صورتجلسه پنجاه و پنجم(99/11/21)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 14/11/99 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده:خلاصه مذاکرات  

1-نامه شماره 99/20/16254مورخ 99/11/6 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/16190 مورخ 99/11/5 فی ما بین شهرداری و آقای علی اکبر محمدپور علمداردهی مالک پلاک ثبتی 1/6467واقع در خیابان شهید طالبی کوچه شهید مدائنی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2- نامه شماره 99/20/16255 مورخ 99/11/6شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/16188 مورخ 99/11/5 فی ما بین شهرداری و آقای حسن یزدانی چراتی مالک پلاک ثبتی 1/5912 واقع در خیابان شهید چمران مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3- نامه شماره 99/20/162563ورخ 99/11/6 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/161952 مورخ 99/11/5 فی ما بین شهرداری و آقای علی اکبر محمدپور علمداردهی مالک پلاک ثبتی 1/8156/8373 واقع در خیابان 20 متری اول شهرک قائم مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

4- نامه شماره 16256/20/99 مورخ 6/11/99 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 16180/20/99 مورخ 5/11/99 فی ما بین شهرداری و آقای مجید مولایی مالک پلاک ثبتی 30150/1 واقع در خیابان شهید بهشتی-کوچه شهید صفری مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

5- نامه شماره 99/20/16253 مورخ 99/11/6شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه فی ما بین شهرداری و آقای حمید رضا علایی شهیری به شماره 99/20/16230 مورخ 99/11/5 مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6-نامه شماره 16360/20/99 مورخ 8/11/99 شهرداری محترم درخصوص واگذاری مساحت 800 متر مربع واقع در فضای ساحل سبز مقابل جایگاه انتظامی پارکینگ اول جهت سرسره آبی و بادی طی فرآیند تشریفات مزایده به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

7- نامه شماره 99/20/16360 مورخ 99/11/12 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/16355 مورخ 99/8/11 فی ما بین شهرداری و خانم هیما محمدیان امیری و آقای علی اکبر مهرداد محمدخانی مالک پلاک ثبتی 1/30150 واقع در خیابان شریعتی-کوچه مفتح مشتمل بر 4 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

8-نامه اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت مرمت دیوار بیرونی اتحادیه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

9-نامه هیئت امناء مسجد جامع بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت لوله کشی فاضلاب مسجد قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

10-نامه کمیسیون مالی شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص درخواست افزایش ماهانه حق الزحمه با توجه به افزایش تورم و افزایش امور محوله قرائت و موافقت گردید.

11- نامه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر درخصوص حق الزحمه حسابرسی مالی منتهی به 95/12/29شهرداری بابلسر و سازمان حمل و نقل قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

12- نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به تیم والیبال زنده یاد رضا باقرزاده جهت اعزام تیم به مسابقات لیگ دسته یک قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

13- نامه اعلام آمادگی دانشگاه های صنعتی و نوشیروانی در جهت همکاری با شورای شهر و پیشنهاد یکی از اعضای محترم شورای اسلامی درخصوص استفاده از پتانسیل دانشگاه های منطقه جهت همکاری برای پروژه هایی که ماهیت مطالعاتی و پژوهشی دارد قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا درخصوص طرح های مطالعاتی و مهندسی و غیره و… از پتانسیل دانشگاه صنعتی نوشیروانی و سایر دانشگاه ها استفاده گردد.

14- نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تجهیز نمودن دفتر کمیته جانبازان و معلولین هیات قایقرانی شهرستان بابلسر قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

15- نامه شورای اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص تخصیص واریز مبلغ 2% شورای شهرستان(شورای فرادست) سالهای 98 و 99 قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

16- نامه شماره 99/20/16600 مورخ 99/11/13 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسـه مورخ 99/9/5(تصویر پیوست) درمحل استانداری به ریاست استاندار محترم و نامه شماره86/42/84518 مورخ 99/9/8 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران و همچنین نامه شماره 99/20/13838 مورخ 99/9/11 شهرداری  به شورای محترم و برابر بند 2 خلاصه مذاکرات مصوبه 47 مورخ 99/9/16 آن شورای محترم و همچنین به پیوست صورتجلسه توافق چهارجانبه (امام جمعه معزز، فرماندار محترم، شهرداری و شرکت عمران مسکن شمال) به شماره ثبت 9/23/6193مورخ 99/11/8 در دفتر شرکت عمران مسکن شمال فی مابین این شهرداری و شرکت مذکور بمنظور تحویل زمین و اجرای طرح ساحل بانوان انجام شد و به پیوست طرح پیشنهادی با برآورد هزینه تقریبی 100/000/000/000 ریال از محل ردیف اعتباری 2010102   ارسال گردیده و لازم به ذکر است که شهرداری مترصد اجرای پروژه بمیزان 20% عملیات اجرایی در سال جاری بوده که درنظر است در متمم بودجه پایدار گردد و مابقی  در سال آتی در ردیف بودجه پیش بینی گردد و از طریق مناقصه عمومی اقدام لازم بعمل آید قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

17-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص استشهادیه محله پشت شومینه مبنی بر تشکیل شورایاری جدید واقع در پشت شومینه قرائت   و ضمن موافقت مقرر گردید مراحل قانونی آن انجام گردد.

18-نامه آقای مصطفی متولی درخصوص درخواست صدور مجوز جهت ساخت و ساز زمین ایشان واقع در خیابان شهید طلابیان 2 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/16483 مورخ 99/11/11شهرداری محترم درخصوص اینکه در نظر است از محل ردیف 150304، متمم لایحه بودجه سال 99 شهرداری به مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) و روز زن، نسبت به تهیه 50 کارت هدیه هر کدام به ارزش 200/000ریال جهت تهیه هدیه در برگزاری مراسم مذکور اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/14960 مورخ 7/10/99 شهرداری محترم درخصوص نامه مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران مبنی بر اساسنامه پیشنهادی سازمان مدیریت پسماند استان که به تصویب شورای سازمان رسیده و مطابق موضوع ماده 5 اساسنامه پیشنهادی مبنی بر تعیین سهم سرمایه هر شهرداری در سازمان  و نیز جهت تاسیس سازمان مدیریت پسماند استان نیاز به مصوبه شوراهای اسلامی شهرهای مربوطه می باشد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با چهار رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/16496 مورخ 99/11/12 شهرداری محترم درخصوص اینکه در نظر است به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به واگذاری(فروش) املاک و آپارتمان هایی با قیمت کارشناسی، کارشناسان رسمی دادگستری، از طریق فرآیند تشریفات مزایده اقدام گردد.1-فروش یک واحد آپارتمان آپارتمان در طبقه پنجم شرقی  به مساحت 163 متر مربع به مبلغ 44/000/000/000ریال واقع دربلوار طالقانی، خیابان طالقانی 1، مجتمع مسکونی ساحل آرامش2-فروش یک واحد آپارتمان در طبقه ششم شرقی به مساحت 163 متر مربع 44/500/000/000 ریال  واقع دربلوار طالقانی، خیابان طالقانی 1، مجتمع مسکونی ساحل آرامش 3-فروش یک قطعه زمین به مساحت 9/335 متر مربع به مبلغ 23/315/000/000ریال واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 40 -4- فروش یک قطعه زمین به مساحت 35/318 متر مربع به مبلغ 22/921/200/000 ریال واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 40 -5- فروش یک قطعه زمین به مساحت 62/353 متر مربع به مبلغ 22/985/300/000 ریال واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 40 -6- فروش یک قطعه زمین به مساحت 36/359 متر مربع به مبلغ 000/400/358/23 ریال واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 40 -7- فروش یک قطعه زمین به مساحت 96/368 متر مربع به مبلغ 23/982/400/000 ریال واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 40 -8- فروش یک قطعه زمین به مساحت 12/232 متر مربع به مبلغ 000/760/988/16 ریال واقع   در خیابان ولیعصر-ولیعصر 40-9- فروش یک قطعه زمین به مساحت 12/232 متر مربع به مبلغ 16/248/400/000 ریال واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 40 -10- فروش یک واحد آپارتمان آپارتمان در طبقه اول میانی به میاحت 115 متر مربع به مبلغ 37/950/000/000 ریال واقع در بلوار شهید علیزاده بین پارکینگ سوم و چهارم، رو بروی مجتمع متل پرستو 11- فروش یک واحد آپارتمان آپارتمان در طبقه اول شرقی به مساحت 145 متر مربع به مبلغ46/400/000/000 ریال بین پارکینگ سوم و چهارم، رو بروی مجتمع متل پرستو 12- فروش یک واحد آپارتمان آپارتمان در طبقه اول غربی به مساحت 145 متر مربع به مبلغ 46/400/000/000 ریال بین پارکینگ سوم و چهارم، رو بروی مجتمع متل پرستو قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با چهار رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 99/20/15275 مورخ 99/10/15 شهرداری محترم درخصوص افزایش درآمد شهرداری در چند ماه آخر سال گذشته و 9 ماهه سال جاری که بعلت روند روبه افزایش هزینه‌های اجرای طرح‌های عمرانی، رفاهی، فرهنگی و خدماتی خصوصاً جمع آوری و امحاء پسماند از یک سو و از سوی دیگر پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق دستمزد و همچنین مطالبات معوقه مانده از سال های ماضی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیره باعث ایجاد مضایق و تنگناهای مالی در سال ۹9 گردید و نظر به اینکه ارائه خدمات مناسب به شهروندان از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر می باشد از آنجائیکه ممکن است تحریم اعمال شده توسط استکبار جهانی در سال 1400 نیز ادامه یابد نظر به اینکه نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و شورای اسلامی شهر در راستای ارائه خدمات عمرانی، فرهنگی، رفاهی و خدماتی بهتر به شهروندان بدون مشارکت همه جانبه مردم   در تأمین هزینه های مذکور در جهت ایجاد فضای مناسب برای شهروندان میسور نخواهد شد با این وصف با وجود روند رو به تزاید هزینه‌ها بمنظور هم سویی با مردم و شهروندان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری بر اساس تأیید تعرفه ، عوارض و بهای خدمات سال 99 و برخی از تغییرات به شرح صفحات 6 و 10 الی 12 و  15 و 39 الی 40 و 46 الی 48 و 55 الی 78 و 80 در مجموع تقریباً به طور میانگین با حدود 20 درصد افزایش تهیه و تنظیم گردید و مستند به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری به پیوست ایفاد می گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 99/20/16199مورخ 99/11/5 شهرداری محترم درخصوص درخواست مالک پلاک ثبتی 1/365/28088 واقع در خیابان شهید شریفی-شریفی12 مبنی بر خرید مازاد معبر بمساحت 1 متر مربع، و اینکه به استناد ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری قصد واگذاری مساحت فوق را به قیمت کارشناسی روز را دارد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 99/20/16631 مورخ 99/11/14 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه ستاد پشتیبانی رزمایش امنیتی مشترک با ناجا مورخ 99/6/12 و پیرو نامه شماره141/1354 مورخ 99/11/13 ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر مبنی بر مساعدت مالی به منظور پشتیبانی از برنامه رزمایش بسیجیان در روز جمعه 17 بهمن، و اینکه در نظر است از محل ردیف 150304 متمم لایحه بودجه سال 99 مبلغ 300/000/000 ریال بابت ناهار 500 پرس، میان وعده آبمیوه و کیک 500 عدد، آب معدنی کوچک 1000 عدد و نصب داربست به آن مجموعه مساعدت گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 99/20/14495 مورخ 99/9/27 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/20662مورخ 99/925 فی ما بین شهرداری و آقای ناصر پاشایی گتابی مالک پلاک ثبتی 29331 الی 1/29334واقع در بلوار شهید علیزاده-پارکینگ پنجم مشتمل بر 6 بند قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 99/20/16497 مورخ 99/11/12 شهرداری محترم درخصوص (بند 6 مصوبه مورخ 99/10/9 صورتجلسه شماره 51) مبنی بر مقاوم سازی پل فلزی قدیم و احداث پل جدید در ضلع شمالی پل قدیم که خواسته شهرداری مشخص نمودن یکی از پیشنهادات ارائه شده بوده که در مصوبه ارسالی توسط شورای اسلامی شهر، این موضوع دارای ابهام می باشد، و همچنین با عنایت به گذشت حدود 4 ماه از نامه ارسالی شهرداری  و با توجه به افزایش هزینه های اجرایی مقاوم سازی پل فلزی قدیم هزینه ای بالغ بر 42/000/000/000 ریال (چهل و دو میلیارد ریال ) خواهد داشت و تملک و احداث پل جدید و اصلاح هندسی پیرامون آن هزینه ای بیش از 420/000/000/000 ریال چهارصد و بیست میلیارد ریال) دارد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *