اخبار

صورتجلسه چهارم(1400/1/31)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/1/31 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و

ادامه مطلب »

صورتجلسه سوم(1400/1/23)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/1/17 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد

ادامه مطلب »

صورتجلسه دوم(1400/1/22)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/1/15 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و

ادامه مطلب »

صورتجلسه یکم(1400/1/15)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/1/8 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و

ادامه مطلب »

جلسه شصت و دوم(1400/1/8)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/12/26 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد

ادامه مطلب »

صورتجلسه شصتم(99/12/19)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/12/12 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد

ادامه مطلب »

تماس با ریاست

محجوب پروین

ریاست

یادداشت ها