صورتجلسه دوم 1401/01/16

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/01/16با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص درآمد یکماهه دی ماه 1400

2- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به یگان آموزش و احتیاط شهید سلیمانی سپاه بابلسر

3- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای علیرضا ربیع پور

4- لایحه شهرداری درخصوص مالکیت آقایان باباپور و فتحی واقع در بلوار ساحلی ما بین پارکینگ سوم و چهارم

خلاصه مذاکرات

1- نامه شماره 13001/20/1400 مورخ1400/11/11 شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه دی ماه 1400 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت گردید.

2-نامه شرکت لوتوس مارون درخصوص درخواست مطالبات شرکت در قالب ضریب تسریع که در زمان اجرای سنگ فرش خیابان شهید رجایی مقرر گردیده بود پس از اتمام پروژه به پیمانکار پرداخت گردد قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه آقای شفق الدین شمس درخصوص درخواست اجاره دکه موجود در ساحل سبز پارکینگ صفر قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.


مصوبات جلسه:

 

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 291/20/1401 مورخ1401/01/16 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به یگان آموزش و احتیاط شهید سلیمانی سپاه بابلسر جهت تهیه تجهیزات و اقلام لازم فرهنگی، تربیتی و آموزشی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 150/000/000 ریال به این نهاد مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 290/20/1401 مورخ 1401/1/16 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای علیرضا ربیع پور جهت تامین هزینه عمل جراحی همسر ایشان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 267/20/1401 مورخ 1401/1/16 شهرداری محترم درخصوص نامه شماره 8954/20/1400 مورخ1400/8/12 به پیوست تصویر مدارک مشروحه ذیل و با عنایت  به صورتجلسه شماره 6529/20/99 مورخ 1/5/99 و برابر بند 11 مصوب مورخ 25/12/97 و همچنین نظر به بند 3 مصوب 7/3/98 شورای اسلامی مبنی بر پلاک ثبتی 29324/1 به مالکیت آقایان باباپور و فتحی واقع در بلوار ساحلی ما بین پارکینگ سوم و چهارم و با توجه به بند 1 صورتجلسه فوق الذکر که دریافت قسمتی از عوارضات بصورت آپارتمان می باشد لذا با عنایت به متراژ اعلام شده در صورت مجلس تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بابلسر مبنی بر افزایش متراژ 3 واحد آپارتمان پلاک ثبتی فوق به متراژ 62/29 با قیمت کارشناسی به شماره نامه 4366/10/98 مورخ 25/3/98 که جمعاً بالغ بر 2/159/840/000 می باشد با توجه به اینکه این مبلغ  در لایحه قبلی که مورد تایید شورای اسلامی قرار گرفته است به اشتباه 1/589/190/000 ریال اعلام گردیده در نظر است ما به التفاوت مبالغ مذکور،569/950/000ریال  در وجه مالکان پلاک ثبتی فوق پرداخت گردد قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید با توجه به اینکه 3 واحد فوق را از طریق تشریفات مزایده به فروش رسانده مابه التفاوت ریالی متراژ اضافی را بر اساس قیمت کارشناسی فروخته شده از خریداران اخذ گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 255/20/1401 مورخ 1401/1/16 شهرداری محترم درخصوص تعرفه سال 1401 موضوع بندهای 9 و 10 ص 26 موضوع بندهای تجاری و مسکونی احداثی قبل از سال 49 و 66 خواهشمند است به منظور جلوگیری از تنشهای احتمالی و رعایت عدالت بند های موصوف در اجرای ماده 9 آئین نامه وضع وصول مصوب سال 1378 هئیت محترم وزیران به ترتیب از مبلغ 5/000/000 ریال به450/000ریال و از 10/000/000 ریال به 650/000 ریال کاهش یابد قرائت و موافقت گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *