صورتجلسه(چهل و هشت)99/9/23

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 23/9/99 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 23/9/99 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات

1- نامه شماره 99/20/14174 مورخ 19/9/99شهرداری محترم درخصوص دو نسخه خط پروژه خیابان شهید رجایی-کوچه پارکینگ طبقاتی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2- نامه شماره 99/20/14175 مورخ 19/9/99شهرداری محترم درخصوص سه نسخه پروژه خیابان شهید طالبی-طالبی15 کوچه فرعی سمت راست قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3- نامه آقای مرتضی روجایی درخصوص درخواست مجوز نصب داربست جهت تبلیغات دفتر پیشخوان ایشان واقع در روبروی شریفی 13 قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

4- نامه اداره اوقاف و امور خیره شهرستان بابلسر درخصوص معرفی آقای مجتبی کریمی جهت نصب بنر تبریک در میدان بسیج که در رشته اذان مقام برتر کشور را بدست آوردند قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

5- نامه شماره 99/20/13966ورخ 15/9/99 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/13841مورخ 12/9/99فی ما بین شهرداری و آقای محمد مینایی با شریک مالک پلاک 31948/1 واقع در بلوار طالقانی-کوچه موج- کوچه فرعی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/14311 در نظر دارد از محل ماده 15 نسبت به کرایه 100 عدد صندلی پلاستیکی و 20 عدد صندلی مخملی، 20 عدد میز، چاپ بنر، تهیه ناهار و شام به تعداد 30 نفر جمعا با هزینه تقریبی 150/000/000 ریال اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 2-ماده واحده

 نامه شماره 99/20/14315 مورخ 99/9/23 شهرداری محترم درخصوص تسریع در خدمت رسانی به شهروندان و باتوجه به افزایش تقاضا جهت زیرسازی و آسفالت  کوچه های سطح شهر بمنظور تسریع در  فرآیند انعقاد قرارداد و استفاده از ظرفیت و پیمانکاران بومی نیاز است تا مبلغ 14/974/100/00 ریال با شرکت آذین سازه خزر از محل ردیف 4010401 لایحه بودجه سال 99 جهت اجرای زیرسازی و آسفالت بصورت ترک تشریفات مناقصه، واگذار گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

99/20 مورخ 18/9/99 شهرداری محترم درخصوص واگذاری پروژه اسکن پرونده های شهرسازی به شرکت نوساز محاسب صفاهان با ترک تشریفات مناقصه به تعداد تقریبی 935/000 برگ A4 و عداد50/000 برگه A3 از تعداد 22/000 فقره پرونده موجود در شهرداری قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با چهار رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/14313 مورخ 99/9/23 شهرداری محترم درخصوص تسریع در خدمت رسانی به شهروندان و باتوجه به افزایش تقاضا جهت زیرسازی و آسفالت کوچه های سطح شهر بمنظور تسریع در  فرآیند انعقاد قرارداد و استفاده از ظرفیت و پیمانکاران بومی نیاز است تا مبلغ 14/974/100/000 ریال با شرکت آذین راه پارسیان از محل ردیف 4010401 لایحه بودجه سال 99 جهت اجرای زیرسازی و آسفالت بصورت ترک تشریفات مناقصه، واگذار گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 14075/

نامه شماره 99/20/14213 مورخ 99/9/23 شهرداری محترم درخصوص درخواست مجوز اجرای ماده 79 قانون شهرداریها جهت تسریع در اتمام و بهره برداری از پروژه های عمرانی شهرداری اعم از احداث زمین فوتبال، استخر دوقلو، ساختمان اداری شهرداری، پل چهارم، میدان امام حسین، زیرسازی آسفالت خیابانهای سطح شهر، جمع آوری آبهای سطحی، رنگ آمیزی بلوار و جداول سطح شهر و همچنین پروژه هایی بصورت ضرب العجل در دستور کار قرار می گیرد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با چهار رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 99/20/14295 مورخ 99/9/22 شهرداری محترم درخصوص واگذاری جایگاه CNG واقع در جنب ترمینال مسافربری از طریق فرآیند تشریفات مزایده بر اساس آیین نامه مالی شهرداری ها قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با چهار رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *