{ به روایت تصویر } بازدید میدانی اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از پروژه های عمرانی شهر مورخ ( 98/11/08 )

بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از روند پیشرفت پروژه های عمرانی شهرداری و بررسی میدانی از محلات سطح شهر بابلسر

بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از روند پیشرفت پروژه های عمرانی شهرداری و بررسی میدانی از محلات سطح شهر بابلسر

 

پروژه هایی که بازدید بعمل آمده به شرح ذیل میباشد:

 

بازدید از پل شهید حبیب الله پور

بازدید از روند پیشرفت پروژه بازارچه در حال احداث واقع در بازار روز

بازدید از روند پیشرفت پروژه استادیوم ورزشی شهرداری

بازدید و بررسی میدانی مشکلات محلات طبق نامه های وارده به شورای شهر