صورتجلسه بیست ونهم 1400/9/21

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ1400/9/21 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به هیات ورزش های جانبازان و معلولین شهرستان

2- لایحه شهرداری درخصوص نظریه کارشناسی برای خرید مازاد معبر به مساحت 12 متر مربع

3- لایحه شهرداری درخصوص معرفی عامل تنخواه گردان سازمان حمل و نقل

4- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی در قالب کمک رفاهی به هر نفر از پرسنل شهرداری

5- لایحه شهرداری درخصوص واگذاری(فروش) لوازم مستهلک طی فرآیند تشریفات مزایده

6- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی جهت برگزاری نمایشگاه حمایت از مشاغل خانگی و کارآفرینی، امور زنان و خانواده

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 10738/20/1400 مورخ1400/9/30شهرداری محترم درخصوص مساعدت به هیات ورزش های جانبازان و معلولین شهرستان بابلسر بابت برگزاری مرحله دوم لیگ دسته یک کشور در بابلسر و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ300/000/000ریال به این هیات مساعدت مالی نماید قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

2-نامه شماره 150/6227/1400 ص مورخ 1400/8/29 شرکت آب و فاضلاب درخصوص درخواست مجوز تبصره 3 شهر بابلسر مبنی بر بازسازی شبکه های فرسوده شهر و توسعه تاسیسات آب قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

3-نامه هیئت بوکس بابلسر درخصوص درخواست مساعدت براساس اعتبارات مصوب سال 1400 مبلغ 2/000/000/000 ریال اعتبار تحت عنوان کمک به هیئت بوکس بابلسر از محل پروژه 6060310 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

4-نامه شماره 1446/1400/8625 مورخ 1400/9/17 فرمانداری محترم درخصوص ممنوعیت هر گونه استفاده شخصی از اموال، دارایی ها و امکانات قرائت و مقرر گردید به اعضای شورای اسلامی اطلاع داده شود.

5-نامه پایگاه مقاومت بسیج نبی اکرم(ص) درخصوص درخواست اجرای آسفالت یا بتن ریزی محموطه سالن ورزشی محله شهید مطهری به مساحت تقریبی 170متر مربع قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

6-نامه موسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داداندیش(ردا) درخصوص اعلام آمادگی جهت انجام خدمات حقوقی برای شهرداری قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7-نامه اهالی روستای اوجاکسر درخصوص درخواست بازگشایی خیابان اجاکسر به سمت پارکینگ 9 قرائت و  جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه  ارجاع گردید.

8-نامه آقای فراست میرزائیان درخصوص درخواست پیگیری جهت پایین رفتن ملک ایشان پس از آسفالت شدن کوچه تقی نژاد 3 قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

9-نامه اهالی محله های مهدی نسب و جوادیه درخصوص درخواست ایجاد سرعت گیر در خیابان بسیج قبل بسیج 8 قرائت و مقرر گردید در شورای ترافیک مطرح گردد.

10-نامه انجمن صنفی کارگران ساختمانی درخصوص درخواست مساعدت برای این انجمن قرائت و مقرر گردید جلسه ای با ایشان برگزار گردد.

11- نامه آقای حسین محمدنژاد به نمایندگی تاکسی داران بی سیم بابلسر درخصوص درخواست مجوز برای تشکیل شرکت تعاونی حمل و نقل تاکسی بی سیم داران قرائت وجهت پیگیری به آقای احمدپور ارجاع گردید.

12-نامه کانون فرهنگی و تبلیغاتی ولیعصر(عج) درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری جشن و مسابقات میلاد حضرت زینب(س) قرائت گردید.

13-نامه آقای سید حسین منیعی درخصوص اعلام آمادگی جهت همکاری در اجرای مراسم مختلف بعنوان مجری قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

14- نامه کانون فرهنگی و تبلیغاتی ولیعصر(عج) درخصوص درخواست مساعدت جهت خرید شیرینی به مناسبت برگزاری جشن شب یلدا قرائت گردید.

15-نامه هیئت امناء مسجد حضرت ابوالفضل مرشتی ها پشت بی بی سرروضه درخصوص درخواست مساعدت جهت خرید تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و صوتی قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

16-نامه فرمانده یگان آموزش و احتیاط شهید سلیمانی سپاه بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت تهیه تجهیزات و اقلام فرهنگی، تربیتی و آموزشی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

17-نامه شماره 10186/20/1400 مورخ 1400/9/7 شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه آبان 1400 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت گردید.

18-نامه مالکان تفکیکی واقع در کوچه آستانه 8 درخصوص درخواست پیگیری مشکل ملک ایشان بابت قدرالسهم شهرداری قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 10791/20/1400 مورخ 1400/9/21شهرداری محترم درخصوص ماده 54 قانون شهرداریها تغییر رویکرد نموده است با عنایت به اینکه حسب بخشنامه بودجه سال 1400 و بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، سازمانهای وابسته که در اجرای ماده قانونی فوق عمل می نمایند مجاز به داشتن آئین نامه مالی و معاملاتی جداگانه نمی باشد لذا به منظور تسهیل در هزینه های مرتبط سازمان و همچنین نظارت در نحوه هزینه ها بدینوسیله آقای سعید داداشی را بعنوان عامل تنخواه گردان سازمان حمل و نقل معرفی می گردد براساس بند ج ماده 3 و ماده 11 دستورالعمل نحوه واگذاری به میزان واریز تنخواه گردان تا سقف الف ماده 4 آئین نامه مالی شهرداری قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 10736/20/1400 مورخ 1400/9/20 شهرداری محترم درخصوص بند 11 مصوبه مورخ1400/8/11 و نظریه کارشناسی برای خرید مازاد معبر به مساحت 12 متر مربع واقع در خیابان شهید محبوبی-محبوبی 11 قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید کلیه مستندات به کمیته انطباق ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 10789/20/1400 مورخ1400/9/21شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی در قالب کمک رفاهی از محل ردیف های هزینه ای شماره 160290، 160306   و 120207 به مناسبت فرارسیدن شب یلدا مبلغ 5/000/000 ریال به هر نفر از پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی، بازنشسته وشرکتی قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید برای پرسنل روزمزد نیز لحاظ گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 10793/20/1400 مورخ1400/9/21 شهرداری محترم درخصوص اجرای ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها مبنی بر واگذاری(فروش) لوازم مستهلک ذیل طی فرآیند تشریفات مزایده براساس کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری اقدام گردد قرائت و از طریق آئین نامه مالی موافقت گردید.

1)یک عدد اتاق خودروی کاویان2)دو عدد کابین خودرو خاور3)یک عدد شاسی خودرو4)یک دستگاه پیکان اسقاطی5)لوازم موتوری شامل سپر خودرو، گلگیر، باک بنزین، کاپوت جلو و…6)آلومینیوم سرای مهر7)یک عدد تانکر آب8)یک عدد دیگ مسی9)فنس10)آهن آلات فرسوده اعم از میله گرد)

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 10835/20/1400 مورخ 1400/9/21شهرداری محترم درخصوص نامه شماره 1450/1400/8625 مورخ 1400/9/14 فرمانداری محترم شهرستان مبنی بر مساعدت مالی به جهت برگزاری نمایشگاه حمایت از مشاغل خانگی و کارآفرینی، امور زنان و خانواده در راستای اجرای مصوبات شهرستان کارگروه زنان و خانواده، صورتجلسه مورخه 1400/9/10و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 150304 متمم بودجه سال جاری مبلغ 50/000/000 ریال به منظور تهیه و نصب بنر، سیستم صوتی، تامین میز و صندلی هزینه نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *