صورتجلسه ( سی و نهم ) مورخه 99/7/22

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/7/22 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای هوشیار خسروی و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1-حسب هماهنگی بعمل آمده جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی شهر با نمایندگان محترم کانون مهندسی(نمایندگان کمیته سیما منظر)در دفتر شورا در ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 99/7/22 برگزار و پس از عرض خیر مقدم توسط جناب آقای مهندس خسروی ریاست محترم جلسه شورا و موضوع جلسه توسط آقای مهندس نوعی رئیس محترم کمیسیون عمران بیان گردید سپس سرکار خانم مهندس تباراکبر و آقای مهندس باقرزاده ضمن تشکر از تشکیل جلسه مشترک درخصوص مسائل شهری از قبیل نصب بدون تعریف تابلو و ساخت و ساز در سطح شهر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

2-پیشنهاد گردید کمیته ای در شهرداری جهت انجام ضوابط طرح تفصیلی و سیما منظر شهری با اعضای کمیته که در شورای عالی شهرداری تشکیل گردد.

3- نامه شماره 99/20/11540 مورخ 99/7/22 شهرداری محترم درخصوص استناد به ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها جهت تامین بخشی از نیازهای مالی خود نسبت به واگذاری 131 سهم مشاع از 3292/75 سهم قطعه زمینی واقع در خیابان شهید طالبی نرسیده به تالار طلاییه از طریق فرآیند تشریفات مزایده قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

4-نامه شماره 99/20/10997 مورخ 99/7/13 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/10827 مورخ 99/7/7 فی ما بین شهرداری و آقای شهرام صالحیان مالک پلاک ثبتی 1/10827 واقع در خیابان شهید رجایی(مجتمع سیتی استار) مشتمل بر 5 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

5-نامه شماره 99/20/11432 مورخ 99/7/20 شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای عباسعلی رمضانی بشماره 99/10/17114 مورخ 99/6/22 مبنی بر خرید مازاد معبر به مساحت 37/36 متر مربع واقع درخیابان شهید حبیبی، و اینکه شهرداری به استناد ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری قصد واگذاری مساحت فوق را با قیمت کارشناسی روز را دارد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6-نامه شماره 99/20/11456 مورخ 99/7/20 شهرداری محترم درخصوص گزارش به حسابرسان منتخب شورای اسلامی که به شهرداری ابلاغ گردیده است، گزارش حسابرسی سالهای 96 الی 98 که در بند های گزارش نکات و ایراداتی ذکر گردیده است که از سنوات قبل بوده است و همچنان برای سال جاری و آینده انتقال خواهد یافت قرائت و جهت بررسی به کمیسیون مالی ارجاع گردید.

7-نامه شماره 99/20/11091 مورخ 99/7/14 شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه شهریور ماه 1399 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

پیرو بند 2 مصوبه صورتجلسه 33 مورخ 99/6/23 درمورد نامه شماره 99/20/4882 مورخ 99/4/10 شهرداری محترم درخصوص تفریغ بودجه سال 1398 شهرداری بابلسر، پس از بررسی لازم نسبت به تفریغ یاد شده موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/4883 مورخ 99/4/10 شهرداری محترم درخصوص ارسال یک نسخه تفریغ بودجه سال 1398 سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بابلسر قرائت و پس از بررسی موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/11605 مورخ 99/7/22 شهرداری محترم درخصوص اینکه تیم والیبال توپکا شهرستان مترصد شرکت در مسابقات لیگ دسته یک کشور می باشد و اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ماده 15 لایحه بودجه سال 99 بمنظور جبران بخشی از هزینه های تیم مبلغ 50/000/000 ریال مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 بند 4-ماده واحده

نامه شماره 99/20/11427 مورخ 99/7/20 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی جهت برگزاری مراسمات عزاداری هیات سیدالشهدا، و اینکه شهرداری در نظردارد از محل ماده 15 لایحه بودجه سال 99 به هیات مذکور بمبلغ 20/000/000 ریال مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 1100 مورخ 99/7/22 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل مبنی بر حق الزحمه آقای عبدالکریم شربتی سرایدار نمازخانه پارک شورا از محل ماده 15 لایحه بودجه سال 99 بمبلغ 5/000/000 ریال قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

باتوجه به هماهنگی و مذاکرات اعضای محترم شورای اسلامی شهر جلسات رسمی شورا در روزهای یکشنبه مورخ 99/7/27 و سه شنبه 99/7/29 ملغی گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 99/20/11590 مورخ 99/7/22 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورت جامع شش ماهه سال 1399 شهرداری بابلسر بالغ بر 615/582/154/918 ریال به همراه هزینه کرد شش ماهه اول سال تفکیک هزینه های عمومی 271/521/173/395 ریال و هزینه ای تملک دارایی های سرمایه ای بالغ بر 344/060/981/523 ریال قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

پیرو لایحه 99/20/771 مورخ 99/2/3 شهرداری محترم در خصوص ساماندهی رودخانه و باتوجه به نشست با نمایندگان اسکله داران در تاریخ 99/7/22 مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا نسبت به برگزاری فرآیند مزایده به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و قوانین مربوطه جهت جذب سرمایه گذار با روش های رایج قراردادی اقدام گردد لازم به توضیح است قبل از اجرا، طرح مورد نظر باید به تصویب شورا برسد و همچنین درصورت احداث غرفه، واگذاری غرفه ها با اولویت (جانمایی) برای اسکله داران صورت گیرد و تعیین نرخ اجاره بها نیز به تصویب شورا برسد.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *