صورتجلسه چهاردهم(1400/4/8)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/4/8 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 1400/20/4019 مورخ 1400/4/8شهرداری محترم درخصوص واگذاری استخر دوقلوی شهدای غواص واقع در خیابان ذوالفقاری در قالب اجاره به مدت 3 سال، قرائت و مقرر گردید جهت بررسی، مبلغ و نوع  قرارداد به شورا ارسال تا در جلسات آتی اتخاذ تصمیم گردد.

2-نامه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه های مربوط به آهنگسازی و خرید کت و شلوار برای اعضای گروه تواشیح برادران فاطر قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص درخواست ارسال لیست بستانکاران و بدهکاران شهرداری تا تاریخ 1400/3/1 به شورا قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

مصوبات جلسه:بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/3931 مورخ 1400/4/7 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 3052 مورخ 1400/2/11 مبنی بر انصراف آقای حسین محمدیان بابت پروژه ساخت ملک تجاری واقع در خیابان بسیج 7 و اینکه در نظر است بعد از کسر 20% از مبلغ واریزی طبق تعرفه های درآمدی، مبلغ 110400/000 ریال به مشارالیه مسترد گردد.(مبلغ کل واریزی ایشان 138/000/000 ریال می باشد) قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/3934 مورخ 1400/4/7شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای عبدالحمید شعبانی مبنی بر انصراف اضافه بنا در طبقه سوم روی پیلوت واقع در خیابان شهید جباری-جباری 19 به شماره پلاک ثبتی 1/22336 و اینکه درنظر است بعد از کسر 20% از مبلغ واریزی طبق تعرفه های درآمدی، مبلغ 33/836/546 ریال به مشارالیه مسترد گردد.(مبلغ کل واریزی ایشان 42/295/682 ریال می باشد) قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/4018 مورخ 1400/4/8 شهرداری محترم درخصوص نامه شماره 571/971/4570 مورخ 1400/3/22رماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر باستناد به ماده 19 آئین نامه مالی شهرداری ها در نظر است تا نسبت به انعقاد قرارداد با موضوع اجرای اگوی شهری شهرک قائمیه از محل ردیف هزینه ای شماره 2070104 لایحه سال 1400 با برآورد هزینه شصت میلیارد ریال با آن ناحیه مقاومت اقدام نماید قرائت و با رعایت آئین نامه مالی ماده 19 موافقت گردید.

این ماده واحده با چهار رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *