صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر شماره پنجاه و سه 1401/09/15

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روزسه شنبه مورخ 1401/09/15 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1- لایحه شهرداری درخصوص توافق با خانم شهناز عبدی امیری

2-لایحه شهرداری درخصوص توافق با خانم سکینه خلیلی

3-لایحه شهرداری درخصوص توافق با خانم خانم فاطمه کرم الدین

4-لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای حمید نجم طهرانی

5-لایحه شهرداری درخصوص توافق با خانم راضیه رحمان پناه

6-لایحه شهرداری درخصوص درخواست آقای پیمان مهرنژاد بورا

7-لایحه شهرداری درخصوص پروژه خرید ماشین آلات سامانه بازیافت زباله

8-لایحه شهرداری درخصوص لایروبی رودخانه بابلرود

خلاصه مذاکرات

1- نامه شماره 1401/20/11450 مورخ 1401/09/14 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 11341/20/1401 مورخه 1401/09/12 فی ما بین شهرداری و آقای مهدی عادل مالک پلاک ثبتی 141/2 واقع در خیابان امام-امام 30 مشتمل بر 4 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2-نامه کسبه بازارچه شهرداری درخصوص تمدید قرارداد با آقای طلابیان مدیریت  بازارچه مذکور قرائت  و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا برابر قانون و معاملات شهرداری اقدام گردد.

3-نامه مدیر امور ماهیان خاویاری استان درخصوص پیشنهاد نامگذاری شهر بابلسر به عنوان پایتخت خاویار ایران و همچنین نصب المان های شهری متناسب با این محصول قرائت و مقرر گردید باتوجه به موارد ذکر شده، یک المان با تائید کمیته سیما و منظر شهری شهرداری اجرا گردد.

4-نامه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص مصوبه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی با موضوع مراسمات فاطمیه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

5-نامه شماره 8625/1401/2702 مورخ 1401/09/14 فرمانداری محترم درخصوص اخذ غیر قانونی عوارض از کشاورزان قرائت و جهت بررسی به مشاورین مالی شورا ارجاع گردید.


مصوبات جلسه:

بند1 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11451 مورخ 1401/09/14 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/11343 مورخه 1401/09/12 فی ما بین شهرداری و خانم شهناز عبدی امیری مالک پلاک ثبتی  1/1841/8495/10497 واقع در بلوار شهید علیزاده فرهنگ شهر مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و به صورت تک واحدی و تامین پارکینگ پس از تایید در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11456 مورخ 1401/09/14 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/11336 مورخ 1401/09/12 فی ما بین شهرداری و خانم سکینه خلیلی مالک پلاک ثبتی 10326/84950/1 واقع در بلوار شهید علیزاده- فرهنگ شهر مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ پس از تایید در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11446 مورخ 1401/09/14 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/113356 مورخه 1401/09/12 فی ما بین شهرداری و خانم فاطمه کرم الدین مالک پلاک ثبتی 1/8495/10454 واقع در بلوار شهید علیزاده-فرهنگ شهر مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و به صورت تک واحدی و تامین پارکینگ در محل پس از تایید در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند4 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/114496 مورخ 1401/09/14 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 11340/20/1401 مورخه 1401/09/12 فی ما بین شهرداری و آقای حمید نجم طهرانی مالک پلاک ثبتی 1/1631/13566 واقع در خیابان پاسداران-پاسداران 35 مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و به صورت تک واحدی و تامین پارکینگ در محل پس از تایید در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد

بند5 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11452 مورخ 1401/09/14 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/11337 مورخه 1401/09/12 فی ما بین شهرداری و خانم راضیه رحمان پناه مالک پلاک ثبتی 8427/10809 و 1/8444 واقع در خیابان شهرک ساحلی مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و به صورت تک واحدی و تامین پارکینگ در محل پس از تایید در کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد

بند6 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11454 مورخ 1401/09/14 شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای پیمان مهرنژاد بورا به شماره 1401/10/19882  مورخ 1401/09/12 و درخصوص ماموریت شش ماهه با پرداخت حقوق و مزایا از طرف شهرداری تهران قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند7 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11559 مورخ 1401/09/15 شهرداری محترم درخصوص برگزاری فرآیند تشریفات مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از محل ردیف هزینه ای شماره 2030201 سند اصلاح بودجه سال جاری با عنوان پروژه خرید ماشین آلات سامانه بازیافت زباله به منظور بهبود ناوگان خدمات شهری، یک دستگاه کشنده به همراه سیمی تریلر حمل زباله با برآورد هزینه تقریبی       62/000/000/000 ریال اقدام نماید و هزینه مذکور از ردیف معین مازاد بر اعتبارات مصوب به تاریخ این نامه در اولین نامه متمم بودجه سال جاری پایدار می گردد، قرائت و با رعایت آئین نامه مالی و بخشنامه بودجه موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد

بند8 -ماده واحده

نامه شماره 1401/20/11560 مورخ 1401/09/15 شهرداری محترم درخصوص اهمیت لایروبی رودخانه بابلرود به دلیل فصل سرما و بارش فراوان باران به منظور جلوگیری از طغیان و سیلاب رودخانه و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به فرآیند تشریفات مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت از محل هزینه ای شماره 2070201 سند اصلاح بودجه سال جاری تحت عنوان پروژه لایروبی نهرها، جوی ها و رودخانه ها با موضوع لایروبی رودخانه بابلرود با برآورد هزینه تقریبی 250/000/000/000 ریال اقدام نماید و هزینه مذکور از ردیف معین مازاد بر اعتبارات مصوب به تاریخ این نامه در اولین نامه متمم بودجه سال جاری پایدار می گردد، قرائت و با رعایت آئین نامه مالی و بخشنامه بودجه موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *