صورتجلسه سی و هشتم1400/11/10

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص اهمیت و لزوم صدور پروانه ساختمان برای پروژه احداث ساختمان شهرداری جدید

2- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به سرکار خانم خدیجه نجف پورجهت تامین بخشی از هزینه های درمان فرزندشان(محمدرضا داوری)

3- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای قاسم خردمندی مالک پلاک ثبتی 4/3 واقع در خیابان امام

4- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای عباسعلی بهدرزی و شریک مالک پلاک ثبتی 4947/2162/1360/1 واقع در خیابان مولانا

خلاصه مذاکرات

1- نامه شماره 8941/20/1400 مورخ 1400/11/8 شهرداری محترم درخصوص اهمیت و لزوم صدور پروانه ساختمان برای پلاک ثبتی شماره 25293/1441/1 واقع در خیابان امام(ره)، ساختمان جدید شهرداری و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای 5030101 با عنوان پروژه احداث ساختمان شهرداری در بودجه سال جاری مبلغ 025/867/083/50 ریال به استناد برگه محاسبه درآمد، مازاد بر اعتبارات مصوب این ردیف، هزینه نماید تا در اولین متمم بودجه، هزینه مذکور پایدار گردد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

2-نامه کمیسیون عمران و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر درخصوص فراخوان جهت طراحی سایبان خیابان شهید رجایی که پس از بحث در کمیته سیما و منظر شهری هیچ  یک از طرح ها مورد تایید کمیته قرار نگرفته پیشنهاد گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا با توجه به اهمیت موضوع به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و تاریخی یک مشاور متخصص  و صلاحیت دار در زمینه طراحی شهری انتخاب و هرچه سریعتر طراحی موضوع فوق صورت پذیرد قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه شماره 3-1319 مورخ1400/9/30پدافند هوایی بابلسر درخصوص درخواست سنگفرش نمودن و فضاسازی محیط پیرامون مزار شهید گمنام قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ضمن موافقت مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

4- نامه هیئت امناء مسجد امام حسن مجتبی (ع) محله شهید مهدی نسب درخصوص درخواست جابجایی تیر برق و آسفالت نمودن منتهی به کوچه 17 به محله بی بی سروضه قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت نسبت به بهسازی، زیرسازی و تسطیح کوچه مذکور مکاتبه گردد.

5- نامه ساکنین منطقه نمایندگی ایران خودرو درخصوص اعتراض به تملک و دیوار کشی غیرمجاز زمین پانصد متری واقع در ضلع جنوبی مرکز پخش رازی قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا ابتدا بررسی های لازم انجام سپس اقدامات قانونی صورت پذیرد.

6- نامه شماره 12602/20/1400 مورخ 1400/11/2شهرداری محترم درخصوص بند (1) ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه 1400/3/2مجلس شورای اسلامی و در اجرای تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری بابلسر موضوع ماده (30) آئین نامه مالی شهرداریها برای اجرا در سال 1401 قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه، جهت بررسی به مشاورین مالی ارجاع گردید.

7- نامه شماره 1926655/00/100 مورخ1400/10/21 اداره مخابرات شهرستان بابلسر درخصوص درخواست واگذاری زمین فضای سبز ولی عصر 22 خیابان دریا جهت برپایی دکل BTS همراه اول قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه با رعایت موارد ذیل مورد موافقت قرار می گیرد:

1)باتوجه به تامین برق برای دکل BTS، ظرفیت ترانس مورد تقاضا KV50 جهت تامین برق روشنایی و پمپاژ فضای سبز مجموعه افزایش پیدا کند.

2)فاصله استاندارد و حریم قانونی با املاک مسکونی مجاور رعایت گردد.

3)رضایت ساکنین اخذ گردد.

4)متراژ درخواستی و موقعیت آن تعیین و ماده 19 آیین نامه مالی شهرداری ها رعایت گردد.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 12782/20/1400 مورخ1400/11/5 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به منظور تامین بخشی از هزینه های درمان و دارو فرزند سرکار خانم خدیجه نجف پور(محمدرضا داوری) و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 000/000/50 ریال به ایشان مساعدت مالی گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 12773/20/1400 مورخ 1400/11/5شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 12653/20/1400 مورخ 1400/11/3فی ما بین شهرداری و آقای قاسم خردمندی به پلاک ثبتی 4/3 واقع در خیابان امام مشتمل بر 4 بند قرائت و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد ضمناً قیمت کارشناسی و نحوه دریافت قدرالسهم به شورا ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 12774/20/1400 مورخ 1400/11/5 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 12652/20/1400 مورخ 1400/11/3فی ما بین شهرداری و آقای عباسعلی بهدرزی و شریک به پلاک ثبتی 4947/2162/1360/1 واقع در خیابان مولانا مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 و رعایت آیین نامه مالی ساختمان موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 11295/20/1400 مورخ1400/10/2 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه بلوار شریفی-شریفی 17 که باتوجه به تغییرات صورت گرفته و افزایش طول معبر حذف دوربرگردان قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مورد موافقت قرار گرفت ضمناً تائیدیه کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 الزامی می باشد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 11296/20/1400 مورخ 1400/10/2 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه خیابان پاسداران-پاسداران 22 کوچه جنب اداره ثبت که با حذف ادامه خیابان در محل تقاطع قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مشروط بر تائید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 12941/20/1400 مورخ1400/11/10 شهرداری محترم درخصوص روند رو به تزاید هزینه‌های طرح های عمرانی و خدماتی فرهنگی رفاهی به منظور ایجاد فضای مناسب شهری در جهت رفاه شهروندان که توسط شهرداری ارائه میگردد از یک سو و از سوی دیگر افزایش هزینه های جاری برای جبران قسمتی از کاهش قدرت خرید کارکنان خدوم شهرداری و همچنین پرداخت دیون ماضی باعث گردید که شهرداری با مضایق و تنگناهای مالی مواجه گردد به منظورجلب مشارکت شهروندان در پرداخت مطالبات معوقه و تشویق تولیدکنندگان ساختمان و انبوه‌سازان در اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و همچنین حسب بند «س» ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای های اسلامی شهر مصوبه 78/7/7  هیات محترم وزیران پیشنهاد می گردد رویه تشویقی زیر به منظور تسهیل و تسریع در مشارکت شهروندان در پرداخت به موقع مطالبات شهرداری مورد اعمال و اقدام قرار گیرد.

ادامه بند 6-ماده واحده

1-کلیه شهروندان که نسبت به پرداخت بدهی معوقه سال جاری ناشی از بهای خدمات، عوارض کسب و پیشه و بدهی مشاغل خاص به صورت نقدی و یکجا از تاریخ 1400/11/18 لغایت 1400/12/25 به مدت 30 روز کاری اقدام نمایند مشمول جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی به میزان 25 در صد قرار گیرند.

۲- کلیه انبوه سازان و تولیدکنندگان ساختمانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های معوقه ناشی از عوارض ساختمانی و بهای خدمات از تاریخ 1400/11/18لغایت 1400/12/25 به مدت 30 روز کاری  به صورت نقدی و یکجا اقدام نمایند مشمول 35 درصد جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی قرار خواهند گرفت.

۳- کلیه انبوه سازان و تولیدکنندگان ساختمان که نسبت به اخذ شناسنامه ساختمان(پروانه ساختمان)احداث بنا از تاریخ 1400/11/18 لغایت 1400/12/25 به مدت 30 روز کاری اقدام نمایند کلیه عوارض ناشی از صدور شناسنامه ساختمانی و بهای خدمات را به صورت نقد و یکجا پرداخت نمایند مشمول 40 درصد جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۱ – عوارض مازاد تراکم، ارزش افزوده، تغییر کاربری و دیگر عوارض که در زمان صدور شناسنامه ساختمان ملاک محاسبه قرار می‌گیرد مشمول مواد مذکور در بندهای ۳ و ۲ می گردد.

تبصره ۲- عوارض عدم تامین پارکینگ و جرایم ماده صد و ماده 77 که حسب آرای کمیسیون مربوطه قطعیت یافت و همچنین عوارض نوسازی و عوارض سالیانه اتومبیل و مالیات بر ارزش افزوده، سهم آموزش و پرورش مشمول تسهیلات جایزه خوش حسابی نمی گردد قرائت و بصورت نقدی و یکجا با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و تمام قوانین مربوطه رعایت مدت زمان مصوب موافقت گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *