صورتجلسه ( شصت و سوم ) مورخ 93/04/03

شصت و سومین جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بابلسر در مورخه 93/04/03 روز سه شنبه در محل كار شورا با حضور اعضاء و به رياست آقاي حسين‌زاده پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا … مجيد دستور كار جلسه قرائت و تصميمات بشرح ذيل اتخاذ گرديد.


خلاصه مذاکرات:

1- نامه شماره 6/8738 مورخ 93/04/02 شهرداری محترم درخصوص واگذاری نگهداری سرویس بهداشتی پارکینگها به شرکت فنی و مهندسی کاوش گران جوش به مدت 3 ماه از طریق ترک تشریفات مزایده به دلیل انصراف شرکت رایمون فناور آسیا قرائت و به کمیسیون بهداشت ارجاع گردید.

2- نامه شماره 872113 مورخ 93/04/02 شهرداری محترم درخصوص درخواست ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر مبنی بر ساخت بنای حرم شهدای گمنام واقع در محله کاظم آباد به پیوست نقشه بنای مذکور با برآورد هزینه تقریبی 1/000/000/000 ریال قرائت و به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3- نامه شماره 86/25/1741 مورخ 93/03/27 فرمانداری محترم منضم به صورتجلسه مورخ 93/03/24 جلسه هماهنگی برگزری هفته و همایش روز جهانی مبارزه با موراد مخدر شهرستان قرائت شد.

4-نامه ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان بابلسر درخواست تکثیر CD آموزشی ستاد اجرایی پزشک خانواده و توزیع بین پرسنل تحت پوشش قرائت و به کمسیون بهداشت ارجاع گردید.

5- نامه شماره 3258 مورخ 93/02/11 شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه فروردینماه 1393 با مقایسه وصولی مدت متشابه قرائت و به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع گردید.

 6- نامه سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بابلسر منضم به شکوائیه تعداد کثیری از رانندگان تاکسی شهری از شرکتهای مسافربر برون شهری قرائت و مقرر شد بررسی و پیگیری شود.

7- نامه اداره آمورش و پرورش بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت مالی جهت تهیه لباس و امکانات گروه سرود دانش آموزان منتخب کشوری قرائت و مقرر شد جهت مساعدت مالی با شهرداری مکاتبه شود.

8- نامه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران مبنی بر درخواست پذیرایی از داوطلبان آزمون سراسری و خانواده هایشان در روزهای 5و6و7 تیرماه در پردیس دانشگاه قرائت و مقرر گردید با شهرداری مکاتبه تا نسبت به برپایی ایستگاه صلواتی توسط شهرداری، اقدام مساعد انجام پذیرد.


مصوبات:

1- نامه شماره 9/8752 مورخ 93/04/02 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری بابلسر وآقای علی اصغر شیخ نیا مالک پلاک ثبتی شماره 1/7231 واقع در خیابان دانشگاه شهرک مخابرات به مساحت عرصه 331/35 مترمربع مشتمل بر 5 بند و درخواست متقاضی مبنی بر احداث 9 واحد مسکونی و تعداد 5/5 واحد مازاد بر حد پایه دارد که نیاز به 154 مترمربع سرانه خدماتی می باشد که متقاضی مبلغ 340/280/000 ریال نقداً بحساب شهرداری پرداخت وسایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه جداگانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نماید موافقت گردید.

2- نامه شماره 9/8707 مورخ 93/04/02 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری بابلسر وآقای مرادعلی گت آقازاده مالک پلاک ثبتی شماره 1/8644 واقع در خیابان شریعتی خیابان شهید عبدالحسینی به مساحت عرصه 856/60 مترمربع مشتمل بر 5 بند و درخواست متقاضی مبنی بر احداث 24 واحد مسکونی و تعداد 16/30 واحد مازاد بر حد پایه دارد که نیاز به 456/6 مترمربع سرانه خدماتی می باشد که متقاضی مبلغ 1/028/904/000 ریال نقداً بحساب شهرداری پرداخت وسایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه جداگانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نماید موافقت گردید.

3- نامه شماره 9/8918 مورخ 93/04/03 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری بابلسر وآقای عباد سلطانی فر مالک پلاک ثبتی شماره 1/2153/5831 واقع در خیابان شهید اصغرزاده به مساحت عرصه 400 مترمربع مشتمل بر 5 بند و درخواست متقاضی مبنی بر احداث 9 واحد مسکونی و تعداد 5/5 واحد مازاد بر حد پایه دارد که نیاز به 154 مترمربع سرانه خدماتی می باشد که متقاضی مبلغ 285/450/000 ریال نقداً بحساب شهرداری پرداخت وسایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه جداگانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نماید موافقت گردید.

4- نامه شماره 9/8728 مورخ 93/04/02 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری بابلسر و خانم ها فریده و جمیله خسروی مالکین پلاک ثبتی شماره 2746/1 واقع درخیابان شهید طالبی به مساحت عرصه1020 مترمربع وباقیمانده پس از تعریض953 مترمربع و مشتمل بر4 بند و درخواست متقاضی مبنی بر تغییرکاربری

از منطقه باغداری به مسکونی و تفکیک آن که ناشی از تغییرکاربری و تفکیک 43/75 درصد از ملک فوق به استناد ماده 101 قانون شهرداریها به مساحت 446/20 مترمربع زمین با قیمت کارشناسی روز به شهرداری اقدام نماید که با قرارگیری 193 مترمربع تعریض خیابان و اجرای معبر داخلی در سهم شهرداری مابقی به مساحت 253/30 مترمربع در سهم شهرداری می بایست کارسازی شود قرائت و موافقت شد.

5- نامه شماره 9/8707 مورخ 93/04/02 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری بابلسر وآقای عبداله محمدحسین پور مالک پلاک ثبتی عادی واقع در بلوار شهید شریفی به مساحت عرصه 240 مترمربع و باقیمانده پس از تعریض 217 مترمربع مشتمل بر 5 بند و درخواست متقاضی مبنی بر احداث 4 واحد مسکونی و تعداد 2/20 واحد مازاد بر حد پایه دارد که نیاز به 61/60 مترمربع سرانه خدماتی می باشد که متقاضی مبلغ 104/740/000 ریال نقداً بحساب شهرداری پرداخت وسایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه جداگانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نماید موافقت گردید.

6- نامه شماره 9/8003 مورخ 93/03/26 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری بابلسر وآقای جواد آقاجانی و شریک مالک پلاک ثبتی شماره 1/17781 واقع در خیابان شهید شهرام قلی پور به مساحت عرصه 262/5 مترمربع مشتمل بر 5 بند که متقاضی مبلغ 65/093/000 ریال نقداً بحساب شهرداری پرداخت وسایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه جداگانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نماید موافقت گردید.

 7- نامه شماره 9/8619 مورخ 93/04/01 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری بابلسر وآقای عزیزاله حاجی زاده مالک پلاک ثبتی شماره 1/1631/9537/6748 واقع در خیابان 28 هکتاری به مساحت عرصه 178/3 مترمربع مشتمل بر 5 بند و درخواست متقاضی مبنی بر احداث 3 واحد مسکونی که متقاضی مبلغ 95/786/000 ریال نقداً بحساب شهرداری پرداخت وسایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه جداگانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نماید موافقت گردید.

8-  مصوبات کمیسیون بهداشت و محیط زیست مورخ 93/03/11 به شرح ذیل پس از بررسی در صحن شورا موافقت گردید و مقرر شد جهت اقدام و پیگیری با شهرداری مکاتبه شود.

[1- مقرر شد با شهرداری مکاتبه تا جهت رسیدگی به مسائل بهداشتی پرسنل شهرداری با آقای پورنوراله برای حضور در شهرداری بصورت سه بار درهفته قرارداد منعقد گردد.

2- باتوجه به درخواست شرکت آتیه سازان آرزو مجری طرح تفکیک زباله مبنی بر مدیریت دفن زباله، مقرر شد اولاً نسبت به اجرای مابقی طرح برای احداث3 کانکس دیگر در سه منطقه دیگر شهر

آقای نبی زاده (مدیر اجرای طرح تفکیک از مبدا ) اقدام نموده وبا حمایت شهرداری نسبت به تبلیغات واطلاع رسانی در سطح شهر جهت فرهنگسازی برای مردم بابلسر اقدام نمایدودر رابطه با مح�


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *