقت با طرح ایشان با عقد قرارداد بصورت EPC  طرح سپتاژ تکمیل و راه اندازی گردد قرائت و موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.  

 

بند 10-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/13596 مورخ 1401/10/27 شهرداری محترم درخصوص درخواست های مکرر کارکنان بازنشسته ی این اداره و سایر دستگاه های دولتی مبنی بر احداث پایگاهی به مانند ایستگاه سرای مهر که سابقا تخریب گشته، به استناد بند “ب” و “ج” مصوبه شماره 128761 مورخ 29/10/93 و ماده “4” آیین نامه مالی شهرداری ها، پیرو مصوبه شماره 43229/ت 59799 هـ مورخ 1401/03/21 هیات محترم وزیران در راستای اجرای عملیات عمرانی و اینکه شهرداری درنظر دارد تا نسبت به انعقاد قراردادی با موضوع پروژه احداث سرای مهر واقع در خیابان طالقانی با شرکت پی آرمه شاهوار راه با برآورد هزینه 33/300/000/000 ریال از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه از محل ردیف هزینه ای شماره 5030101 سند اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید قرائت و با رعایت آئین نامه مالی موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/13592 مورخ 1401/10/27 شهرداری محترم درخصوص اهمیت بازگشایی خیابان بیست متری جنب پل شازده رودخانه به منظور تسهیل در عبور و مرور و مرتفع نمودن گره ترافیکی منطقه با هدف تامین رفاه، آسایش و جلب رضایت شهروندان و اینکه شهرداری در نظر دارد به استناد بند (ب) و (ج) مصوبه شماره 128761 مورخ 1393/10/29 و ماده (4) آئین نامه مالی شهرداری ها، پیرو مصوبه شماره 43229/ت 59799 هـ مورخ 21/3/1401 هیات محترم وزیران، از محل ردیف هزینه ای شماره ی 4010401 سند اصلاح بودجه سال جاری، قراردادی با موضوع زیرسازی خیابان بیست متری جنب پل شازده رودخانه و سطح شهر با برآورد هزینه ی تقریبی 33/300/000/000 ریال با شرکت ماسه سازان نکا از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه منعقد نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 12-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/13590 مورخ 1401/10/27 شهرداری محترم درخصوص مرتفع نمودن خطرات ناشی از تصادف های جاده ای در محور دریاکنار، بلوار شهید قلی تبار و نیز زیباسازی در راستای تحقق اهداف مبلمان شهری، تامین رفاه، آسایش و جلب رضایت شهروندان و اینکه شهرداری در نظر دارد به استناد بند (ب) و (ج) مصوبه شماره 128761 مورخ 1393/10/29 و ماده (4) آئین نامه مالی شهرداری ها، پیرو مصوبه شماره 43229/ت 59799 هـ مورخ 21/3/1401 هیات محترم وزیران، ازمحل ردیف هزینه ای شماره ی 5040202 سند اصلاح بودجه سال جاری، قراردادی با موضوع احداث هندسی و اجرای جدول رفیوژ بلوار شهید قلی تبار و سطح شهر با برآورد هزینه ی تقریبی 33/300/000/000 ریال با شرکت چشم انداز توسعه خزر از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه منعقد نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.        

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 13-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/13594 مورخ 1401/10/27 شهرداری محترم درخصوص ضرورت تکمیل پروژه احداث ساختمان اداری شهرداری، از آنجاییکه طی برگزاری تشریفات مناقصه تعداد مناقصه گران به حدنصاب نرسیده، با هدف جلوگیری از افزایش بهای تکمیل پروژه در سال آتی و اینکه شهرداری در نظر دارد به استناد بند (ب) و (ج) مصوبه شماره 128761 مورخ 1393/10/29 و ماده (4) آئین نامه مالی شهرداری ها، پیرو مصوبه شماره 43229/ت 59799 هـ مورخ 21/3/1401 هیات محترم وزیران، از محل ردیف هزینه ای شماره ی 5030101 سند اصلاح بودجه سال جاری، قراردادی با موضوع خرید تجهیزات و اقلام برقی مورد نیاز ساختمان اداری شهرداری واقع در خیابان امام با برآورد هزینه ی تقریبی 33/300/000/000 ریال با شرکت آرینا برق مهتاب طوس از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه منعقد نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 14-ماده واحده

 نامه شماره 1401/20/13595 مورخ 1401/10/27 شهرداری محترم درخصوص ضرورت اتمام پروژه استخر دوقلو به منظور بهره برداری در سال جاری، با هدف جلوگیری از افزایش بهای تکمیل پروژه در سال آتی و اینکه شهرداری درنظر دارد به استناد بند (ب) و (ج) مصوبه شماره 128761 مورخ 1393/10/29 و ماده (4) آئین نامه مالی شهرداری ها، پیرو مصوبه شماره 43229/ت 59799 هـ مورخ 1401/03/21 هیات محترم وزیران، از محل ردیف هزینه ای شماره ی 6060302 سند اصلاح بودجه سال جاری، قراردادی با موضوع خرید تجهیزات تکمیلی مربوط به تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه استخر دوقلو شهدای غواص شهرداری بابلسر با برآورد هزینه ی تقریبی 33/300/000/000 ریال با شرکت مهندسین مشاور خاک و بتن ساحل کاسپین از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه منعقد نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *