صورتجلسه شصت ویکم(99/12/26)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 19/12/99 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات  

1-نامه هیات ورزش کارگری استان مازندران درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت اعزام تیم های ورزشی به مسابقات کشوری کارگری قرائت و جهت بررسی  به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

2-نامه اداره کمیته امداد بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری جشن نیکوکاری و تامین مایحتاج سال نو نیازمندان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به شبکه بهداشت بابلسر جهت مقاوم سازی ساختمان مرحوم جانبابایی برای توسعه درمان منطقه بی بی سروضه قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4- نامه شرکت سرعت سیر جاده سبز مبنی بر درخواست تمدید قرارداد با سازمان حمل و نقل درخصوص اجاره یک باب غرفه مسافربری قرائت و مخالفت گردید.

مصوبات جلسه: بند 1-ماده واحده

باتوجه به بازدید بعمل آمده اعضای محترم شورای اسلامی شهر از پارکینگ های بلوار شهید علیزاده و پارک شورا انتهای بلوار طالقانی مقرر گردید تعداد 20 باب غرفه  در پارکینگ های اول تا چهارم و 20 باب غرفه در پارک شورا جانمایی گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/18352 مورخ 99/12/16 شهرداری محترم درخصوص شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی ناشی از اشاعه بیماری کرونا که باعث دورکاری برخی از پرسنل و انجام وظایف محوله و وقفه کلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان گردید و بالطبع کشور عزیز ما نیز نمی تواند فارغ از مقوله تلقی گردد در نتیجه اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا در کلیه شهرداریها کشور که از مهمترین منابع درآمدی شهرداریها بوده است، بعلت رکورد ساخت و ساز باعث کاهش درآمد شهرداریها گردید و این امر در شهرهای ساحلی استان مازندران بعلت منع تردد تاثیزگذاری بیشتری داشته است، لذا بمنظور تشویق سرمایه گذاران در راستای سیاست کریمه جمهوری اسلامی مبنی بر ایجاد تسهیلات برای کارآفرینان و همچنین جذب سرمایه در ساخت و ساز که باعث رونق و بکارگیری دهها شغل دیگر می گردد، پیشنهاد گردید که کلیه مصوبات مربوط به تسهیلات تشویقی مصوبه مذکور شورای اسلامی شهر تا پایان آخرین روزکاری سال 99 به مدت 5 روز از تاریخ 24 الی 99/12/28 تمدید گردد، قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/18517مورخ 99/12/17 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/18470مورخ 99/12/17 فی ما بین شهرداری و آقای محمود پورتیموری مالک پلاک ثبتی 1/5386/5362/7692واقع در خیابان محبوبی 11 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی به صورت تک واحدی با رعایت پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره پ99/20/17246 مورخ 99/11/27 شهرداری محترم درخصوص پلاک ثبتی 1/967/7198 متعلق به آقای احمد قاسمی(مجتمع نگین دریاکنار) که بر اساس صورتجلسه فی ما بین به شماره 97/20/30983 مورخ 98/12/28مقرر گردید که تعداد 7 واحد تجاری در مجتمع فوق (3 واحد در طبقه دوم و 4 واحد در طبقه اول) را به ازای پرداخت بخشی از بدهی به شهرداری براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مورخ 5/8/97 به مبلغ کلی 45/770/000/000ریال واگذار نماید، که براساس آن تعداد 7 واحد تجاری تحویل شهرداری گردید. که پس از تحویل و رویت واحدهای تجاری، با عنایت به بروز برخی از مشکلات حقوقی و وجود مدعی و معارض برای 4 واحد تجاری در طبقه اول و درخواست و پیگیری هیات مدیره مجتمع برای رفع مشکلات پیش آمده، هیات مدیره قصد پرداخت نقدی برای 4 واحد تجاری طبق نظریه کارشناسی مورخ 99/10/6به مبلغ 31/971/100/000 ریال را دارد بدیهیست واگذاری سه واحد موصوف در طبقه دوم به شهرداری پا برجاست قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 99/20/18153 مورخ99/12/12 شهرداری محترم درخصوص ضرورت بازگشایی معبر 35 و 24 متری و احداث پل ارتباطی در ادامه خیابان نخست وزیری واقع در بلوار ذوالفقاری انتهای دانش 2، در ملک آقای بهداد سلیمی و شرکا به مساحت 1/6730/40 متر مربع که از این مقدار به مساحت 5229 متر مربع در مسیر تعریض خیابان 35 و 24 متری قرار دارد و شهرداری در ازای رعایت آن قصد تنظیم توافق مبنی بر صدور پروانه و تراکم سیال در باقیمانده پلاک مطابق با نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری شماره 2387ج62 مورخ 99/11/25 را دارد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 99/20/18516 مورخ 99/12/17 شهرداری محترم درخصوص یک نسخه صورتجلسه شماره 99/20/18471 مورخ 99/12/17 فی ما بین شهرداری و آقای مهرداد خمامی زاده مالک پلاک ثبتی 1/32668 واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 30 مشتمل بر 6 بند قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 99/20/18164 مورخ 99/12/12 شهرداری محترم درخصوص اینکه پلاک متعلق به شرکت عمران مسکن شمال(عباسعلی نریمانی) واقع در بلور شهید علیزاده-پارکینگ هفتم برابر ضوابط مجاز به احداث بنا به صورت 29/5 طبقه روی پیلوت می باشد و حسب محاسبات بعمل آمده جمیع عوارضات متعلقه از بابت صدور پروانه ساختمانی به مبلغ 545/221/828/051 ریال برآورد گردیده که با ملحوظ نمودن تخفیفات نقدی پایان سال، عوارض مربوط به مبلغ 298/998/000/000 ریال تعیین می گردد لذا مالک تقاضا دارد در ازای بخشی از عوارض نسبت به واگذاری 1-شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به شماره پلاک ثبتی 1/6422 به مساحت 937/65 مترمربع واقع در خیابان امام خمینی- کوچه بهار (شهید کاووسی) دارای بنای قدیمی ویلایی و به مساحت330 مترمربع مطابق گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری 99/3289/ک مورخ 99/12/11 ، 2-ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 1/1445/26534 بخش ۱۲ ثبت بابلسر به مساحت 78/19 متر مربع در طبقه پنجم آپارتمان ایلیا واقع در بلوار شهید شریفی نبش شریفی ۱۵ مطابق گزارش هیات کارشناسان دادگستری به شماره 99/3291/ک مورخ 99/12/11 ، 3-شش دانگ عرصه و اعیان زمین با بنای احداثی به شماره پلاک ثبتی 1/31581 بخش ۱۴ ثبت بابلسر به مساحت 196/94 متر مربع که دارای بنای  مسکونی نوساز دوبلکس به مساحت 125/75 متر مربع مطابق گزارش هیات کارشناسان شماره 99/3304/ک  مورخ 99/12/11 که ارزش املاک موصوف جمعا به مبلغ 171/750/000/000 ریال می باشد که بدیهی است در صورت تصویب اسناد مالکیت به نام شهرداری انتقال می یابد و مابقی مبلغ  به صورت نقدی به حساب شهرداری کارسازی گردد قرائت و مخالفت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی مخالفت گردید.

بند 8-ماده واحده

با توجه به نامه شماره 8625993388 مورخ 99/12/19کمیته انطباق فرمانداری محترم درخصوص بند 6 صورتجلسه 57 مورخ 99/11/28 مقرر گردید مدارک و مستندات  به فرمانداری محترم ارسال گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *