صورتجلسه بیستم 1401/3/22

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/3/22با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای حمزه اکبری                   6- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به ستاد یادواره شهدای شهرک شهید میرزایی

2-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به خانم سمیرا محمدی                 7- لایحه شهرداری درخصوص مازاد پرداختی آقای فرهاد محمد علیزاده مالک پلاک ثبتی شماره 5134/2185/1 واقع در شهرک دریاکنار

3-لایحه شهرداری درخصوص تهیه و تحویل 25 عدد کلاه ایمنی                     8- لایحه شهرداری درخصوص انعقاد قراردادی با موضوع زیرسازی و بتن ریزی ساحل محوطه بهزیستی

4-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به حسینیه امام حسن مجتبی(ع)          9- لایحه شهرداری درخصوص فروش یک واحد آپارتمان به مساحت 8/252 متر مربع در طبقه نهم پلاک ثبتی 7985/1

5-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به هیات امناء مسجد النبی(ص)          10- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای سید مصطفی قریشی

1-نامه سرپرست تیم دوچرخه سواران شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت پیمایش دوچرخه سواران از بابلسر به مشهد مقدس قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه اهالی خیابان شهید طالبی درخصوص اعلام مشکلات در زمین تفکیکی نیروی انتظامی و درخواست رسیدگی برای رفع مشکلات قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه خانم حکیمه کریم زاده درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه درمان بیماری صعب العلاج ایشان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه خانم زینب وحدانی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه درمان فرزند ایشان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5-نامه خانم علیه سادات تقوی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه دانشجویی و شهریه دانشگاه ایشان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

6-نامه خانم خدیجه نجف پور درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه درمان بیماری ایشان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7-مقرر گردید جهت ساماندهی دکه های سیار بلوار طالقانی، نوار ساحلی و خیابان فلسطین با اولویت (فقط) بومی با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدامات لازم صورت پذیرد.

8-نامه آقای محمد مهدی جباری مدیر دارالقرآن درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری همایش قرآنی و تجلیل از مربیان و قاریان قرآن قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 14498/20/1400 مورخ1400/12/9شهرداری محترم درخصوص اجرای بند 8 ماده 55 قانون شهرداریها به پیوست سه جلد متمم و اصلاح بودجه شماره 2 منتهی  به پایان سال 1400 شهرداری بابلسر به مبلغ سه هزار میلیارد ریال معادل سیصد میلیارد تومان قرائت و پس از بررسی در کمیسیون مالی به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

1-بودجه هزینه ای اصلاحیه و متمم 2 بمبلغ                                1/258/000/000هزار ریال

2-بودجه عمرانی اصلاحیه و متمم 2 بمبلغ                                  1/741/500/000هزار ریال

3-تملک داراییهای مالی اصلاحیه و متمم 2                                 500/000 هزار ریال

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 3150/20/1400 مورخ1401/3/22 شهرداری محترم درخصوص نامه آقای حمزه اکبری مبنی بر درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه های دارویی و آزمایشگاه و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150302 بودجه سال جاری مبلغ 100/000/000ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 3148/20/1400 مورخ 1401/3/22 شهرداری محترم درخصوص نامه خانم سمیرا محمدی مبنی بر درخواست مساعدت مالی جهت تامین بخشی از هزینه های زندگی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150302 بودجه سال جاری مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 3143/20/1400 مورخ1401/3/22 شهرداری محترم درخصوص نامه فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر مبنی بر مساعدت مالی جهت تهیه و تحویل 25 عدد کلاه ایمنی و اهدا آن به راکبین موتور بی بضاعت توسط اعضای شورای اسلامی و شهردار و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150302 بودجه سال جاری به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 3149/20/1400 مورخ 1401/3/22شهرداری محترم درخصوص نامه حسینیه امام حسن مجتبی(ع) آذربایجانیها مقیم بابلسر خیابان شهید نورانی مبنی بر درخواست مساعدت جهت تکمیل و ساخت مسجد این محل و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ 200/000/000 ریال به این حسینیه مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 3146/20/1400 مورخ 1401/3/22 شهرداری محترم درخصوص نامه هیات امناء مسجد النبی(ص) شهرک شهید میرزایی و دانشگاه مبنی بر درخواست مساعدت جهت برپایی مراسمات لیالی شب های قدر و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 3145/20/1400 مورخ1401/3/22 شهرداری محترم درخصوص نامه ستاد یادواره شهدای شهرک شهید میرزایی مبنی بر درخواست مساعدت جهت برگزاری یادواره 12 شهید محله و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 3152/20/1400 مورخ 1401/3/22 شهرداری محترم درخصوص مازاد پرداختی آقای فرهاد محمد علیزاده مالک پلاک ثبتی شماره 5134/2185/1 واقع در شهرک دریاکنار خیابان اول از محل عوارض صدور پروانه ساختمانی و کمیسیون ماده صد و اینکه شهرداری در نظر دارد مبلغ 511/900/000 ریال به مشارالیه مسترد گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 3137/20/1400 مورخ 1401/3/22 شهرداری محترم درخصوص استناد بند الف ماده 4 آئین نامه مالی شهرداری ها پیرو مصوبه شماره 17809/ت 58769 هـ مورخ 21/2/1400 هیات محترم وزیران، در راستای اجرای طرح آزاد سازی سواحل و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به انعقاد قراردادی با موضوع زیرسازی و بتن ریزی ساحل محوطه بهزیستی واقع در شهرک مخابرات، با شرکت ساروز شفق سام، با برآورد هزینه 11/000/000/000 ریال از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه از محل ردیف هزینه ای شماره 4010703 بودجه سال جاری اقدام نماید لازم به توضیح است که با توجه به اهمیت اجرای سریع پروژه به دلیل فصل گردشگری و بهره مندی مسافرین محترم از سواحل دریا و مهم تر اینکه به دلیل شرایط خاص اقتصادی و نوسانات قیمت بازار، به گواه برگزاری چندین مناقصه قبل با موضوعات مختلف، استقبالی به جهت شرکت در مناقصات در سنوات گذشته صورت نگرفته شهرداری مترصد انعقاد قرارداد با شرکت مذکور می باشد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده

نامه شماره 3093/20/1400 مورخ 1401/3/21 شهرداری محترم درخصوص استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت  به واگذاری(فروش) یک واحد آپارتمان به مساحت 8/252 متر مربع در طبقه نهم پلاک ثبتی 7985/1 متعلق به آقای مصطفی آسیمه واقع در خیابان شهید مفتح-کوچه فرعی-پلاک 1076 که از محل عوارض صدور پروانه به شهرداری واگذار گردیده است را از طریق فرآیند تشریفات مزایده برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 11-ماده واحده

نامه شماره 3094/20/1400 مورخ 1401/3/21شهرداری محترم درخصوص نامه هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت مالی به آقای سید مصطفی قریشی که در مسابقات جهانی wabba در کشور ارمنستان موفق به کسب مقام سوم در رشته فیزیک گردیدند و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ 50/000/000 ریال جهت تکریم از ورزشکار پرداخت نماید قرائت و با مبلغ 30/000/000 ریال موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *