صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر شماره چهل و هشت 1401/08/29

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/08/29 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1- لایحه شهرداری درخصوص دریافت عوارض فروش بلیط از وسائط نقلیه دریایی

2-لایحه شهرداری درخصوص تخفیف سی درصدی گلخانه شهرداری به پرسنل

3-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به گروه جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی

4-  لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای مهدی حق پرست مجاوری

5-لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای غلامحسن فلاح  و شریک

6- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای سید محمد قائم مقیمی درزی

خلاصه مذاکرات

1- نامه خانم زهرا پورحبیب همسر جانباز آقای بیژن گت آقا زاده درخصوص درخواست تخفیف در جریمه ماده صد شهرداری قرائت و مقرر گردید  برابر با قانون با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2- نامه مدیر مسئول فجرشمال درخصوص درخواست جابجایی کیوسک دفتر مذکور توسط واحد سد معبر قرائت و مقرر گردید برابر قانون و آیین نامه ها و سیما و منظر با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3- نامه ستاد یادواره شهدای مسجد مهدیه سادات محله درخصوص  درخواست مساعدت مالی  برای برگزاری یادواره سرداران، مدافعان حرم و شهدای دفاع مقدس قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4- نامه اهالی مجتمع گلها درخصوص درخواست زیرسازی و آسفالت خیابان 24 متری که در زمان بارندگی دچار آبگرفتگی و باعث ایجاد مشکل در رفت و آمد می گردد قرائت که پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5- نامه خانم صالحیان درخصوص درخواست پروانه ساخت رایگان به ازای عقب نشینی ملک ایشان قرائت که پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا برابر طرح تفصیلی و قوانین مربوطه اقدام گردد.

6- نامه آقای محمد ابراهیم مهرابی درخصوص درخواست پیگیری معضل پیش آمده، که هنگام بارندگی آبهای سطحی به سمت منزل ایشان جمع می گردد قرائت،که پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7- نامه کمپین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مسقف نمودن زمین والیبال مختص جانبازان و توانخواهان قرائت،که پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، باتوجه به اینکه سازه شکل گرفته با کمترین هزینه اقدام گردد.

8- نامه هیئت امنای مسجد موسی بن جعفر (ع) محله بی بی سروضه درخصوص درخواست مساعدت ترمیم حیاط مسجد مذکور قرائت، که پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

9- نامه اهالی محله خیابان شهید حاجی زاده حاجی زاده 4 درخصوص درخواست جلوگیری از ساخت و ساز ساختمان 7 طبقه  در کوچه  مذکور قرائت و مقرر گردید به دلیل اعتراضات و شکایات متعدد با شهرداری محترم مکاتبه ، پرونده ملک مذکور بررسی و نتیجه به شورا ارسال گردد.

10- نامه کمیسیون مالی شورا درخصوص پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک با موسسه حسابرسی آگاه نگر و شرکت حسابداری و حسابرسی شایان تراز جهت بررسی ایرادات و رفع نواقص گزارش حسابرسی شهرداری بابلسر قرائت و مقرر گردید جلسه مشترک تشکیل تا رفع نواقص صورت پذیرد.

11- نامه خانواده ذاکری درخصوص تغییر خط پروژه انتهای خیابان امام 14 و تضییع حقوق شهروندی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، برابر طرح تفضیلی و اصول شهرسازی اقدام گردد.

12-نامه دادسرای انقلاب شهرستان بابلسر درخصوص محکومیت آقای جواد عرب میستانی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

13-نامه آقای پیمان مهرنژاد بورا از پرسنل شهرداری تهران درخصوص درخواست انتقال ایشان به شهرداری بابلسر قرائت و  مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.


مصوبات جلسه:

بند 1 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/10643 مورخ 1401/08/26 شهرداری محترم درخصوص استناد به ماده 32 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه شهرداری در نظر دارد پنج درصد بهای بلیط را با درج در بلیط از اشخاصی که مبادرت به فروش بلیط از وسائط نقلیه دریایی می کنند به عنوان عوارض شهرداری اخذ نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/10636 مورخ 1401/08/26 شهرداری محترم درخصوص توانمندی و پتانسیل مجموعه گلخانه شهرداری در ارائه خدمات مشاوره و فروش انواع گل هاو متعلقات آن به شهروندان و مجموعه پرسنل همکار و اینکه شهرداری در نظر دارد به خریدهایی که توسط همکاران این اداره صورت می گیرد سی درصد تخفیف اعمال نماید قرائت و با رعایت قوانین مربوطه موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/10519 مورخ 1401/08/24 شهرداری محترم درخصوص بازگشت به درخواست شماره 19515 مورخ 1401/08/13 گروه جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی مبنی بر برگزاری اردوی فرهنگی مشهد مقدس جهت تشویق روحیه جهادی همکاران و اینکه شهرداری در نظر دارد محل ماده 15 ردیف بودجه 150304 سال جاری مبلغ 150/000/000 ریال به منظور کرایه یک دستگاه اتوبوس  به این گروه مساعدت مالی نماید، قرائت و با رعایت آئین نامه موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/10529 مورخ 1401/08/24 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/10431 مورخ 1401/08/22 فی ما بین شهرداری و آقای مهدی حق پرست مجاوری مالک پلاک ثبتی 10495/8495/1841/1 واقع در بلوار شهید علیزاده-فرهنگ شهر مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ به صورت تک واحدی پس از تائید کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/6651  مورخ 1401/06/01  شهرداری محترم درخصوص خط پروژه پیشنهادی خیابان 18 و 12 متری خیابان دانش 28 قرائت که پس از بررسی در کمیسیون عمران باتوجه به اینکه منطبق با طرح تفصیلی می باشد موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/10626مورخ 1401/08/26 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/10531 مورخ 1401/08/24 فی ما بین شهرداری و آقای غلامحسن فلاح و شریک مالک پلاک ثبتی 9276/7313/5983/8038/8427/8444/1 واقع در شهید علیزاده-پارکینگ 5-20 متری اول شهرک ساحلی مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ به صورت تک واحدی پس از تائید کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/10630 مورخ 1401/08/26 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/10530 مورخ 1401/08/24فی مابین شهرداری و آقای سید محمد قائم مقیمی درزی مالک پلاک ثبتی 34813/34141/1 واقع در خیابان امیرمازندرانی ولیعصر 40 قطعات تفکیکی کمیته امداد مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل پس از تائید کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *