صورتجلسه سی ودوم 1400/10/5

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/10/5 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص افتتاح حساب در بانک مسکن شعبه 1571                                                 10- لایحه شهرداری درخصوص خط پروژه خیابان پاسداران-پاسداران 22-کوچه جنب اداره ثبت

2- لایحه شهرداری درخصوص واگذاری قسمتی از وظایف و اختیارات عنداللزوم به معاونین و متناسب با ماموریت 11- لایحه شهرداری درخصوص خط پروژه بلوار شریفی-شریفی 17

3- لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای امید قناعت بعنوان سرپرست معاونت شهرسازی ساختمانی شهرداری

4- لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای حسین طلایی بعنوان سرپرست معاونت معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و مشاور شهرداری

5- لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای دکتر سید احمد سیدی مطلق بعنوان مشاور امور اقتصادی، سرمایه گذاری و بهره وری شهردار

6- لایحه شهرداری درخصوص درخواست تغییر کاربری خانم ژیلا مهربانی مالک پلاک ثبتی 3365/1 به مساحت 405 متر از کاربری باغ به مسکونی

7- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای مجتبی رمضانی وکلائی مالک پلاک ثبتی 30660/1 واقع در بلوار شریفی-خیابان شهید جباری-خیابان شهید قصابیان

8- لایحه شهرداری درخصوص توافق آقای علیرضا انتظاری مالک پلاک ثبتی 7287/3257/1 واقع خیابان امام-امام 21

9- لایحه شهرداری درخصوص توافق آقای علی اصغر قلی پور مالک پلاک ثبتی 11174/1943/1 واقع خیابان ولیعصر-ولیعصر 21

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 11014/20/1400 مورخ 1400/9/25 شهرداری محترم درخصوص واگذاری قسمتی از وظایف و اختیارات عنداللزوم به معاونین و متناسب با ماموریت سایر مسئولان شهرداری بابلسر براساس تبصره ماده 54 قانون شهرداری قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا جزئیات و اختیارات را تشریح نماید.

2- نامه شماره 11011/20/1400 مورخ 1400/9/25 شهرداری محترم به آقای امید قناعت درخصوص انتصاب ایشان بعنوان سرپرست معاونت شهرسازی ساختمانی شهرداری قرائت گردید.

3- نامه شماره 11012/20/1400 مورخ1400/9/25 شهرداری محترم به آقای حسین طلایی درخصوص انتصاب ایشان بعنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری و مشاور شهرداری قرائت گردید.

4- نامه شماره 11026/20/1400 مورخ 1400/9/27 شهرداری محترم به آقای دکتر سید احمد سیدی مطلق درخصوص انتصاب ایشان بعنوان مشاور امور اقتصادی، سرمایه گذاری و بهره وری شهردار قرائت گردید.

5- نامه شماره 11066/20/1400 مورخ 1400/9/27 شهرداری محترم درخصوص درخواست خانم ژیلا مهربانی مالک پلاک ثبتی 3365/1 به مساحت 405 متر مربع واقع در خیابان شهید بهشتی-کوچه شهید سالاریه-کوچه فرعی که برابر با طرح تفصیلی دارای کاربری باغ می باشد، مالک درخواست تغییر کاربری به مسکونی با عنایت به بند 29 مصوبه مورخ 9/5/90 کمیسیون ماده پنج برای زمینهای زیر 500 متر مربع با پرداخت حق السهم شهرداری را دارد قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه                    تا قدرالسهم شهرداری طبق ضوابط و قیمت روز کارشناسی و عرف منطقه محاسبه و به شورا ارسال تا اتخاذ تصمیم گردد.

6- نامه شماره 11296/20/1400 مورخ 1400/10/2 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه خیابان پاسداران-پاسداران 22-کوچه جنب اداره ثبت که با حذف ادامه خیابان  در محل تقاطع ترسیم گردیده قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

7- نامه شماره 11295/20/1400 مورخ 1400/10/2 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه بلوار شریفی-شریفی 17 که با توجه به تغییرات صورت گرفته و افزایش طول معبر حذف دوربرگردان ترسیم گردیده قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

8- نامه شماره 11364/20/1400 مورخ 1400/10/4 شهرداری محترم درخصوص پیشنهاد مبلغ ورودی دفن زباله روستاهای بخش مرکزی و موسساتی که مجاز به تخلیه زباله در سایت شهرداری تا کنون می باشند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون بهداشت ارجاع گردید.

9- نامه شماره 2025 مورخ 1400/9/24 اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به آقای امیرحسین ماهیگیر عضو تیم ملی و از قهرمانان بنام رشته اسکی روی آب جهت آمادگی بیشتر برای مسابقات آسیایی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

10- نامه شماره 1477/1400/8625 مورخ1400/9/24فرمانداری محترم درخصوص بررسی و ساماندهی و حل مشکل شرکت های مستقر در ترمینال(تعاونی مسافربری 15 ترابر بی تا تهران شمال) قرائت و مخالفت گردید.

11- نامه هیئت امناء محله شهید مهدی نسب درخصوص درخواست زیر سازی و آسفالت کوچه منتهی علیه بسیج 7 در محله مهدی نسب قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

12-نامه اداره کمیته امداد بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تهیه جهیزیه برای اهدا به 23 نوعروس این شهرستان قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

13-نامه شماره 22147/64/86 مورخ 1400/10/4 مدیر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی شبکه دولت استانداری محترم درخصوص سومین نمایشگاه بین المللی هوشمند در تاریخ 3 الی 5 بهمن ماه در تهران قرائت و مقرر گردید در صورت تمایل آقایان نوعی و علیپور پیگیری گردد.

14-نامه آقای کامل لطفی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه های انجام شده منزل ایشان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

15-نامه خانم مشک آبادی مدیر مسئول موسسه آهنگ هستی درخصوص درخواست تمدید قرارداد ایشان قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت  مکاتبه گردد.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 10921/20/1400 مورخ1400/9/23 شهرداری محترم درخصوص افتتاح حساب در بانک مسکن شعبه 1571 بابلسر جهت انجام امورات مالی قرائت  و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 11119/20/1400 مورخ 1400/9/28شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 10979/20/1400 مورخ1400/9/25فی ما بین شهرداری و آقای مجتبی رمضانی وکلائی مالک پلاک ثبتی 30660/1 واقع در بلوار شریفی-خیابان شهید جباری-خیابان شهید قصابیان مشتمل 6 بند قرائت و با تامین پارکینگ بصورت تک واحدی و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 11118/20/1400 مورخ 1400/9/28 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 10936/20/1400 مورخ 1400/9/24 فی ما بین شهرداری و آقای علیرضا انتظاری مالک پلاک ثبتی 7287/3257/1 واقع خیابان امام-امام 21 مشتمل 6 بند قرائت و در صورت تامین پارکینگ و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 11117/20/1400 مورخ 1400/9/28 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 11117/20/1400 مورخ 1400/9/28 فی ما بین شهرداری و آقای علی اصغر قلی پور مالک پلاک ثبتی 11174/1943/1 واقع خیابان ولیعصر-ولیعصر 21 مشتمل 6 بند قرائت و در صورت تامین پارکینگ و تک واحدی بودن و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 11410/20/1400 مورخ 1400/10/5 شهرداری محترم درخصوص درخواست هیات امنای مسجد ولیعصر(عج) باغ فلاحت مبنی بر برگزاری یادواره شهدا و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 متمم بودجه سال جاری به آن هیات مبلغ 70/000/000 ریال مساعدت مالی نماید قرائت و با مبلغ 50/000/000 ریال موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *