صورتجلسه بیست وسه 1400/8/30

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/8/30 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص درآمد یکماهه مهر 1400 با مقایسه وصولی مدت مشابه                                                 11- لایحه شهرداری درخصوص پروژه احداث سالن ورزشی مهدی نسب

2- لایحه شهرداری درخصوص رفع نواقص گزارش حسابرسی سال 1399

3- لایحه شهرداری درخصوص واگذاری یک واحد کیوسک مطبوعات

4- لایحه شهرداری درخصوص درخواست آقای عباس کلانتری درون کلا

5- لایحه شهرداری درخصوص اهدا سکه بهار آزادی به دو گروه از برگزیدگان فراخوان طرح سردرب و دیواره عمارت شهرداری

6- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای سید حسن اسماعیل نژاد

7- لایحه شهرداری درخصوص اهمیت طراحی سیستم جمع آوری آبهای سطحی

8- لایحه شهرداری درخصوص پروژه زیرسازی آسفالت خیابانهای سطح شهر

9- لایحه شهرداری درخصوص پروژه زیرسازی آسفالت واقع در خیابان خرمیان 12،10،21،19،11،9، شریفی 11 و سطح شهر

10- لایحه شهرداری درخصوص پروژه لایروبی نهرها، جوی ها و رودخانه ها

خلاصه مذاکرات

1-حسب هماهنگی های قبلی جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بابلسر مورخ 1400/8/30 با حضور اکثریت اعضای شورا و با میهمان جلسه جناب آقای دکتر حیدری رئیس محترم اداره برق شهرستان بابلسر برگزار گردید پس از خیر مقدم گویی توسط رئیس شورای اسلامی شهر طرح سوال از ریاست محترم اداره برق، سپس آقای دکتر حیدری توضیحاتی درخصوص عملکرد حوزه مدیریت برق بابلسر به شهروندان محترم ارائه فرمودند.

2-نامه شماره 8601/20/1400 1400/8/4 شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه مهر 1400 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه و خزانه دار ارجاع گردید.

3-نامه شماره 9567/20/1400 مورخ 1400/8/26 شهرداری محترم درخصوص رفع نواقص گزارش حسابرسی سال 1399 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع گردید.

4-نامه شماره 9583/20/1400 مورخ 1400/8/26 شهرداری محترم درخصوص واگذاری یک واحد کیوسک مطبوعات به ابعاد 5/1*2 متر واقع در بلوار دانشگاه روبروی درب غربی، پیاده روی جنب خوابگاه در قالب انجام فرآیند تشریفات مزایده بصورت اجاره اقدام گردد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.


(مصوبات جلسه)

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 9629/20/1400 مورخ 1400/8/27 شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای عباس کلانتری درون کلا به شماره 18326/10/1400 مورخ 1400/7/29 مبنی بر ماموریت شش ماهه به شهرداری بابلسر با پرداخت حقوق و مزایا از طرف شهرداری قم قرائت و با پرداخت حقوق از شهرداری قم و فقط به مدت شش ماه بدون هیچ پرداختی از شهرداری بابلسر موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 9833/20/1400 مورخ 1400/8/30 شهرداری محترم درخصوص اهدا سکه بهار آزادی به دو گروه از برگزیدگان فراخوان طرح سردرب و دیواره عمارت شهرداری، سرکار خانم زهرا اصغری و خانم ها شیوا خداشناس و عاطفه حسینی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 250/000/000 ریال جهت خرید دو سکه بهار آزادی برای تقدیر ایشان اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 9549/20/1400 مورخ 1400/8/26 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای سید حسن اسماعیل نژاد جهت اعزام به مسابقات کشتی آسیایی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 30/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 9716/20/1400 مورخ 1400/8/29 شهرداری محترم با عنایت به نقش مدیریت شهری در زمینه توسعه فضاهای وررزشی با هدف تامین فضاهای لازم برای گذران اوقات فراغت شهروندان و اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ردیف هزینه ای 6060305(پروژه احداث سالن ورزشی مهدی نسب) بودجه جاری مبلغ 40/000/000/000 ریال مازاد بر اعتبارات مصوب، به منظور انعقاد قرارداد پروژه اجرای زمین ورزشی خیابان بسیج 7 و خیابانهای سطح شهر را از طریق فرآیند تشریفات مناقصه نماید تا در اولین متمم بودجه پایدار گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 9720/20/1400 مورخ1400/8/29 شهرداری محترم درخصوص اهمیت پروژه لایروبی رودخانه ها و اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ردیف هزینه ای 2070201(پروژه لایروبی نهرها، جوی ها و رودخانه ها)بودجه سال جاری مبلغ 36/550/000/000 ریال مازاد بر اعتبارات مصوب، به منظور انعقاد قراردادهایی با موضوع اجاره یک دستگاه بارج به همراه یک دستگاه بیل با راننده جهت لایروبی رودخانه بابلرود و نیز اجاره یک دستگاه بیل زنجیری و سه دستگاه کامیون جهت لایروبی و حمل و نقل را از طریق فرآیند تشریفات مناقصه هزینه نماید تا در اولین متمم بودجه پایدار گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 9713/20/1400 مورخ1400/8/29 شهرداری محترم درخصوص اهمیت طراحی سیستم جمع آوری آبهای سطحی جهت مقابله منطقی با طغیانها و سیلابهای شهری و اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ردیف هزینه ای 2070104(پروژه احداث اگو سطح شهر) بودجه سال جاری مبلغ20/000/000/000 ریال مازاد بر اعتبارات مصوب، به منظور انعقاد قرارداد پروژه اجرای لوله بتنی مسلح 800 واقع در پارک شورا و سطح شهر را از طریق فرآیند تشریفات مناقصه نماید تا در اولین متمم بودجه پایدار گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 9714/20/1400 مورخ 1400/8/29 شهرداری محترم درخصوص اهمیت در فضای شهری و اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ردیف هزینه ای 4010401(پروژه زیرسازی آسفالت خیابانهای سطح شهر) بودجه مبلغ 15/000/000/000 ریال مازاد بر اعتبارات مصوب، به منظور انعقاد قرارداد پروژه زیرسازی آسفالت واقع در خیابان خرمیان 12،10،21،19،11،9، شریفی 11 و سطح شهر را از طریق فرآیند تشریفات مناقصه نماید تا در اولین متمم بودجه پایدار گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 9719/20/1400 مورخ 1400/8/29 شهرداری محترم درخصوص لزوم توجه به شبکه هدایت آبهای سطحی داخل شهری و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه های 2070105(پروژه جدول کانیو و سطح شهر) بودجه سال جاری مبلغ6/500/000/000 ریال مازاد بر اعتبارات مصوب، به منظور انعقاد قرارداد پروژه اجرای جدول کانیو، جدول خوابیده، فرش موزائیک خیابان حبیبی و خیابانهای سطح شهر را از طریق فرآیند تشریفات مناقصه هزینه نموده تا در اولین متمم بودجه پایدار گردد قرائت و با در اختیار قرار گرفتن مصالح مازاد به شهرداری موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *