فراخوان طراحی

بهره گیری از ظرفیت طراحان در اجرای طرح همسان سازی مغازه های خیابان شهید رجایی

فراخوان مسابقه طراحی فضای شهری

فراخوان مسابقه طراحی فضای شهری

 

طراحی المان اصلی سر درب و بدنه سایت شهرداری (ورودی سواره و پیاده)

طراحی جداره و بدنه سایت عمارت شهرداری

طراحی نگهبانی و اطلاعات عمارت به مساحت حدود 10 متر مربع

آخرین فعالیت ها

صورتجلسه هجدهم(1400/5/11)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/5/3با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید. دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده خلاصه مذاکرات 1-نامه بنیاد بین

ادامه مطلب »

صورتجلسه هفدهم(1400/5/8)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/4/29 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید. دستور کار جلسه:-بررسی نامه های وارده-خلاصه مذاکرات 1- نامه هیئت

ادامه مطلب »

صورتجلسه شانزدهم(1400/4/22)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/22/4 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید. دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده-خلاصه مذاکرات 1-نامه هیات

ادامه مطلب »

صورتجلسه پانزدهم(1400/4/13)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/4/13 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید. دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده خلاصه مذاکرات 1-نامه هیات

ادامه مطلب »

صورتجلسه چهاردهم(1400/4/8)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/4/8 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید. دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده خلاصه مذاکرات 1-نامه

ادامه مطلب »

صورتجلسه(سیزدهم)1400/4/1

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/4/1 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید. دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده خلاصه مذاکرات  

ادامه مطلب »

صورتجلسه دوازدهم(1400/3/25)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روزسه شنبه مورخ1400/3/18 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضابرگزار گردید. دستور کار جلسه: بررسی نامه های وارده خلاصه مذاکرات 1-نامه شماره 44/

ادامه مطلب »