صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر شماره شصت و ششم 1401/11/18

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص احداث پست 20/63 کیلو ولت بابلسر

2-لایحه شهرداری درخصوص پروژه لایروبی رودخانه بابلرود

3-لایحه شهرداری درخصوص ساماندهی میدان معلم

4-لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای حمید رضایی قادی

5-لایحه شهرداری درخصوص کمک به مردم زلزله زده شهرستان خوی

6-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به خانم طاهره پور آخوند

7-لایحه شهرداری درخصوص تکمیل پروژه احداث پل چهارم و ساماندهی خیابان های سطح شهر

8-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به خانم سیده هدی عبداللهی

9-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران                 

خلاصه مذاکرات:

1-نامه فرمانده پایگاه شهید کلاهدوز درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری مسابقات ورزشی، قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-لایحه شماره 1401/20/14309 مورخ 1401/11/12 شهرداری محترم درخصوص اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور، قرائت و جهت بررسی و ارائه گزارش به مشاورین مالی شورای اسلامی ارجاع گردید.

3- لایحه شماره14276/20/1401 مورخ 1401/11/11 شهرداری محترم درخصوص بند 3 خلاصه مذاکرات صورتجلسه شماره 56 مورخ1401/10/04 مبنی بر درخواست آقایان یوسف اسماعیل نتاج، سید محمود صالحی و سید رضا سیدی مالکین پلاک ثبتی 47/42/23 واقع در بلوار شهید علیزاده-پارکینگ اول به استحضار می رساند پلاک فوق مطابق نقشه طرح تفصیلی در منطقه جهانگردی-پذیرایی قرار داشته و مالکین طی درخواست شماره 36157/10/97 مورخ 1397/11/28 با توجه به اتمام افق تصویب طرح تفصیلی تقاضای صدور پروانه ساختمانی وفق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی نموده که بر همین اساس با اخذ تعهدنامه شماره 45113 مورخ 31/03/99 قرم ضوابط ساختمانی به صورت 5/8 طبقه روی پیلوت صادر شد و با عنایت به تعهدنامه شماره 16971 مورخ 1401/06/06 بابت ارائه نقشه های نظام مهندسی، عوارض ساختمانی دریافت و پیش پروانه ساختمانی به شماره 9828/20/99 مورخ 1399/06/22 صادر اما در ادامه بند 1 مصوبه مورخ1999/11/28 شورای محترم اسلامی شهر پیرامون حفظ کاربری جهانگردی-پذیرایی اراضی ساحلی ضلع شمال خیابان 16 متری و جلوگیری از تغییر کاربری و در نظر گرفتن تراکم پایه در صورت اعمال ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی برای این اراضی تصویب گردید بنابراین پس از ارائه نقشه های تأیید شده نظام مهندسی، پروانه ساختمانی شماره 5299/20/1400 مورخ 12/05/1400 به صورت اقامتی صادر گردید و درحال حاضر نیز زیر زمین آن دارای عدم خلاف شماره 1401/20/3229 مورخ 1401/03/23 می باشد، قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، برابر مقررات اقدام گردد.

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/14440 مورخ 1401/11/13 شهرداری محترم درخصوص احداث پست 20/63 کیلو ولت بابلسر در ضلع شمال غربی سایت زباله واقع در بلوار شهید علیزاده-پارکینک هشتم و اینکه شهرداری درنظر دارد قسمتی  از سایت زباله به مساحت 2400 متر مربع به ابعاد 60*40 را جهت احداث پست برق در اختیار شرکت مذکور قرار دهد قرائت و ضمن مخالفت با جانمایی مورد اشاره و با عنایت به صورتجلسه مورخ 5/8/1401 در محل فرمانداری بابلسر و با توجه به اینکه مقرر بود M21600 زمین در اختیار شرکت برق منطقه ای قرار گیرد، مابقی زمین به متراژ M21000 با قیمت کارشناسی مطابق ماده 19 آیین نامه مالی خریداری گردد.

* این ماده واحده با هفت رأی مخالف، مخالفت گردید.

بند 2-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/14535 مورخ 1401/11/16 شهرداری محترم درخصوص پروژه لایروبی رودخانه بابلرود به دلیل ازدیاد بارش در فصل سرما و تاکید استانداری محترم و سایر دستگاه های مربوطه در این خصوص و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به اجاره یک شناور بارج به منظور استقرار بیل های مکانیکی بر روی آن به منظور تحقق هدف فوق الذکر از محل ردیف هزینه ای 2070201 سند بودجه سال جاری اقدام نموده و در این راستا قراردادی از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه با شرکت سومل (به این دلیل که تنها بارج موجود در منطقه متعلق به این شرکت می باشد) با برآورد هزینه تقریبی 23/550/000/000 ریال منعقد نماید، قرائت و با رعایت آیین نامه مالی معاملات شهرداری موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/14537 مورخ 1401/11/16 شهرداری محترم درخصوص ساماندهی میدان معلم در راستای تحقق اهداف مبلمان شهری، تامین رفاه، آسایش و جلب رضایت شهروندان، شهرداری در نظر دارد به استناد بند (ب) و (ج) مصوبه شماره 128761 مورخ 29/10/93 و ماده (4) آئین نامه مالی شهرداری ها، پیرو مصوبه شماره 43229/ت 59799 هـ مورخ 1401/03/21 هیات محترم وزیران، از محل ردیف هزینه ای شماره 1030301 سند اصلاح بودجه سال جاری، قراردادی با موضوع فاز اول ساماندهی میدان معلم با براورد هزینه ی تقریبی 33/300/000/000 ریال با شرکت جاوید سازان عماد از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه منعقد نماید، قرائت و با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     بند 4-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/12888 مورخ 1401/10/13 شهرداری محترم درخصوص استناد به ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری در نظر دارد تا نسبت به واگذاری  (بصورت اجاره) پنج قطعه زمین به منظور برپایی پیست اسب سواری با هدف ساماندهی و پرهیز از خطر برای مسافرین و شهروندان و همچنین هشت قطعه زمین به منظور ایجاد پیست موتور چهارچرخ هرکدام به مساحت تقریبی 800 متر مربع در نوار ساحلی، به پیمانکاران مجزا، مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق فرآیند تشریفات مزایده اقدام نماید، قرائت و با رعایت آیین نامه مالی شهرداری موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/14439 مورخ 1401/11/13 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/14351 مورخ 1401/11/12 فی ما بین شهرداری و آقای حمید رضایی قادی مالک پلاک ثبتی 13114/1449/1 واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 3 (به مساحت عرصه 264 مترمربع باقیمانده پس از تعریض 75/259 مترمربع نامیده می شود، با عنایت به معبر 12 متری شرقی و 10 متری جنوبی با افزایش طبقات از 5/3 طبقه روی پیلوت به 7 طبقه روی همکف و زیر زمین با سطح اشغال 65% و تراکم کل 458% که در این صورت مقدار 614 متر مربع مازاد بر حداکثر تراکم خواهد داشت. ضمنا تعداد واحد های پایه 76/1 واحد بوده که با توجه به درخواست متقاضی مبنی بر احداث 7 واحد مسکونی تعداد 24/5 واحد مازاد برحد پایه دارد که نیاز به 72/146 سرانه خدماتی می باشد. که می بایست به قیمت کارشناسی روز مطابق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در حساب شهرداری منظور گردد.) مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تأمین پارکینگ در محل پس از تأیید در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد

بند 6-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/1709 مورخ1401/11/18 شهرداری محترم درخصوص اینکه شهرداری درنظر دارد به منظور کمک به مردم زلزله زده شهرستان خوی، از محل ردیف اعتباری شماره 150302 سند اصلاح بودجه سال جاری، اقدام به خرید 50 عدد پتو، در مجموع به مبلغ تقریبی 000/000/200 ریال نماید و هزینه مذکور در اولین لایحه متمم بودجه سال جاری پایدار می گردد، قرائت و موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/14710 مورخ 1401/11/18 شهرداری محترم درخصوص نامه خانم طاهره پور آخوند مبنی بر مساعدت جهت گذراندن امورات زندگی و اینکه شهرداری درنظر دارد  از محل ردیف اعتباری شماره 150302 سند اصلاح بودجه سال جاری مبلغ 10/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید و هزینه مذکور در اولین لایحه متمم بودجه سال جاری پایدار می گردد، قرائت و موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/14743 مورخ 1401/11/18 شهرداری محترم درخصوص تکمیل پروژه احداث پل چهارم و ساماندهی خیابان های سطح شهر در راستای تامین رفاه  و آسایش مردم در بهبود رفت و آمد و رفع معضلات ترافیکی و اینکه شهرداری در نظر دارد به استناد بند (ب) و (ج) مصوبه شماره 128761 مورخ 1393/10/29 و ماده 4 آیین نامه مالی شهرداری ها، پیرو مصوبه شماره 43229/ت 59799 هـ مورخ 1401/03/21 هیات محترم وزیران، از محل ردیف هزینه ای شماره ی 4010401 سند اصلاح بودجه سال جاری، قراردادی با موضوع اجرای آسفالت پل چهارم و خیابان محمد زاده 23 و خیابان های سطح شهر با برآورد هزینه ی تقریبی  33/330/000/000 ریال با شرکت مشکات راه و سازه از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه منعقد نماید، قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

بند 9-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/14708 مورخ 18/11/1401 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 28363 مورخ 1401/11/17 خانم سیده هدی عبداللهی مبنی بر مساعدت به منظور درمان بیماری دخترشان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری شماره 150302 سند اصلاح بودجه سال جاری مبلغ 000/000/100 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید که در اولین لایحه متمم بودجه پایدار می گردد، قرائت و موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده

لایحه شماره 14632/20/1401 مورخ 1401/11/17 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 28212 مورخ 16/11/1401 اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بابلسر مبنی بر مشارکت به منظور برپایی مراسم پدران آسمانی و اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ردیف اعتباری شماره 120205 سند اصلاح بودجه سال جاری مبلغ 250/000/000 ریال به این بنیاد مساعدت مالی نماید که در اولین لایحه متمم بودجه پایدار می گردد، قرائت و موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/13589 مورخ 1401/11/17 شهرداری محترم درخصوص استناد به ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها، نسبت به واگذاری املاک پیوست این نامه از طریق فرآیند تشریفات مزایده، مطابق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید، قرائت و  با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری موافقت گردید.

1)فروش یک قطعه زمین بمساحت 8/243 به پلاک ثبتی 20444/292/1 با کاربری مسکونی واقع در خیابان چمران-چمران 11 دارای فرم ضوابط در 3 طبقه زیر پیلوت 2)فروش یک قطعه زمین بمساحت حدود 236 متر مربع واقع در باغ فلاحت-خیابان 24 متری شهید حبیبی با کاربری مسکونی که در حال حاضر در مرحله ی اداری دریافت سند در بنیاد علوی میباشد.3)فروش سه واحد تجاری به مساحت های 09/23 و 09/38 و 97/31 دارای پلاک ثبتی مجزا برای هر واحد در مجتمع سیتی استار-خیابان شهید رجایی. (یک واحد طبقه اول مساحت 09/23 و دو واحد طبقه زیر زمین مساحت 09/38 و 97/31)  4)فروش سه واحد تجاری بمساحت های 21/45 و 72/32 و 35/79 دارای پلاک ثبتی مجزا برای هر واحد در طبقه دوم مجتمع نگین دریاکنار. 5)فروش یک واحد آپارتمان واقع در خیابان ولی عصر بمساحت 74/175 متر مربع از مجتمع برنا دارای پلاک ثبتی 28573/1 در طبقه دوم.  6)فروش دو واحد آپارتمان بنام برج ساحل آرامش (اژدری و قاسمی شانی) واقع در بلوار طالقانی-بصورت نیمه کاره در طبقه 5 و 6 به مساحت 163 هرکدام متر مربع. 7)فروش یک واحد آپارتمان (برج مهستان امپریال) بمساحت های هر کدام 285 مترمربع در طبقه 25 مسکونی واقع در خیابان نخست وزیری درحال ساخت میباشد. 8)اجاره قطعه زمینی جهت انجام فعالیت کشاورزی در زمینه تولید محصولات زراعی در اراضی مزروعی واقع در باقرتنگه در قالب 5 قطعه زمینی به شماره پلاک های ثبتی 3775-3759-3776-3787-3773 فرعی از چهار اصلی بخش 12 ثبت بابلسر جمعا به مساحت 60010.64 متر مربع

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 12-ماده واحده

لایحه شماره 12541/20/1401 مورخ 1401/10/05 شهرداری محترم مبنی بر بازگشت به بند 5 خلاصه مذاکرات صورتجلسه شماره 52 مورخ 13/09/1401 شورای محترم درخصوص برگزاری فرآیند تشریفات مزایده واگذاری و بهره برداری از فضای تبلیغاتی در قالب تابلو به تعداد 7 جایگاه و همچنین بند 1 خلاصه مذاکرات صورتجلسه شماره 42 مورخ 1401/07/24 شورا درخصوص برگزاری فرآیند تشریفات مزایده واگذاری و بهره برداری از فضای تبلیغاتی در قالب ایستگاه های تاکسی به تعداد 21 جایگاه به شرح ذیل، نظریه کارشناسی محترم دادگستری جهت تعیین اجاره بها به مدت 2 سال به شرح ذیل:

1-یک عدد تابلو واقع در میدان معلم روبروی علمی کاربردی به ابعاد 8*3 متر مربع

2-یک عدد تابلو واقع در خیابان پاسداران روبروی مرکز آموزش فنی و حرفهای جنب پل هوایی( استند تبلیغاتی ندارد)

3-یک عدد تابلو واقع در خیابان پاسداران نرسیده به اداره ثبت اسناد به ابعاد 8*2 متر مربع

4-یک عدد تابلو (تابلو گرد ) واقع در چهارراه شریعتی به ابعاد  0.5*1.5 متر مربع

5-یک عدد تابلو واقع در پارکینگ دوم (استند تبلیغاتی ندارد)

6-یک عدد تابلو واقع در پارکینگ چهارم به ابعاد 8*3 متر مربع

7-یک عدد تابلو واقع در پارکینگ پنجم ( استند تبلیغاتی ندارد)

8-یک عدد تابلو واقع در پارکینگ ششم (استند تبلیغاتی ندارد)

9-یک عدد تابلو واقع در خیابان پاسداران روبروی اداره پست به ابعاد  2.5*4 متر مربع

10-یک عدد تابلو واقع در خیابان پاسداران جنب بیمه ایران به ابعاد 2*4 متر مربع

11-یک عدد تابلو واقع در خیابان شریفی روبروی مخابرات به ابعاد  5*2 متر مربع و طرف دیگر به ابعاد  1*2

12-یک عدد تابلو واقع در خیابان شریفی جنب درمانگاه نجات به ابعاد  8*2 متر مربع

13-یک عدد تابلو واقع در میدان بلال ( استند تبلیغاتی ندارد)

14-یک عدد تابلو (تابلو گرد)  واقع در قبل از پل شازده رودخانه روبروی آتش نشانی به ابعاد .05*1.5  متر مربع

15-یک عدد تابلو واقع در سه راه دانشگاه جنبه دبیرستان ذوالفقاری به ابعاد  8*2 متر مربع

16-یک عدد تابلو روبروی درب اصلی دانشگاه مازندران به ابعاد  15*1 متر مربع

17-یک عدد تابلو واقع در درب دوم دانشگاه مازندران روبروی نگهبانی ( استند تبلیغاتی ندارد)

18-یک عدد  تابلو واقع در درب دوم سمت دانشگاه مازندران  (1) (استند تبلیغاتی ندارد)

19-یک عدد تابلو واقع در درب دوم سمت دانشگاه مازندران(2) ( استند تبلیغاتی ندارد)

20-یک عدد تابلو واقع در خیابان امام ، جنب مخابرات روبروی پاساژ دهقان به ابعاد  8*2 متر مربع

21- یک عدد تابلو واقع در خیابان امام ، جنب بیمارستان شفا به ابعاد  8*3 متر مربع

22-واگذاری و بهره برداری بصورت اجاره از فضای تبلیغاتی در فضای شهری به صورت سه عدد تابلو هر یک به ابعاد 6*3 متر مربع واقع در بلوار امام (ره) ، میاندشت

23-واگذاری و بهره برداری بصورت اجاره از فضای تبلیغاتی شهری به صورت یک عدد تابلو به ابعاد 11*5  متر مربع واقع در میدان معلم ورودی فرهنگیان ، یک عدد تابلو دو وجهی در ابعاد 9*5  متر مربع در هر وجه، واقع در میدان امام حسین (ع)،  سه عدد تابلو هر یک به ابعاد  2*3 متر مربع واقع در بلوار شهید علیزاده واگذاری و بهره برداری به صورت اجاره از فضای تبلیغاتی در فضای شهری به صورت دو عدد تابلو به ابعاد  8*4 متر مربع واقع در خیابان پاسداران ، یک عدد تابلو به ابعاد  8*4 متر مربع مقابل درب ورودی شیلات

24-واگذاری و بهره برداری بصورت اجاره از فضای تبلیغاتی در فضای شهری به صورت سه عدد تابلو واقع در بلوار پاسداران مقابل عصر خمینی به ابعاد  9.20*4.4 متر مربع و میدان امام زمان به ابعاد 9.20*4.6  متر مربع و رستوران وارش به ابعاد  10*4.6 مترمربع

25-واگذاری و بهره برداری بصورت اجاره از فضای تبلیغاتی در فضای شهری به صورت یک عدد تابلو شش وجهی به ابعاد 2*1 متر مربع هر وجه ، واقع در میدان بسیج ، دو عدد تابلو چهار وجهی به ابعاد 2*1.3 متر مربع در هر وجه ، واقع در چهار راه شریعتی و چهار راه پل شازده رودخانه ، یک عدد تابلو به ابعاد 8*4 متر مربع واقع در حاشیه بلوار ذوالفقاری، روبروی دبیرستان ذوالفقاری

26-واگذاری و بهره برداری بصورت اجاره فضای تبلیغاتی در فضای شهری به صورت ۲۶ عدد استرابرد و 7 عدد پرتابل

27-واگذاری و بهره برداری بصورت اجاره فضای تبلیغاتی در فضای شهری به صورت دو عدد بیلبورد واقع در میدان امام حسین و 1 عدد پل عابر پیاده واقع در میدان امام حسین مقابل پایانه مسافربری بابلسر

28-واگذاری و بهره برداری بصورت اجاره فضای تبلیغاتی در فضای شهری به صورت 6 عدد فلکسی دو وجهی واقع در خیابان شریعتی روبروی متل بانک.

قرائت و با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری موافقت شد.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *