صورتجلـسه شورای اسلامی شهر بابلـسر شماره چهل و سه 1401/07/26

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/07/26 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای مهدی باقرزاده و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای فیروز صادقی مالک ملک واقع در خیابان ولیعصر 22                 2- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای شهروز یزدانی مالک ملک واقع در کوچه موج

3- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای ابوالفضل عباس زاده مالک ملک واقع در خیابان شهید کهن       4- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای مجتبی جعفری جمنانی مالک ملک واقع در ولیعصر 22

5- لایحه شهرداری درخصوص انعقاد قرارداد با پیمانکاری راهسازی صالح از طریق ترک تشریفات مناقصه

خلاصه مذاکرات

1-نامه آقای حسین کاویانی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین بخشی از هزینه های درمان همسر ایشان قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

2-نامه آقای شفیع مصطفوی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت خرید سمعک برای ایشان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت به اداره محترم بهزیستی بابلسر مکاتبه گردد.

3-نامه ساکنین شهرک کاج واقع در کوچه چمران 6 درخصوص درخواست جابجایی دو اصله درخت که موجب مشکلات ترافیکی در کوچه مذکور گردیده قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا برابر ماده 7 قانون گسترش فضای سبز اتخاذ تصمیم گردد.

4-نامه خانم ژیلا میرزایی درخصوص درخواست مساعدت بابت تعمیرات منزل ایشان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5-نامه آقای قنبرعلی اسماعیل زاده درخصوص درخواست مساعدت بابت تعمیرات منزل ایشان واقع در کاظم آباد قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/9071 مورخ 1401/07/25 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/9001 مورخ 1401/07/25 فی مابین شهرداری و آقای فیروز صادقی مالک پلاک ثبتی 11409/1194/1 واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 22 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تائید کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/9075مورخ 1401/07/25 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/9002 مورخ 1401/07/25 فی مابین شهرداری و آقای شهروز یزدانی و شرکا مالک پلاک ثبتی 1557/1 واقع در خیابان بلوار طالقانی-کوچه موج مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تائید در کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با چهار رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/9087 مورخ 1401/07/25 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/9050 مورخ 1401/07/25 فی مابین شهرداری و آقای ابوالفضل عباس زاده مالک پلاک ثبتی 1217/1 واقع در خیابان شهید کهن-نبش کهن 9 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تائید کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/9076 مورخ 1401/07/25 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1401/20/9003 مورخ 1401/07/25 فی مابین شهرداری و آقای مجتبی جعفری جمنانی مالک پلاک ثبتی 34203/9603 و 27651/1 واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 20 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تائید کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 1401/20/9074مورخ 1401/07/25 شهرداری محترم درخصوص استناد به بند “ب” و “ج” مصوبه شماره 128761 مورخ 1393/10/29 و ماده “4” آیین نامه مالی شهرداری ها و پیرو مصوبه شماره 43229/ن59799 هـ مورخ 1401/03/21هیئت محترم ویزران، در راستای اجرای عملیات عمرانی و اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت به انعقاد قراردادی با موضوع خرید و حمل مصالح زیر اساس به محل دپوی شهرداری جهت اجرای عملیات زیرسازی، با پیمانکاری راهسازی صالحی، با برآورد هزینه 33/333/333/000 ریال از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه از محل ردیف هزینه ای شماره 4010401 بودجه سال جاری اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *