صورتجلسه بیست وهشتم1400/9/16

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/9/16 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص صورتجلسه فی ما بین شهرداری و خانم عذرا پرفروغ

2- لایحه شهرداری درخصوص جانمایی چهل غرفه جهت ساماندهی اسکله داران

3- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به هیات سیدالشهدا شهرستان بابلسر

خلاصه مذاکرات

1- نامه کمیسیون عمران و برنامه و بودجه شورای اسلامی درخصوص اینکه شهر بابلسر به عنوان یک شهر گردشگری نقش به سزایی در استان مازندران به لحاظ پذیرش گردشگر دارد که دراین راستا بهره مندی گردشگران از نعمت دریا و سواحل بسیار با اهمیت بوده لذا باعنایت به نقش بالقوه اراضی ساحلی پارکینگهای یک  الی 9 حد فاصل خیابان 16 متری ضلع جنوبی پلاژهای ساحل دریا که از سوابق تحت عنوان پلاژهای ساحلی به صورت یک الی دو طبقه استفاده می شده، پیشنهاد می گردد به منظور برنامه ریزی مدون به لحاظ استفاده هر چه بیشتر از فضاها و جلوگیری از آسیب های احتمالی، اجتماعی، زیست محیطی برای اراضی فوق با یاری از مشاورین ذیصلاح نسبت به تهیه طرح موضعی و موضوعی خاص اقدام و به تصویب کمیسیون ماده پنج  رسانده تا ساخت و سازها در در نوار فوق الذکر ساماندهی گردد قرائت و موافقت گردید.


مصوبات جلسه

بند 1-ماده واحده

مقرر گردید به منظور ایجاد انگیزه در پیشرفت امورات شهرداری که موجب تسریع در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان می گردد و به استناد به ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون وظیفه بخشی از مقررات مالی دولت(2) ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 و بند 4 ضوابط حقوق و دستمزد فصل سوم بخشامه بودجه سال 1400، شهرداری می تواند پس از تامین اعتبار و پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان و در صورت وجود منابع به پرداخت رفاهیات در سقف متمم بودجه مصوب، از محل ردیف اعتباری شماره 110201 و 160290 تا هشتاد درصد حقوق و مزایای ماهیانه شهردار را بصورت فوق العاده به ایشان پرداخت نماید.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 10605/20/1400 مورخ1400/9/16 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه فی ما بین شهرداری و خانم عذرا پرفروغ ملک پلاک ثبتی 2352/1 واقع در خیابان شهید طالبی مشتمل بر 6 بند قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 10565/20/1400 مورخ 1400/9/16 شهرداری محترم درخصوص جانمایی چهل غرفه جهت ساماندهی اسکله داران طی آخرین بررسی های به عمل آمده و اینکه شهرداری در نظر دارد تا زمین حد فاصل پارکینگ یک الی دوم(ضلع شمال قدر السهم 25 متری) را به منظور احداث 30 غرفه هر کدام به مساحت تقریبی 30 متر مربع براساس نقشه ها، مصالح و نمای ارائه شده و آن هم مشروط بر اینکه شرایط فوق در متن قرارداد ذکر گردد براساس نظریه یک هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری از طریق فرآیند مزایده به صورت اجاره به مدت ده سال واگذار نماید قرائت و با با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 10555/20/1400 مورخ 1400/9/15 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیات سیدالشهدا شهرستان بابلسر و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 30/000/000ریال به این هیات مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *