صورتجلـسه شورای اسلامی شهر بابلـسر شماره چهل و دوم 1401/07/24

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/07/24 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص واگذاری فضای تبلیغاتی در ایستگاه تاکسی                                                                            6- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به مرکز توانبخشی آموزشی همراه برنا دل

2- لایحه شهرداری درخصوص مستندات قرارداد پیمانکار قبلی غرفه های بازار روز                                                                  7- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به آقای رجب ابوالقاسمی

3- لایحه شهرداری درخصوص برپایی جشنی با عنوان اجتماع بزرگ ایران قوی                                                                         8- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به آقایان محمدنبی رضایی و ایمان پورعزیز

4- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت برای راه اندازی وی آی پی زمین شهید علیزاده                                                          9- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به خانم بتول مظفری

5- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی                                                                         10- لایحه شهرداری درخصوص قرارداد با سپاه برای اجاره سینما

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 1401/20/8983 مورخ 1401/07/24 شهرداری محترم درخصوص استناد به آئین نامه مالی شهرداریها و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به واگذاری بهره برداری به صورت اجاره از فضای تبلیغاتی در فضای شهری از ایستگاه تاکسی به تعداد 9 جایگاه به مدت 2 سال از طریق برگزاری فرآیند تشریفات مزایده اقدام نماید قرائت و مقرر گردید ابتدا قیمت کارشناسی به شورا ارسال سپس اتخاذ تصمیم گردد.

2- نامه شماره 1401/20/8953 مورخ 1401/07/24 شهرداری محترم درخصوص مستندات قرارداد پیمانکار قبلی غرفه های بازار روز واقع در خیابان شهید بهشتی جهت واگذاری غرفه های فوق قرائت و مقرر گردید مدارک به کمیته محترم انطباق ارسال گردد.

3-نامه شرکت ماشین سازی اراک درخصوص درخواست مطالبات این شرکت بابت اجرای قرارداد سیویل و نصب پل چهارم قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا بررسی و اقدام قانونی صورت پذیرد.

4- نامه انجمن تالاسمی شهرستان بابلسر-فریدونکنار درخصوص درخواست مساعدت  به 40 نفر از بیماران این انجمن جهت سفر زیارتی مشهد مقدس قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5- نامه شماره 1401/20/8505 مورخ 1401/07/14 شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه شهریور 1401 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت گردید.

6- نامه موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر درخصوص گزارش صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29 اسفند ماه 1400 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون مالی ارجاع گردید.

7- نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص مساعدت در مسقف نمودن جایگاه داور چهارم و ناظر مسابقات استادیوم ورزشی شهید علیزاده قرائت و مخالفت گردید.

8-نامه هیات امناء مسجد حضرت ابوالفضل محله همت آباد درخصوص درخواست پیگیری مشکل ایجاد شده برای ساختمان مسجد مذکور قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

9-نامه آقای اکبر(دومان)نوعی عضو محترم شورای اسلامی شهر بابلسر به شماره 1340 مورخ 1401/07/24 درخصوص درخواست مرخصی از تاریخ 1401/08/01 لغایت 1401/08/20 قرائت گردید.

10- نامه شماره 2169/1401/8625 مورخ 1401/07/20 فرمانداری محترم درخصوص صورتجلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدامات مربوطه صورت پذیرد.


مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/8987 مورخ 1401/07/24 شهرداری محترم درخصوص اینکه در نظر است از محل ردیف هزینه ای شماره 120702 بودجه سال جاری مبلغ 800/000/000 ریال به منظور برپایی جشنی با عنوان اجتماع بزرگ ایران قوی در روز چهارشنبه مورخ 1401/07/27 راس ساعت 18 واقع در میدان شهدا  برگزار نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی، با مبلغ 500/000/000ریال موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند2-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/8949 مورخ 1401/07/24 شهرداری محترم درخصوص درخواست اداره ورزش و جوانان شهرستان مبنی بر مساعدت جهت نصب داربست بمنظور آماده سازی و راه اندازی وی آی پی زمین شهید علیزاده بابت استاندارد سازی برای برگزاری مسابقات لیگ دسته دوم کشور و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ80/000/000 ریال به آن اداره مساعدت نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند3-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/8952مورخ 1401/07/24 شهرداری محترم درخصوص نامه فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی و کانون بسیج فرهنگیان مبنی بر درخواست مساعدت و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف هزینه ای 150304 بودجه سال جاری مبلغ 50/000/000 ریال به این حوزه مساعدت مالی نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند4-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/8954 مورخ 1401/07/24 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به مرکز توانبخشی آموزشی همراه برنا دل بابت تکمیل و تجهیز آن مرکز و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 150304 بودجه سال جاری مبلغ 50/000/000 ریال به این مرکز مساعدت مالی نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/8951 مورخ 1401/07/24 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی جهت تامین هزینه های درمان پاسدار بازنشسته آقای رجب ابوالقاسمی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 150302 بودجه سال جاری مبلغ 100/000/000 ریال به ایشان مساعدت نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/8974 مورخ 1401/07/24 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقایان محمدنبی رضایی و ایمان پورعزیز بابت حمایت و تشویق ورزشکاران و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 150304 بودجه سال جاری مبلغ 500/000/000 ریال به آقای محمد نبی رضایی و 200/000/000 ریال به آقای ایمان پورعزیز مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/8950مورخ 1401/07/24 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی جهت تامین بخشی از هزینه های زندگی خانم بتول مظفری و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 150302 بودجه سال جاری مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت نماید قرائت و با رعایت آیین نامه مالی موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/8975 مورخ 1401/07/24شهرداری محترم درخصوص قرارداد شماره 170/317/571/زم مورخ 1400/01/15 منعقده فی ما بین شهرداری و لشکر عملیاتی 25 کربلا ناحیه بابلسر با موضوع اجاره سینما شقایق مورخ 1400/12/29 به اتمام رسیده است و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به اجاره مکان فوق با اجاره بهای ماهیانه مبلغ سیصد میلیون ریال از محل ردیف هزینه ای شماره 121402 با عنوان اجاره ساختمان از تاریخ 1401/01/01 تا پایان سال جاری اقدام نماید قرائت و فقط تا پایان تاریخ مندرج موافقت گردید و برای سال های بعدی با هر نوع قراردادی مخالفت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/8222 مورخ 1401/07/06 درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/8203 مورخه 1400/11/30فی مابین شهرداری و آقای اکبر صباغی واقع در خیابان شهید طالبی مشتمل بر 6 بند قرائت و با توجه به نیاز شهرداری، با شهرداری جهت حقوق مالکانه و حقوق متصرفی مکاتبه گردد ضمناً با پرداخت وجه نقد یا تراکم سیال موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *