صورتجلسه ( بیست و ششم ) مورخه 99/5/26

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 99/5/26 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای محجوب پروین و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 99/20/7874 مورخ 99/5/26 شهرداری محترم درخصوص رای قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد تجدید نظر خواهی آقای عبدالعلی آقابراری که به اقدامات تملکی شهرداری اعتراض داشته است قرائت گردید.

2-نامه شماره 99/20/5927 مورخ 99/4/25 شهرداری محترم به اداره کل منابع طبیعی درخصوص ستاد ساماندهی سواحل دریای استان مبنی بر ایجاد یک طرح شنای ویژه بانوان در ساحل شهر بابلسر قرائت گردید.

3-نامه شماره 99/20/8287 مورخ 99/5/26 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/8239 مورخ 99/5/25 فی ما بین شهرداری و آقای سید سعید حسینی مطلق مالک پلاک ثبتی 1/4306 واقع در خیابان شریعتی-شریعتی 6 مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

4-نامه شماره 99/20/8285 مورخ 99/5/26 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/8238 مورخ 99/5/25 فی ما بین شهرداری و خانم طاهره معصومی میری مالک پلاک ثبتی 1/12126 واقع در بلوار ساحلی-کوچه مسجد سید الشهدا مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

5-نامه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر درخصوص عدم همکاری شهرداری محترم بابلسر مبنی بر ارائه مدارک مورد نیاز جهت انجام امورات حسابرسی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا بررسی و اقدام مقتضی صورت پذیرد.

6- نامه اعضای کمیسیون فرهنگی شورا درخصوص درخواست مساعدت به اتحادیه اقامتی و گردشگری طی نشست مشترک در تاریخ 99/5/2 قرائت و جهت بررسی به آقای پروین ارجاع گردید.

7-نامه کسبه و اهالی بلوار شهید شریفی 18 درخصوص درخواست تعریض پیاده رو ملک آقایان محمدیان و چهره گشا به شماره ثبتی 1/6533 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

8-نامه شماره 99/20/7036 مورخ 99/5/9 شهرداری محترم درخصوص معرفی نماینده یا نمایندگانی از سوی شورای اسلامی شهر جهت حضور در جلسه واگذاری غرفه ها به کسبه قرائت و آقایان پروین، رمضان نژاد، نوعی، خسروی، شفقت و خانم بهار به شهرداری محترم معرفی گردیدند.

9-بنا به اطلاع واصله حسب نامه اداره مرکز بهداشت شهرستان بابلسر مبنی بر مرکز سی تی اسکن و تصویر برداری آریان و با توجه باینکه تنها دستگاه سی تی اسکن شهرستان در همین مرکز می باشد و در این برهه از زمان (کرونا) وجود بیماری و حساسیت موضوع و ضرورت امر مقرر گردید با ادارات ذیربط جهت انجام خواسته بحق مردم اقدام عاجل معمول فرمایند.

10-نامه ساکنین خیابان شهید قصابیان درخصوص درخواست مجوز رایگان حفاری مبنی بر تجهیز نمودن امکانات مخابراتی خیابان مذکور قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

11-نامه آقای شکوهی مالک قطعه زمین واقع در خیابان بسیج 1 انتهای خیابان 18 متری درخصوص اعتراض به ساخت و ساز ملک مجاور کوچه مذکور قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا مطابق ضوابط طرح تفصیلی اقدام گردد.

12-نامه شماره 99/20/8284 مورخ 99/5/26 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/8196 مورخ 99/5/25 فی مابین شهرداری و خانم سیده عذرا جولانی مالک پلاک ثبتی 1/1638/9176 واقع در خیابان شهید بهشتی-بهشتی 22 مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

13-نامه شماره 656-99 مورخ 99/5/22 موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر درخصوص گزارش حسابرس مستقل به انضمام تراز مالی و صورت تفریغ بودجه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و خزانه داری ارجاع گردید.

14-نامه شماره 657-99 مورخ 99/5/22 موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر درخصوص گزارش حسابرس مستقل به انضمام تراز مالی و صورت تفریغ بودجه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و خزانه داری ارجاع گردید.

15-نامه شماره 666-99 مورخ 99/5/25 موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر درخصوص گزارش مستقل به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و خزانه داری ارجاع گردید.

16-نامه شماره 99/20/4882 مورخ 99/4/10 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه تفریغ بودجه سال 1398 شهرداری بابلسر قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و خزانه داری ارجاع گردید.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

مقرر گردید در روز سه شنبه مورخ 99/5/28 و با توجه به نامه شماره 43042 مورخ 99/5/13 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها و نامه شماره 8625991355 مورخ 99/5/19 فرمانداری محترم مبنی بر تشکیل جلسه انتخابات هیات رئیسه شورا سال چهارم دوره پنجم، جلسه انتخاب هیئت رئیسه سال چهارم دوره پنجم شورای اسلامی شهر بابلسر راس ساعت 15 در محل شورا برگزار گردد.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/6702 مورخ 99/5/4 شهرداری محترم درخصوص ایجاد یک سیستم یکپارچه مالی در کلیه دوایر زیر مجموعه معاونت اداری و مالی و همچنین سازمانهای حمل و نقل همگانی و آتش نشانی، این شهرداری درنظر دارد از طریق تبصره 3 ماده 4 آئین نامه مالی شهرداری ها نسبت به انعقاد قرارداد خدمات پشتیبانی با شرکت حساب رایان پارس به مدت یک سال اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/7270 مورخ 99/5/13 شهرداری محترم مبنی بر تجلیل از خبرنگاران شهرستانی جهت پاسداشت روز خبرنگار بصورت کارت هدیه بمبلغ 200/000/000 ریال از محل ماده 15 ردیف 150302 بودجه جاری قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 99/20/6513 مورخ 99/5/1 شهرداری محترم درخصوص نامه معاون محترم قضایی و ریاست دادگاه ویژه اصل 49 مازندران(ستاد اجرایی فرمان حضرت امام) مبنی بر معافیت پرداخت عوارض توسط شهرداریها برای املاک در اختیار ستاد و صورتجلسه شماره 99/20/4927 مورخ 99/4/31 فی مابین شهرداری و ستاد اجرایی فرمان امام مالک پلاک ثبتی 1/4936/32899 واقع در خیابان پاسداران-خیابان مولانا مشتمل بر 4 بند قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا برابر ضوابط و مقررات شهرداری و قوانین مربوطه اقدام گردد.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 99/20/5836 مورخ 99/4/24 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/5761 مورخ 99/4/23 فی ما بین شهرداری و خانم اکرم سادات باقری مالک پلاک ثبتی 1/12199 واقع در خیابان ولی عصر-ولیعصر 2 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران بصورت تک واحدی با تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 99/20/5911 مورخ 99/4/24 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/3788 مورخ 99/4/24 فی ما بین شهرداری و آقای رجبعلی قضایی باقری مالک پلاک ثبتی 4/1/549 واقع در بلوار دانشگاه-کوچه شهید میرزایی مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران بصورت تک واحدی با تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 99/20/5948 مورخ 99/4/25 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/8215 مورخ 99/4/23 فی مابین شهرداری و آقای عباس کشتکار امیری مالک پلاک ثبتی 1/1631/9137/6748 واقع در شهرک آزادگان مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران بصورت تک واحدی با تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *