صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر شماره شصت و هفتم 1401/11/23

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1401/11/23 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به هیات کشتی

2-لایحه شهرداری درخصوص واگذاری (فروش)215 اصله تیرهای چراغ برق

3-لایحه شهرداری درخصوص کارشناسی پلاک ثبتی 9175/862/1 واقع در ضلع شمالی مجتمع بزرگمهر

4-لایحه شهرداری درخصوص توافق با خانم صدیقه شفیعی

5-لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای نورالدین ملاکریمی


خلاصه مذاکرات:

1-لایحه شماره 1401/20/15084 مورخ 1401/11/23 شهرداری محترم درخصوص نرخ کرایه پیشنهادی تاکسی بی سیم برای سال 1402 قرائت و جهت بررسی به آقای احمدپور ارجاع گردید.

2-لایحه شماره 1401/20/14760 مورخ 1401/11/18 شهرداری محترم درخصوص طرح فوری حجاب و ارتقای سبک زندگی ایرانی اسلامی قرائت گردید.

3-لایحه شماره 1401/20/14180 مورخ 1401/11/10 شهرداری محترم  درخصوص درآمد یکماهه دی 1401 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت گردید.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/15105 مورخ 1401/11/23 شهرداری محترم درخصوص مساعدت به هیات کشتی شهرستان بابلسر و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 150304 سند اصلاح بودجه سال جاری مبلغ 000/000/100 ریال به آن هیات مساعدت مالی نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رای موافق تصویب،که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/15106 مورخ 1401/11/23 شهرداری محترم درخصوص استناد به  ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و اینکه این اداره در نظر دارد تا نسبت به واگذاری (فروش)215 اصله تیرهای چراغ برق فلزی دسته دوم مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق فرآیند تشریفات مزایده اقدام نماید قرائت و با رعایت آئین نامه مالی و معاملات شهرداری موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/8134 مورخ 1401/07/04 شهرداری محترم درخصوص کارشناسی پلاک ثبتی 9175/862/1 واقع در ضلع شمالی مجتمع بزرگمهر قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید بر اساس مصوب 1401/07/10 کلیه مدارک و مستندات به کمیته محترم انطباق ارسال گردد.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه خزانه دار شورا به ریاست محترم شورای اسلامی شهر درخصوص بودجه سال 1402 شورا بمبلغ 7/000/000 هزار ریال قرائت و با رعایت بخشنامه های مربوطه موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/15091 مورخ 23/11/1401 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/15080 مورخ 1401/11/23 فی ما بین شهرداری و صدیقه خانم شفیعی مالک پلاک ثبتی 6268/5075/1 واقع در خیابان شهید بهشتی کوچه شهید اصغر زاده، ( مساحت عرصه 430 متر مربع باقیمانده پس از تعریض 75/324 متر مربع و با عنایت به معبر 16 متری غربی و 14 متری جنوبی با افزایش طبقات از ۴ طبقه به 6 طبقه روی پیلوت با سطح اشغال 67٪ و تراکم کل 466٪ که در این صورت مقدار 432 متر مربع مازاد بر حداکثر تراکم خواهد داشت. ضمنا تعدادواحد های پایه 26/2 واحد بوده که با توجه به درخواست متقاضی مبنی بر احداث 6 واحد مسکونی تعداد 74/3 واحد مازاد برحد پایه دارد که نیاز به 72/104 متر مربع سرانه خدماتی می باشد.که می بایست مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به قیمت کارشناسی روز در حساب شهرداری منظور گردد.) قرائت و با تأمین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تأیید در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

لایحه شماره 15090/20/1401 مورخ 1401/11/23 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/15079 مورخ 1401/11/23 فی ما بین شهرداری و آقای نورالدین ملاکریمی مالک پلاک ثبتی 7685/1 واقع در خیابان محبوبی محبوبی 11، ( مساحت عرصه 300 متر مربع و با عنایت به معبر 16 متری جنوبی و با افزایش طبقات از 5/3 طبقه به 6 طبقه روی همکف با سطح اشغال 60٪ و تراکم کل 360٪ که در این صورت مقدار 440 متر مربع مازاد بر حداکثر تراکم خواهد داشت. ضمنا تعداد واحد های پایه 9/1 واحد بوده که با توجه به درخواست متقاضی مبنی بر احداث 6 واحد مسکونی تعداد 1/4 واحد مازاد بر حد پایه دارد که نیاز به 8/114 متر مربع سرانه خدماتی می باشد.که می بایست مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به قیمت کارشناسی روز در حساب شهرداری منظور گردد.) قرائت و با تأمین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تأیید در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.                              

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

لایحه شماره 1401/20/4187 مورخ 1401/04/12 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/4058 مورخ 1401/04/09 فی ما بین شهرداری و آقای عباس ربیع پور وکیل خانم نرجیس خواتون فلاحی مالک پلاک ثبتی 1262/1 واقع در ضلع جنوبی میدان بسیج، (بمساحت 515 متر مربع، تعداد 11 باب بنای تجاری موجود در اختیار مستاجرین قرار دارد، مقرر گردید رضایت تعداد 5 واحد تجاری طبق نظریه هیات کارشناسی بر عهده مستقیم شهرداری قرار گیرد که اسامی آنان مشتمل است:

1-داروخانه کاسپین، مورد اجاره مرحوم محمد رضا علیپور 2-عطر و ادکلن فروشی موجود، مورد اجاره فریدون ارسطوپور 3-عکاسی، مورد اجاره مرحوم نصراله قنبرزاده 4-خرازی، مورد اجاره غلامحسین بابوسن (بابایی) 5-عطاری، مورد اجاره خانم ساره خاتون مداحی (محمد رضا نمازی)

و رضایت تعداد 6 واحد تجاری بشرح ذیل بر عهده مالک قرار گیرد، اسامی آنان مشتمل است:

1-رنگین کباب (کبابی) مورد اجاره مصطفی حسینی 2-الکتریکی آزادی مورد اجاره محمد علی و حسین ربیع پور 3-دفتر کار مورد اجاره آقای ربیع پور 4-سوپر مارکت شایان مورد اجاره اسماعیل زراعتی 5-اغذیه فروشی دلپذیر مورد اجاره مرحوم حسین پوشیده 6-نان و شیرینی فروشی سفید مورد اجاره مریم برزگر

مقرر گردید شهرداری درقبال آن باقیمانده ملک مذکور نسبت به صدور پروانه ساخت تجاری بدون دریافت هرگونه هزینه و حذف پارکینگ اقدام نماید و در صورت عدم توافق موارد فوق الذکر موضوع صورتجلسه کان لم یکن تلقی میگردد.) قرائت و با رعایت قوانین مربوطه و قانون تملک موافقت گردید.

*این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *