صورتجلسه شماره بیست و هشت تاریخ 1401/05/04

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/05/04 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به آقای حمیدرضا پوراکبر

2-لایحه شهرداری درخصوص برگزاری مراسم تجلیل از ناجیان غریق و عوامل اجرایی

3- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای محمدعلی محمدی حاج حسینی مالک ملک واقع در خیابان طالقانی

4- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای محمدرضا خوشرو مالک ملک واقع در شهرک قائم-بیست متری اول روبروی قائم

5- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای امیر ناطقی مالک پلاک ملک واقع خیابان شریعتی-شریعتی 22

6-لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای اسماعیل پیروی مالک ملک واقع در شهرک قائم-پشت مسجد امام حسین

7- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای سید قدیر میری مالک پلاک ملک واقع در بلوار ساحلی-شهرک فرهنگیان 2

8- لایحه شهرداری درخصوص واگذاری (اجاره) سه قطعه زمین هر قطعه به مساحت تقریبی 800 متر مربع واقع در نوار ساحلی حد فاصل پارکینگ صفر تا دو

خلاصه مذاکرات

1-نامه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تهیه شاخه گل و سبد گل برای قرارگاه بانوی نقش آفرین قرائت و به دلیل عدم اعتبار ماده 15 قرائت گردید.

2-نامه شماره 1447/1401/8625 مورخ 1401/05/03 فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص مصوبات شورای ترافیک شهرستان مورخ 1401/04/23 قرائت و به آقای خسروی ارجاع گردید.

3-نامه شرکت لوتوس مارون درخصوص درخواست جلسه مشترک جهت تعیین تکلیف و رفع مشکلات به وجود آمده بابت مطالبات این شرکت قرائت و مقرر گردید جهت اقدامات قانونی با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه روابط عمومی هیئت روضه الزهرا(س) درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری مراسم روضه خوانی در دهه اول محرم قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

5-نامه آقای علی اکبر کاظم نسب درخصوص درخواست پیگیری مشکل ایجاد شده ملک ایشان واقع در خیابان شهید مدائنی-مدائنی 18 قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا برابر ضوابط و مقررات اقدام گردد.

6-نامه شماره 19151/150 مورخ 1401/05/01 مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران درخصوص مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر بابلسر قرائت گردید.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 5426/20/1401 مورخ 1401/05/04  شهرداری محترم درخصوص نامه آقای حمیدرضا پوراکبر مبنی بر درخواست مساعدت جهت تامین هزینه های درمان بیماری و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف بودجه 150302 مبلغ 100/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 5400/20/1401 مورخ 1401/05/04 شهرداری محترم درخصوص برگزاری مراسم تجلیل از ناجیان غریق و عوامل اجرایی دریا در روز پنج شنبه مورخ 1401/05/06 ساعت 21 و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 120701 بودجه سال جاری مبلغ 500/000/000 ریال هزینه نماید قرائت و بدلیل عدم اعتبار ماده 15 مخالفت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی مخالف، مخالفت گردید.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 5340/20/1401 مورخ 1401/05/03 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 4934/20/1401 مورخ 1401/04/24 فی ما بین شهرداری و آقای محمدعلی محمدی حاج حسینی مالک پلاک ثبتی 6000/4226/1 واقع در خیابان طالقانی-کوچه سنبل مشتمل بر 6 بند قرائت و ضمن موافقت تاییدیه کمیته فنی و مصوبه کمیسیون ماده 5 الزامی می باشد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 5341/20/1401 مورخ1401/05/03شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 4935/20/1401 مورخ 1401/04/24 فی ما بین شهرداری و آقای محمدرضا خوشرو مالک پلاک پلاک ثبتی 31417/1 واقع در شهرک قائم-بیست متری اول روبروی قائم 5 مشتمل بر 6 بند قرائت و ضمن موافقت تاییدیه کمیته فنی و مصوبه کمیسیون ماده 5 الزامی می باشد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 5342/20/1401 مورخ1401/05/03 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 4936/20/1401 مورخ 25/4/1401 فی ما بین شهرداری و آقای امیر ناطقی مالک پلاک ثبتی 1802/1 و 2112/1 و 2113/1 واقع در خیابان شریعتی-شریعتی 22 مشتمل بر 6 بند قرائت و ضمن موافقت تاییدیه کمیته فنی و مصوبه کمیسیون ماده 5 الزامی می باشد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 5344/20/1401 مورخ 1401/05/03 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 4938/20/1401 مورخ 1401/04/24 فی ما بین شهرداری و آقای اسماعیل پیروی مالک پلاک ثبتی 8338/8156/1 واقع در شهرک قائم-پشت مسجد امام حسین مشتمل بر 6 بند قرائت و ضمن موافقت تاییدیه کمیته فنی و مصوبه کمیسیون ماده 5 الزامی می باشد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 5339/20/1401 مورخ 1401/05/03 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 4937/20/1401 مورخ  1401/04/25 فی ما بین شهرداری و آقای سید قدیر میری مالک پلاک ثبتی 10409/1 واقع در بلوار ساحلی-شهرک فرهنگیان 2 مشتمل بر 6 بند قرائت و در صورت تامین پارکینگ و تک واحدی بودن و تایید در کمیته فنی و تصویب کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 3781/20/1401 مورخ 1401/04/04شهرداری محترم درخصوص استناد به ماده 7 دستورالعمل آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس و با عنایت به بند 1 صورتجلسه کارگروه ماده 18 حمل و نقل دانش آموزان شهر بابلسر نرخ پیشنهادی سرویس دانش آموزان در سال تحصیلی 1401-1402 که به تصویب رسیده است قرائت و پس از بررسی موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 5335/20/1401 مورخ 1401/05/03 شهرداری محترم درخصوص قرارداد شماره 4408/20/1400 مورخ 1400/04/17 با موضوع واگذاری (اجاره) سه قطعه زمین هر قطعه به مساحت تقریبی 800 متر مربع واقع در نوار ساحلی حد فاصل پارکینگ صفر تا دو به منظور برپایی پیست اسب سواری به مدت یک سال با آقای مقداد آقاجانی کاسگری(طرف قرارداد با این شهرداری) از آنجاییکه به دلیل وجود معارض و مشکلاتی از این قبیل، تحویل زمین موضوع پیمان به تعویق افتاده و اینکه شهرداری در نظر دارد قرارداد فوق را به مدت 9 ماه از تاریخ تصویب این نامه تمدید نماید قرائت و با قرارداد جدید مخالفت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی مخالف، مخالفت گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *