صورتجلسه بیست و سوم 1401/4/7

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/4/7 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص پرداخت مبلغ10/000/000ریال به پرسنل شهرداری بمناسبت عید سعید قربان  5- لایحه شهرداری درخصوص انعقاد قراردادی با موضوع اجرای آسفالت ضلع جنوب خیابان پاسداران

2- لایحه شهرداری درخصوص انعقاد قرارداد با موضوع زیرسازی و بتن ریزی ساحل محوطه بهزیستی              6- لایحه شهرداری درخصوص انعقاد قراردادی با موضوع زیرسازی خیابان 24 متری شهرک گلها

3- لایحه شهرداری درخصوص انعقاد قراردادی با موضوع اجرای آسفالت خیابان امام 12 و خیابان شریفی 23     7- لایحه شهرداری درخصوص بر مساعدت مالی بابت تجهیز دفتر انجمن صنفی کارگران ساختمانی

4- لایحه شهرداری درخصوص انعقاد قراردادی با موضوع زیرسازی خیابان 20 متری ضلع غربی شازده رودخانه    8- لایحه شهرداری درخصوص پرداخت حق الزحمه بسیجیان تحت عنوان امران به معروف و ناهیان از منکر

خلاصه مذاکرات

1-نامه آقایان حامد امینی و رضا نوروزی درخصوص درخواست تخفیف در پرداخت مبلغ قرارداد زمین اسکیت در پارک شورا قرائت و باتوجه به اینکه در ایام کرونا مجموعه اسکیت و پارک تعطیل بوده و کلیه تعهدات خود را به شهرداری پرداخت نموده اند مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا درخصوص کمک مالی به ادارات با عنایت به ممنوعیت قانون (به استناد بند ز ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 3 سیاست های اجرایی بخشنامه بودجه سال 93) و اشخاص با توجه به اینکه ماده 15 با گذشت 4 ماه رو به پایان است از هرگونه ارسال کمک مالی به شورا خودداری نمایند.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 3944/20/1401 مورخ 1401/4/6هرداری محترم درخصوص اینکه شهرداری در نظر دارد به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان مبلغ 10/000/000ریال به تمامی پرسنل از محل ردیف های هزینه ای شماره 160290 و 160306 و 120207 بودجه سال جاری پرداخت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 3914/20/1401 مورخ 1401/4/6 شهرداری محترم درخصوص نامه 3137/20/1401 مورخ1401/3/22 مبنی بر اخذ مجوز لازم جهت انعقاد قرارداد با موضوع زیرسازی و بتن ریزی ساحل محوطه بهزیستی واقع در شهرک مخابرات و سطح شهر با شرکت ساورز شفق سام از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه از محل ردیف  هزینه ای شماره 4010703 بودجه سال جاری، باتوجه به افزایش آنی و غیر منتظره قیمت مصالح در چند روز اخیر، برآورد هزینه پروژه مذکور ضمن اصلاح تا مبلغ 33/300/000/000ریال افزایش یافته است قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 3913/20/1401 مورخ 1401/4/6 شهرداری محترم درخصوص بند الف ماده 4 آیین نامه مالی شهرداری ها پیرو مصوبه شماره 17809/ت 58769 هـ مورخ 1400/2/21 هیئت محترم وزیران، در راستای اجرای عملیات عمرانی و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به انعقاد قراردادی با موضوع اجرای آسفالت خیابان امام 12  و خیابان شریفی 23 و خیابان های سطح شهر، با شرکت آذین سازه خزر، با برآورد هزینه 33/300/000/000 ریال از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه از محل ردیف هزینه ای شماره 4010401 بودجه سال جاری اقدام نماید لازم به توضیح است که با توجه به تقاضا و درخواست های متعدد مردمی و محدودیت زمانی و لزوم تسریع در اجرای پروژه، شهرداری مترصد انعقاد قرارداد با شرکت مذکور می باشد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 3911/20/1401 مورخ 1401/4/6 شهرداری محترم درخصوص بند الف ماده 4 آیین نامه مالی شهرداری ها پیرو مصوبه شماره 17809/ت 58769 هـ مورخ1400/2/21هیئت محترم وزیران، در راستای اجرای عملیات عمرانی و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به انعقاد قراردادی با موضوع زیرسازی خیابان 20 متری ضلع غربی شازده رودخانه و خیابان های سطح شهر، با شرکت ماسه سازان نکا ، با برآورد هزینه 33/300/000/000 ریال از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه از محل ردیف هزینه ای شماره 4010401 بودجه سال جاری اقدام نماید لازم به توضیح است که با توجه به تقاضا و درخواست های متعدد مردمی و محدودیت زمانی و لزوم تسریع در اجرای پروژه، شهرداری مترصد انعقاد قرارداد با شرکت مذکور می باشد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 3910/20/1401 مورخ 1401/4/6 شهرداری محترم درخصوص بند الف ماده 4 آیین نامه مالی شهرداری ها پیرو مصوبه شماره 17809/ت 58769 هـ مورخ1400/2/21 هیئت محترم وزیران، در راستای اجرای عملیات عمرانی و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به انعقاد قراردادی با موضوع اجرای آسفالت ضلع جنوب خیابان پاسداران و خیابان های سطح شهر، با شرکت دژگام شمال، با برآورد هزینه33/300/000/000ریال از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه از محل ردیف هزینه ای شماره 4010401 بودجه سال جاری اقدام نماید لازم به توضیح است که با توجه به تقاضا و درخواست های متعدد مردمی و محدودیت زمانی و لزوم تسریع در اجرای پروژه، شهرداری مترصد انعقاد قرارداد با شرکت مذکور می باشد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 3916/20/1401 مورخ 1401/4/6شهرداری محترم درخصوص بند الف ماده 4 آیین نامه مالی شهرداری ها پیرو مصوبه شماره 17809/ت 58769 هـ مورخ1400/2/21 هیئت محترم وزیران، در راستای اجرای عملیات عمرانی و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به انعقاد قراردادی با موضوع زیرسازی خیابان 24 متری شهرک گلها و خیابان های سطح شهر، با شرکت ماسه سازان نکا، با برآورد هزینه 33/300/000/000 ریال از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه از محل ردیف هزینه ای شماره 4010401 بودجه سال جاری اقدام نماید لازم به توضیح است که با توجه به تقاضا و درخواست های متعدد مردمی و محدودیت زمانی و لزوم تسریع در اجرای پروژه، شهرداری مترصد انعقاد قرارداد با شرکت مذکور می باشد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 3838/20/1401 مورخ 5/4/1401 شهرداری محترم درخصوص نامه شماره 1007/25/317/571/م مورخ1400/8/6 ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر، پیرو صورتجلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بابلسر مورخ1400/4/1 مبنی بر پرداخت حق الزحمه بسیجیان تحت عنوان امران به معروف و ناهیان از منکرکه در ساحل بابلسر از تاریخ1400/4/10لغایت1400/7/2خدمت نموده اند و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف هزینه ای شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ 2/000/000/000ریال به ایشان مساعدت مالی نماید لازم به ذکر است که مبلغ سیصد میلیون ریال به استناد بند سوم صورتجلسه شماره 41 موره1400/11/19 به ستاد مذکور پرداخت گردیده است قرائت و مخالفت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی مخالف، مخالفت گردید.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 3981/20/1401 مورخ 7/4/1401 شهرداری محترم درخصوص درخواست هیات ورزشهای جانبازان و معلولین شهرستان بابلسر مبنی بر مساعدت مالی جهت برگزاری مسابقات دسته یک کشور در رشته والیبال نشسته و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ300/000/000 ریال به این هیات مساعدت مالی نماید قرائت و با توجه به خلاصه مذاکرات شماره 2 صورتجلسه مخالفت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی مخالف، مخالفت گردید.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 3980/20/1401 مورخ1401/4/7 شهرداری محترم درخصوص نامه شماره 7667 مورخ1401/4/6مجمع بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت سپاه بابلسر  مبنی بر درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری برنامه های فرهنگی-ورزشی-اردوئی مجمع در مجموعه سال 1401 و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ 200/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و و با توجه به خلاصه مذاکرات شماره 2 صورتجلسه مخالفت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی مخالف، مخالفت گردید.

بند 10-ماده واحده

نامه شماره 4191/20/1401 مورخ 1401/4/7 شهرداری محترم درخصوصنامه خانم سیده مائده مهدی تبار جهت مساعدت مالی مبنی بر تامین هزینه های درمان خاص ایشان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری 150302 ماده 15 بودجه سال جاری مبلغ 150/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *