صورتجلسه شصتم(99/12/19)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/12/12 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات  

1-نامه آقای رضا درزی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین معشیت زندگی در کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

2-نامه مرکز یادمان شهدای گمنام علقمه شهرستان بابلسردرخصوص تهیه مصالح و تامین هزینه دستمزدگچ کاری وگچ بری در کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و ورزشی قرائت و مقرر گردید جهت تهیه مصالح مورد نیاز با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت به آقای محمدعلی فتح تبار جهت اعزام به بازیهای المپیک تابستانی ناشنوایان جهان  در برزیل در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی قرائت و مقررگردید جهت اقدام حسب جدول مساعدت به قهرمانان با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص طرح گذرگاه فرهنگ و هنردرکمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی قرائت و مقررگردید پس از اخذ مجوز از ستاد مبارزه با ویروس کرونا در روزهای زوج جنب پل کابلی آثار و فعالیت هنری به معرض نمایش گذاشته شود.

5-نامه انجمن و هیات ورزشهای ناشنوایان و کم شنوایان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت رفع مشکلات ورزشی ناشنوایان درکمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی قرائت و مقررگردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

6-نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص مساعدت به خانم  فاطمه ذلیکانی جهت اعزام به بازیهای المپیک تابستانی ناشنوایان جهان در برزیل در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی قرائت ومقرر گردید جهت اقدام حسب جدول مساعدت به قهرمانان با شهرداری مکاتبه گردد.

7-نظر به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و با توجه به احترام به قشر بازنشسته شهرستان بابلسر درخصوص ساخت سرای مهر در پارک شورا در کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و ورزشی مقررگردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

8-با توجه به مناسب ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر یک جلد فرهنگ لغت دهخدا یا عمید به اعضاء شورا اهدا گردد، مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

9-نامه هیات کشتی بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان استان در 2 وزن در کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و ورزشی قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/18200 مورخ 99/12/12 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی جهت نصب تابلو در سر درب ساختمان شماره دو بیمارستان شفا به منظور تجلیل از زحمات مقام شامخ شهید سلامت دکتر سید مظفر ربیعی، و اینکه در نظر است مبلغ 430/250/000 ریال از محل ردیف هزینه ای 150304 متمم لایحه بودجه سال جاری مساعدت مالی گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

ند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/17899 مورخ 99/12/9 شهرداری محترم درخصوص قرارداد منعقده فی ما بین شهرداری و ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر با موضوع اجاره سینما شقایق و اینکه این اداره طی نامه شماره 16009 مورخ 99/11/1 از طرف قرارداد درخواست معافیت پرداخت اجاره بهای مکان فوق را به دلیل شرایط همه گیری ویروس کرونا داشته ولی ناحیه مقاومت طی نامه ای پیگیر وصول مطالبات خود به مبلغ 160/000/000 ریال ماهیانه در سال 99 و بخشی از مطالبات سال 98 جمعاً به مبلغ 2/069/600/000ریال شده و لازم به ذکر است که سینما شقایق به دلیل همه گیری ویروس کرونا از تاریخ 98/12/1 تعطیل می باشد قرائت و موافقت گردید.

 این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/17543 مورخ 99/12/3شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/17408 مورخ99/11/30 فی ما بین شهرداری و آقای علیرضا شاکری مالک پلاک ثبتی 1/45131 واقع در خیابان پاسداران-کوچه شهید مدائنی مشتمل بر6 بند قرائت و با تغییرکاربری موافقت و در صورت دریافت وجه نقد قیمت کارشناسی  به شورا ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 17548/20/99 مورخ 3/12/99 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 17418/20/99 مورخ 30/11/99 فی ما بین شهرداری و خانم عاطفه میوه چی مالک پلاک ثبتی 28949/2583/1 واقع در خیابان پاسدارن 26 مشتمل بر 6 بند قرائت و با افزایش طبقات از 3 طبقه روی پیلوت به 5 طبقه روی پیلوت به صورت تک واحدی و با تامین پارکینگ در محل پس ازتایید درکمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می شود.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 99/20/17544 مورخ 99/12/3 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/17415 مورخ 99/11/30 فی ما بین شهرداری و آقای حمیدرضا رضایی مالک پلاک ثبتی 1/14371/10021 واقع در بلوار طالقانینبش 7و8 مشتمل بر6 بند قرائت و با افزایش طبقات از 5/9 طبقه روی پیلوت به 14 طبقه روی همکف به صورت تک واحدی پس از تامین پارکینگ در محل در صورتیکه محدوده و منطقه میراثی نباشد با 10 طبقه پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می شود.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 99/20/17541 مورخ 99/12/3شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/17417 مورخ 99/11/30 فی ما بین شهرداری و آقای مهدی براتی مالک پلاک ثبتی 1/29338 واقع در بلوار شهید علیزاده مشتمل بر6 بند قرائت و با افزایش طبقات از 5/10 طبقه روی پیلوت به 24 طبقه روی اول و همکف و زیرزمین با فرم ضوابط اولیه پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می شود.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 99/20/17166 مورخ 99/11/26 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/170590مورخ 99/11/23 فی ما بین شهرداری و خانم شهناز عبدی امیری مالک پلاک ثبتی 1/1841/8495/10497 واقع در بلوار شهید علیزادهفرهنگ شهر مشتمل بر بند 6 قرائت و با افزایش طبقات از 2 طبقه روی پیلوت به 5 طبقه روی پیلوت به صورت تک واحدی و پس از تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان و تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می شود.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 17850/20/99 مورخ 6/12/99 شهرداری محترم درخصوص درخواست مالک پلاک ثبتی 1594/1 واقع در بلوار شهید علیزاده-جنب برج شهریار درخصوص خرید مازاد معبر بمساحت 117 مترمربع قرائت و با رعایت ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 99/20/17547 مورخ 99/12/3 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/17407 مورخ 99/11/30 فی ما بین شهرداری و آقای تقی غلامی به وکالت مهدی محمدنژاد مالک پلاک ثبتی 1/2070 واقع درخیابان شریعتی-پارکینگ صفر مشتمل بر6 بند قرائت و با افزایش طبقات از 9 طبقه روی پیلوت به 15 طبقه روی همکف و زیر زمین در صورت تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان با توجه به کاربری مسکونی پس از تایید درکمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده

نامه شماره 17165/20/99 مورخ 26/11/99 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 17056/20/99 مورخ 23/11/99 فی ما بین شهرداری و آقایان راما و راستین ابراهیمی سراجی مالک پلاک ثبتی 3445/1 واقع در خیابان شریعتی-شریعتی 9 مشتمل بر6 بند قرائت و با افزایش طبقات از 5/4 طبقه روی تجاری به 8 طبقه روی همکف و زیرزمین به صورت تک واحدی و در صورت تامین پارکینگ در محل و رعایت مقرارت ملی ساختمان پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده

نامه شماره 99/20/17164مورخ 99/11/29 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/16622 مورخ 99/11/14 فی ما بین شهرداری و خانم سیده فاطمه موسوی مالک پلاک ثبتی 1/2250 واقع در خیابان شریعتی-شهید مفتح مشتمل بر6 بند قرائت و با افزایش طبقات از 2 طبقه روی پیلوت به 4 طبقه روی پیلوت به صورت تک واحدی و تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 12-ماده واحده

نامه شماره 99/20/17545 مورخ 99/12/3 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/17409 مورخ 99/11/30 فی ما بین شهرداری و آقای ناصر سلامی مالک پلاک ثبتی 1/25240/27466 واقع در خیابان شهید چمران-کوچه شهید بریری مشتمل بر6 بند قرائت و با افزایش طبقات از 3 طبقه روی پیلوت به 5 طبقه روی پیلوت  و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 و با رعایت مقرارت ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 13-ماده واحده

نامه شماره 17540/20/99 مورخ 3/12/99 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 17416/20/99 مورخ 30/11/99 فی ما بین شهرداری و آقای قاسم خردمندی ملاک پلاک ثبتی 30437/1 واقع در خیابان شهید جباری-نبش جباری 13 مشتمل بر 6 بند قرائت و با افزایش طبقات از 5/5 طبقه روی پیلوت به 8 طبقه روی همکف و زیرزمین و با تامین پارگینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 14-ماده واحده

نامه شماره 99/20/17167 مورخ 99/11/26 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/16627 مورخ 99/11/14 فی ما بین شهرداری و آقای سامان یوسف جمالی مالک پلاک ثبتی 1/1383/17549 واقع در خیابان فلسطین بعد از پل سوم-کوچه فرعی مشتمل بر 6 بند قرائت و با افزایش طبقات از 2 طبقه روی پیلوت به 5 طبقه روی همکف به صورت تک واحدی و تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان و پس از تایید درکمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 15-ماده واحده

نامه شماره 99/20/13251 مورخ 99/8/29 شهرداری محترم درخصوص یک برگ نظریه کارشناسی و یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/13063 مورخ 99/8/25  فی ما بین شهرداری و آقای مبین مودتی واقع در خیابان محمدزاده-محمدزاده 16 مشتمل بر 6 بند قرائت و با توجه به ضرورت طرح با توافق ضمن موافقت مقرر گردیدو شهرداری محترم مکاتبه تا نسبت به بازگشایی بعدی اقدام نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *