صورتجلسه بیست و چهارم 1401/4/16

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 1401/4/16 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص واگذاری(اجاره) پارکینگ طبقاتی واقع در خیابان شهید رجایی            8- لایحه شهرداری درخصوص واگذاری(اجاره) زمین به مساحت تقریبی 800 متر مربع حدفاصل پارکینگ صفر تا یک

2- لایحه شهرداری درخصوص اجرای صورتجلسه توافق با شرکت عمران و مسکن شمال                9- لایحه شهرداری درخصوص مجوز استقرار کیوسک نگهبانی 1×2 هتل آپارتمان رزایند

3- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به هیئت امنا مسجد حضرت ابوالفضل(ع)                10- لایحه شهرداری درخصوص توافق با فرماندهی نیروی انتظامی بابلسر مالک ملک واقع در خیابان شهید کهن

4- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به هیئت امنا مسجد امام حسین (ع)                     11-لایحه شهرداری درخصوص استرداد وجه به آقای امیر تقوایی

5- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به مقاومت بسیج خمینی روح ا…(ره)                     12- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای مرادعلی گت آقازاده مالک ملک واقع در خیابان شریعتی

6- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به خانم حکیمه کریم زاده                                  13-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به ناحیه بسیج سپاه جهت اجرای برنامه دومین المپیاد آبی و ساحلی

7- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به حوزه مقاومت بسیج خمینی روح ا…(ره)              14-لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای فضل اله خادم عباسی مالک ملک واقع در خیابان شریعتی

خلاصه مذاکرات

1-نامه آقای احسان احمدی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین بخشی از هزینه های درمان بیماری صعب العلاج ایشان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2- نامه شماره 4170/20/1401 مورخ 1401/4/12 شهرداری محترم درخصوص استناد به ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها، نسبت به واگذاری(اجاره) پارکینگ طبقاتی واقع در خیابان شهید رجایی به دلیل عدم توجیه اقتصادی آن، از طریق فرآیند تشریفات مزایده به مدت یک سال اقدام نماید قرائت و مقرر گردید ابتدا بررسی های لازم انجام سپس اتخاذ تصمیم گردد.

3-نامه آقای عین اله شفیعی درخصوص درخواست نامگذاری کوچه شهید بهشتی 24 به نام شهید ولی اله شفیعی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدامات لازم صورت پذیرد.

4-نامه شماره 4446/20/1401 مورخ 1401/4/14 شهرداری محترم به اداره محترم ثبت اسناد و املاک شهرستان بابلسر درخصوص اجرای صورتجلسه توافق تنظیمی شماره 6568/20/98 مورخ98/11/5فی ما بین شهرداری بابلسر و شرکت عمران و مسکن شمال و با توجه به آخرین تغییرات صورت گرفته مصوب مورخ 12/7/1400 کمیته عمران و ساماندهی سواحل استان مبنی بر اراضی پارکینگ های ساحلی، تفکیک پلاکهای متعلق به شرکت عمران و مسکن شمال دفتر نمایندگی بابلسر از پارکینگ ششم الی پارکینگ نهم با حفظ کاربری طرح تفصیلی برابر نقشه تفکیکی ارائه شده منوط به واگذاری سهم شهرداری شامل قطعات 19 و 20 واقع در ما بین پارکینگ هفتم و هشتم به مساحت های 60/6560 و 06/6001 متر مربع و همچنین قطعه 28 واقع در ضلع جنوبی پارکینگ نهم و بلوار شهید علیزاده به مساحت 50/17441 متر مربع و نیز نوار  25 متری فضای سبز از پارکینگ اول الی ششم و نوار 15 متری فضای سبز از پارکینگ ششم الی نهم و نوار 20 متری پیاده راه ساحلی در ضلع شمال این اراضی تا حریم    60 متری دریا و همچنین در ضلع جنوبی پیاده راه ساحلی پارکینگ اول الی دوم به مساحت 6227 مترمربع و از پارکینگ دوم الی سوم به مساحت 7177 متر مربع  و از پارکینگ سوم الی چهارم به مساحت 5645 متر مربع و از پارکینگ چهارم الی پنجم به مساحت 4329 متر مربع از پارکینگ پنجم الی ششم به مساحت 9757 متر مربع از پارکینگ ششم الی هفتم به مساحت 8950 متر مربع از پارکینگ هفتم الی هشتم با مساحت 7848 متر مربع از پارکینگ هشتم الی نهم در دو قطعه به مساحتهای 3636 و 4260 متر مربع از نظر شهرداری بلا مانع است قرائت گردید.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 4073/20/1401 مورخ 1401/4/9شهرداری محترم درخصوص نامه هیئت امنا مسجد حضرت ابوالفضل(ع) خیابان شهید حاجی زاده مبنی بر مساعدت مالی جهت انجام پذیرایی از نمازگزاران و روزه داران و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ50/000/000ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

عطف نامه شماره 1157/1401/8625 مورخ 1401/4/7کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بند 1 صورتجلسه شماره 20 مورخ 1401/3/22شورای اسلامی شهر که به دلیل اتمام مهلت قانونی ارائه متمم تا پایان سال 1400 مصوبه فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته، مقرر گردید براساس نامه کمیسیون عمران و برنامه  و بودجه شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص موضوع اصلاحیه و متمم 2 بودجه سال 1400 شهرداری، با فرمانداری محترم به شرح ذیل مکاتبه گردد.

1)شهرداری اصلاحیه و متمم بودجه مذکور را در موعد مقرر طی نامه شماره 14498/20/1400 مورخ1400/12/9به شورا ارسال نموده است.

2)باتوجه به  اینکه امکان بررسی و تصویب بودجه در مهلت کوتاه تا پایان سال مقدور نبوده است، لذا شورا با حساسیت زیاد و رعایت ضوابط قانونی متمم 2 را پس از بررسی دقیق و رفع نواقص بدون هیچ گونه اشکالی در جلسه 20 مورخ 1401/3/22 به اتفاق آرا تایید و مراتب را به کمیته انطباق منعکس نموده است، لذا شورا با توجه به رعایت ضوابط قانونی اصلاحیه و متمم بودجه سال 1400 شهرداری بابلسر اصرار بر تایید مصوبه صدرالاشاره دارد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 4137/20/1401 مورخ1401/4/11 شهرداری محترم درخصوص نامه حوزه مقاومت بسیج خمینی روح ا…(ره) مبنی بر درخواست مساعدت مالی جهت انجام برنامه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و امنیتی در منطقه استحفاظی و نوار ساحلی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ 50/000/000 ریال به آن حوزه مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 4134/20/1401 مورخ 1401/4/11 شهرداری محترم درخصوص نامه خانم حکیمه کریم زاده مبنی بر درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه درمان بیماری صعب العلاج و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150302 بودجه سال جاری مبلغ 20/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید. این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 4075/20/1401 مورخ 1401/4/9شهرداری محترم درخصوص نامه هیئت امنا مسجد امام حسین (ع)شهرک قائم بابلسر مبنی بر مساعدت مالی جهت انجام برنامه های فرهنگی و مناسبتی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 4136/20/1401 مورخ 1401/4/11 شهرداری محترم درخصوص نامه حوزه مقاومت بسیج خمینی روح ا…(ره) مبنی بر درخواست مساعدت مالی جهت تهیه 300 دست لباس برای بسیجیان گردان سید جلال حبیب ا… پور به منظور انجام رزمایش و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ 300/000/000 ریال به آن حوزه مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 4188/20/1401 مورخ 1401/4/12 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 3830/20/1401 مورخ 1401/4/5فی ما بین شهرداری و آقای فضل اله خادم عباسی مالک پلاک ثبتی 29886/1 واقع در خیابان شریعتی-شریعتی 22 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تاییدیه در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 4077/20/1401 مورخ 1401/4/9 شهرداری محترم درخصوص واگذاری بصورت اجاره زمین به مساحت تقریبی 800 متر مربع حدفاصل پارکینگ صفر  تا یک در قسمت ساحلی جهت استقرار سرسره آبی بادی به مدت یک سال از طریق فرآیند تشریفات مزایده قرائت و پس از استعلام از مراجع ذیربط جهت تعیین تکلیف واگذاری ساحل و تشریفات قانونی موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 4104/20/1401 مورخ1401/4/11 شهرداری محترم درخصوص نامه شماره 361/ب1400 مورخ 1400/12/25ریاست محترم اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان بابلسر مبنی بر مجوز استقرار کیوسک نگهبانی 1×2 بنا بر درخواست مدیریت هتل آپارتمان رزایند در مجاورت خیابان منتهی به شیلات، شریعتی 26 لازم  به ذکر است براساس بررسی های بعمل آمده استقرار این کیوسک مغایرتی با تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ندارد قرائت و مخالفت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده

نامه شماره 4186/20/1401 مورخ 1401/4/12 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 4148/20/1401 مورخ 1401/4/11 فی ما بین شهرداری و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان بابلسر مالک پلاک ثبتی 1259/1 واقع در خیابان شهید کهن-کهن 4 مشتمل بر 4 بند قرائت و پس از تاییدیه در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده

نامه شماره 4192/20/1401 مورخ 12/4/1401 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 20670/10/1400 مورخ 1400/8/27 آقای امیر تقوایی و شریک، مالک پلاک ثبتی شماره 7427/1629/1 واقع در خیابان شهرک قائم به مساحت عرصه 20/436 متر مربع مبنی بر استرداد مبلغ 400/535/456 ریال واریزی به حساب درآمد عمومی شهرداری، از محل قدرالسهم، پیرو صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ98/7/11 در باب افزایش طبقات از 4 طبقه به 5 طبقه، مشارالیه به دلیل عدم موافقت کمیسیون ماده 5 با درخواست اولیه ایشان مبنی بر افزایش طبقات از 4 به 6 طبقه، اقدام به تفکیک زمین نموده و تقاضای انصراف از صدور پروانه و استرداد مبلغ مذکور را دارد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 12-ماده واحده

نامه شماره 4189/20/1401 مورخ 1401/4/12 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 3833/20/1401 مورخ1401/4/5 فی ما بین شهرداری و آقای مرادعلی گت آقازاده مالک پلاک ثبتی 8080/7659/1 واقع در خیابان شریعتی-شریعتی 14 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تاییدیه در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 13-ماده واحده

نامه شماره 4193/20/1401 مورخ 12/4/1401 شهرداری محترم درخصوص نامه شماره 267/571/ت/ز م مورخ 1401/44/4 فرماندهی محترم ناحیه بسیج سپاه مبنی بر مساعدت به جهت اجرای برنامه دومین المپیاد آبی و ساحلی بسیج در تاریخ 21 الی 23 تیر ماه و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای ماده 150304 بودجه سال جاری به مبلغ 000/000/200/1 ریال به آن ناحیه به شرح ذیل مساعدت مالی نماید قرائت و با هزینه بندهای 1، 2، 4 و 5 و با مبلغ پیشنهادی430/000/000ریال موافقت می گردد./

/1)داربست به متراژ 800 متر مربع با هزینه تقریبی 300/000/000ریال

2)چاپ بنر به متراژ 100 متر مربع با هزینه تقریبی 50/000/000 ریال

3)چاپ موارد کاغذی(تقدیر نامه به تعداد 400 عدد، دعوت نامه به تعداد 500برگ، حکم به تعداد 500 برگ) با هزینه تقریبی 170/000/000 ریال

4)صندلی به تعداد 1000 عدد با هزینه تقریبی50/000/000 ریال

5)میز به تعداد 30 عدد با هزینه تقریبی 30/000/000 ریال

6)تعداد 1500 باکس آب معدنی یک نفره با هزینه تقریبی450/000/000 ریال

7)1000 عدد کیک و تکدانه با هزینه تقریبی 120/000/000 ریال

8)تعداد روزانه 20 پرس ناهار به مدت 3 روز به هزینه تقریبی 30/000/000 ریال

بند14-ماده واحده

نامه شماره 4078/20/1401 مورخ 1401/4/9 شهرداری محترم درخصوص بندهای ششم، یازدهم و دوم مصوبات صورتجلسات شماره (به ترتیب) دوازدهم و چهاردهم مورخه ی 1401/2/25 و 1401/3/1 آن شورای محترم در خصوص موافقت با واگذاری استادیوم و زمین ورزشی شهرداری بابلسر واقع در خیابان شهید مدائنی، کارخانه آسفالت واقع در اراضی حریم روستای باقرتنگه و استخر دوقلو واقع در جنب پل شازده رودخانه، به بخش خصوصی از طریق برگزاری فرآیند تشریفات فراخوان با محوریت سرمایه گذاری، مشروط بر ارائه طرح توجیهی، نحوه سرمایه گذاری و ارائه پیش نویس قرارداد، مراتب به شرح تفصیلی جزئیات و موضوعات مطروحه ارائه می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد

ادامه بند14-ماده واحده

امروزه یکی از اصول توسعه پایدار شهری، رشد و گسترش فیزیکی شهر با معیارهای اصولی و منطقی میباشد. توسعه پایدار شهری، توسعه ای مبتنی بر نیازهای واقعی و تصمیم‌گیری‌های عقلایی با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محسوب می شود. در بین عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهر، درآمدهایی پایدار است که در آن، میزان بهره مندی و دسترسی به درآمدهای پایدار، نوع و میزان توسعه شهری با برنامه را رقم خواهد زد. جذب سرمایه گذار در حوزه های مختلف همواره عاملی برجسته برای تداوم رشد اقتصادی هر شهری به شمار می رود در این میان شهرداری ها، یکی از نهادهای عمومی با توان مالی بالا و ظرفیت های متعدد می باشند که قادرند با بهره گیری از تمامی قابلیت ها  و ویژگی های آن شهر ظرفیت توسعه اقتصادی و شهری را انباشته ساخته و پیشبرد اهداف کلان در شهرها را میسر سازند. دستیابی به اهداف توسعه شهری، درآمدهای پایدار و تأمین خدمات مورد نیاز شهروندان، نیاز به مشارکت سرمایه‌گذاران با شهرداری را طلب می‌کند. تأمین منابع مالی یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها است هرچند منابع مالی شهرداری ها به صورت های مختلف قابل حصول می باشند اما همه آنها، از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند. لذا توجه به ظرفیت های نهفته شهرها در حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت، سازماندهی و تبیین جایگاه سرمایه گذاری در انجام پروژه های شهرداری، علاوه بر فزونی جایگاه این عنصر مهم در فرآیندهای شهری خواهد توانست پاسخی در خور برای چالش تأمین مالی پروژه‌های شهری بیابد. این شهرداری مترصد آن است که فرآیند تشریفات فراخوان پروژه های فوق الذکر را در راستای اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری ها، ماده ۳۵ آیین نامه مالی شهرداری ها و بندهای 9،6،5و14 ماده ۸۰ قانون اصلاح مواردی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به استناد اصلاحیه شیوه نامه سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری های کشور به شماره ی 199049 مورخ 1399/12/9، با عنایت به سیاست های وزارت کشور مبنی بر اهمیت و ضرورت نظارت بر اجرای صحیح فرآیند سرمایه گذاری در شهرداری ها و اجرای پروژه ها و فعالیت های مرتبط با آن، به بخش خصوصی واگذار نماید.طی بررسی و تحقیق در روش های تأمین مالی در سرمایه گذاری و مشارکت، بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسئولیت و وظایف و نیز نحوه بازگشت سرمایه و غیره، واگذاری پروژه‌های فوق‌الذکر به بخش خصوصی به روش ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به شهرداری و انتقال (BOLT)انجام خواهد گرفت.فرآیند تشریفات فراخوان بر مبنای کارشناسی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص عواید و درآمدهای بهره‌برداری از پروژه‌های موضوع نامه و نیز هزینه‌های ساخت و تکمیل پروژه ها توسط کارشناسان شهرداری (برآورد /تقویم آورده های طرفین) پایه‌ریزی می گردد و مدت زمان بهره‌برداری از پروژه ها، تابعی از حجم  و میزان آورده سرمایه گذار و بازگشت سرمایه ایشان بوده که توسط هیأت کارشناسی تعیین خواهد شد. لازم به توضیح است که بند ۱۱  صورتجلسه شماره ۱۲ مورخ 1401/2/25 و نیز بند دوم صورتجلسه شماره ۱۴ مورخ 1401/3/1 آن شورای محترم در جلسه ی هیأت محترم تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر در مورخ 1401/3/8تأیید نگردیده است.

ادامه بند14-ماده واحده

در همین راستا علاوه بر پروژه های مطروحه فوق، این شهرداری در نظر دارد تا نسبت به اجرای طرح جامع پلتفرم خدمات شهری و شهروندی(سامانه ایی هوشمند) با هدف ساماندهی خدمات شهری و شهروندی و بهبود و رشد شرایط اقتصادی و بهره برداری از فرصت های اقتصادی شهر بابلسر از طریق فرآیند تشریفات فراخوان با جزئیات مدون در این نامه اقدام نماید.طرح جامع سامانه هوشمند خدمات شهری و شهروندی، سرویس هایی را در جهت ارتقای سطح خدمات رسانی و افزایش رضایت شهروندان و مسافرین ارائه می نماید             این سرویس ها در قالب خدمات شهری از قبیل سامانه 137، پرداخت عوارض شهرداری، پرداخت قبوض، دریافت مجوزهای لازم شهرداری مانند پروانه ساخت، دریافت مجوز حفاری   و غیره و در قالب خدمات شهروندی از قبیل سوپر مارکت آنلاین، میوه فروشی آنلاین، غذاهای ایرانی و فرنگی آنلاین، خدمات نظافتی، فنی، باغبانی و غیره بصورت آنلاین می باشد قرائت و مقرر گردید با فرمانداری محترم مکاتبه و بخش آخر با رعایت آیین نامه مالی و انجام فرآیند مزایده به شورا ارسال گردد.

بند 15-ماده واحده

نامه شماره 4523/20/1401 مورخ 1401/4/15شهرداری محترم درخصوص اینکه در دنیای پیچیده امروز یکی از اصول توسعه پایدارشهری، گسترش فیزیکی شهر با معیارهای اصولی و منطقی بوده، توسعه پایدار شهری، توسعه ای مبتنی بر نیاز های واقعی و تصمیم گیری های عقلایی با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محسوب می شود. در بین عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهر، درآمد هایی پایدار است که در آن، میزان بهره مندی و دسترسی به درآمد های پایدار، نوع و میزان توسعه شهری با برنامه را رقم خواهد زد. برای تحقق این مهم، شهرداری ها می توانند از فرآیند جذب سرمایه گذار در حوزه های مختلف استفاده نمایند، پیش نیاز فرآیند جذب سرمایه گذار، شناسایی فرصت ها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف، جمع آوری و طبقه بندی، تحلیل اطلاعات پیرامون پتانسیل های منطقه و چگونگی بهره برداری از این فرصت ها   می باشد. این شهرداری در نظر دارد به جهت ایجاد بستری مناسب در راستای تحقق اهداف صدرالاشاره، از طریق فرآیند تشریفات مناقصه اقدام به انعقاد قرارداد مطالعه  و مشاوره در حوزه ی سرمایه گذاری با برآورد هزینه تقریبی 2/500/000/000ریال از محل ردیف هزینه ای که در متمم بودجه سال جاری پایدار خواهد گردید اقدام نماید قرائت   و به شرح ذیل با رعایت آیین نامهع مالی شهرداری ها مشروط بر حضور شرکتهای صلاحیت دار و بنام موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

ادامه بند 15-ماده واحده

شرح خدمات:

1)مشاوره در زمینه شناسایی و احصاء فرصت‌های سرمایه‌گذاری-2)بررسی هر یک از پروژه های کارفرما و ارائه راهکارهای سرمایه گذاری و اقتصادی و تامین مالی-3)مشاوره به کارفرما در خصوص نحوه جذب سرمایه‌گذاران-4)مشاوره به کارفرما در خصوص نحوه تامین مالی پروژه‌ها-5)مشاوره به کارفرما در خصوص نحوه بازاریابی و فروش پروژه ها-6)مشاوره به کارفرما در خصوص برگزاری رویداد های اقتصادی-7)مشاوره به کارفرما در خصوص نحوه ی اجرایی سازی، ساختارسازی و عملیاتی نمودن مدل سرمایه‌گذاری مشارکتی-8)مشاوره به کارفرما در خصوص نحوه ایجاد ساختارهای چهارگانه حوزه سرمایه‌گذاری (شامل: قانونی- فرهنگی- تشکیلاتی- فرآیندی)-9)مشاوره به کارفرما در خصوص نحوه انجام مطالعات مرتبط در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد شهری  و برندینگ                    و راهنمایی در انتخاب مشاوران مربوطه و شرح خدمات آنها-10)برقراری ارتباط سرمایه گذاران حوزه های مختلف با کارفرما-11)مشاوره و آموزش اولیه به مدیران و کارشناسان مرتبط کارفرما-12)سایر خدمات مشابه مشاوره به درخواست کارفرما در حوزه سرمایه گذاری-13)راهبری عمومی واحد سرمایه‌گذاری و مشارکت کارفرما-14)ارائه آموزش های لازم به واحد سرمایه گذاری کارفرما و ارتقاء سطح علمی و تخصصی و اجرایی کارکنان واحد مذکور-15)تهیه چک لیست فرآیند پرونده های مشارکتی بر اساس شیوه نامه سرمایه گذاری-16)تهیه فرمت صورت جلسات هیأت عالی سرمایه گذاری و کمیسیون کارشناسی-17)تهیه بسته های مشارکتی برای هر یک از فرصت‌های سرمایه‌گذاری-18)تهیه اسناد فراخوان سرمایه گذاری برای هر یک از فرصت‌های سرمایه‌گذاری-19)تهیه متن کلیه قراردادهای سرمایه گذاری مشارکتی کارفرما از انواع مشارکت مدنی، انواع B.O.T و انواع B.O.O و انواع B.O.L.T و سایر-20)تهیه متن توافقنامه های سرمایه گذاری بین کارفرما و سرمایه گذاران-21)مشاوره به کارفرما در کنترل فرآیند های مشارکت در جهت صحت و بهبود فرآیند امورات سرمایه‌گذاری و پیشگیری از تخطی از شرایط و مقررات قانونی-22)مشاوره به کارفرما در جهت نحوه انتشار اوراق مشارکت برای پروژه های کارفرما-23)مشاوره به کارفرما در جهت تأمین مالی پروژه‌ها از بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر روشها و مدلهای تأمین مالی-24)تشکیل بانک اطلاعات سرمایه گذاران و توسعه مستمر آن در رسته های مختلف-25)بررسی، تحقیق، مطالعه و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای پتانسیل‌های منطقه-26)جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از بند فوق و ارائه طرح ها و بسته های سرمایه گذاری به صورت مدون به طوری که قابل ارائه و اجرا به واحد سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایه گذار باشد-  27)  امکان سنجی هرگونه طرحی که شهرداری علاقمند به سرمایه‌گذاری در آن خصوص باشد-28)بررسی اداری پروژه های مورد نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *