صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر شماره شصت و چهارم 1401/11/09

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1401/11/09 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایجه شهرداری درخصوص درخواست مساعدت محمد علی طهماسبی

2-لایحه شهرداری درخصوص درخواست مساعدت باشگاه بانوان آونگ

3-لایحه شهرداری درخصوص صورتجلسه فی ما بین شهرداری و آقای حسن مهدوی

4- لایحه شهرداری درخصوص صورتجلسه فی ما بین شهرداری و آقای قاسم رضا زاده


خلاصه مذاکرات:

1-نامه آقای نقی محمدزاده درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه درمان بیماری ایشان، قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه شرکت خدماتی و ساختمانی عقیق سبز جنوب درخصوص درخواست حق و حقوق شرکت نامبرده جهت اجرای پروژه های مختلف آسفالت و زیرسازی، نقشه برداری قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، پس از بررسی و ارائه گزارش نتیجه به شورا ارسال گردد.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/14034 مورخ 1401/11/08 شهرداری محترم درخصوص نامه آقای محمد علی طهماسبی مبنی بر درخواست مساعدت و اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ردیف اعتباری شماره 150302 سند اصلاح بودجه سال جاری مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید.هزینه مذکور در اولین لایحه متمم بودجه سال جاری پایدار می گردد قرائت و موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

لایحه شماره 14033/20/1401 مورخ 1401/11/08 شهرداری محترم درخصوص نامه مدیر و مربی باشگاه بانوان آونگ بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت و اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ردیف اعتباری شماره 150304 سند اصلاح بودجه سال جاری مبلغ 50/000/000 ریال به این باشگاه مساعدت مالی نماید.هزینه مذکور در اولین لایحه متمم بودجه سال جاری پایدار می گردد قرائت و موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/13864 مورخ 1401/11/03 درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/3825 مورخ 2/11/1401 فی مابین شهرداری و آقای حسن مهدوی مالک مشاعی پلاک 2638و2639و2642و2644 به مساحت 6500 متر مربع از کل پلاک واقع در انتهای خیابان شهید مدائنی در خصوص  بازگشایی خیابان 20 متری شهید مدائنی به کمربندی مشتمل بر 6 بند (میزان حدود 600 متر مربع از کل پلاک مشاعی فوق در مسیر تعریض خیابان 20 متری شهید مدائنی قرار دارد، لیکن برابر با نظریه کارشناسی به مبلغ 54/000/000/000 ریال مقرر گردید بخشی از مطالبات بصورت خدمات شامل تراکم و پروانه سیال در باقی مانده پلاک در محدوده شهر برابر با ضوابط طرح تفضیلی و بخشی هم بصورت نقدی در صورت تایید شورای اسلامی شهر و کمیته انطباق از سوی شهرداری اقدام گردد ) قرائت و ضمن رعایت آیین نامه ها ی معاملات شهرداری و قانون تملک موافقت گردید. ضمنا نظریه کارشناسی به شورای اسلامی  ارسال گردد.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/14032 مورخ 1401/11/08 درخصوص صورتجلسه فی ما بین شهرداری و آقای قاسم رضا زاده به پلاک ثبتی 8960/8156/1 واقع در خیابان شهرک قائم  بن بست 3/1 مشتمل بر 6 بند (به مساحت عرصه 271 متر مربع و با توجه به طرح تفصیلی و درخواست مالک، شهرداری با عنایت به معبر 10 متری جنوبی با افزایش طبقات از 2 طبقه به 5 طبقه روی همکف با سطح اشغال 55% و تراکم کل 275٪ که در این صورت مقدار 447 متر مربع مازاد بر حداکثر تراکم خواهد داشت مشروط به بند های بعدی موافقت می نماید، ضمناً تعداد واحد پایه 20/2 واحد بوده که با توجه به درخواست متقاضی مبنی بر احداث 5 واحد مسکونی تعداد8/2 واحد مازاد بر حد پایه دارد که نیاز به 4/78 متر مربع سرانه خدماتی می باشد) قرائت و مقرر گردید با تأمین پارکینگ و رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تأیید در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.                                                                                      

لایحه شماره 1401/20/12942 مورخ 1401/10/14 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 12655/20/1401 مورخ 1401/10/08 فی ما بین شهرداری و آقای محسن مجیدی مالک پلاک ثبتی 13816/1 واقع در خیابان شهید محمدزاده محمدزاده 19 ( به مساحت 60/909 و به میزان 603 متر مربع از کل پلاک فوق  در مسیر تعریض خیابان 20 متری قرار دارد) قرائت و مقرر گردید با رعایت آیین نامه ها و قوانین مربوطه و معاملات و قانون تملک موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

لایحه شماره 4187/20/1401 مورخ 1401/04/12 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 4058/20/1401 مورخ 1401/04/09 فی ما بین شهرداری و آقای عباس ربیع پور وکیل خانم نرجیس خواتون فلاحی مالک پلاک ثبتی 1262/1 واقع در ضلع جنوبی میدان بسیج (بمساحت 515 متر مربع و تعداد 11 باب بنای تجاری موجود در اختیار مستاجرین قرار دارد که رضایت تعداد 5 واحد تجاری طبق نظریه هیات کارشناسی بر عهده مستقیم شهرداری و رضایت تعداد 6 واحد تجاری بر عهده مالک قرار گیرد و ضمنا مقرر گردید شهرداری درقبال آن باقیمانده ملک مذکور نسبت به صدور پروانه ساخت تجاری بدون دریافت هرگونه هزینه و حذف پارکینگ اقدام نماید)، قرائت و موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

با عنایت به لایحه شماره 1401/20/10548  مورخ 1401/08/25 شهرداری محترم درخصوص واگذاری بازارچه شهرداری خیابان شهید بهشتی از طریق فرآیند تشریفات مزایده  به پیمانکار صلاحیت دار برای مدت ( 2 سال)، قرائت و موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *