صورتجلسه شورای اسلامی شهر بابلسر مورخ 92/12/06

جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بابلسر در مورخه 92/12/06 روز سه شنبه در محل كار شورا با حضور اعضاء و به رياست آقاي حسين‌زاده پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا… مجيد دستور كار جلسه قرائت و تصميمات بشرح ذيل اتخاذ گرديد.

خلاصه مذاکرات:

1- نامه شماره 86/25/7340 مورخ 92/12/06 فرمانداری محترم درخصوص نتایج کمیته بررسی های مورخ 92/11/30 کارگروه انطباق مصوبات شورای اسلامی شهر با قوانین قرائت ومقرر شد پس از بررسی پاسخ به فرمانداری محترم ارسال گردد.

2- نامه سازمان حمل ونقل همگانی بابلسر به پیوست دو نسخه از عملکرد مینی بوس های سازمان در بهمن ماه قرائت گردید.

3- نامه آقای محمود جهانیان مبنی بر درخواست مجوز ساخت در ازای عقب نشینی قرائت و به کمیسیون عمران جهت بررسی ارجاع گردید.

4-نامه شماره 32108 مورخ 92/12/01 پیش نویس بودجه سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بابلسر قرائت و به کمیسیون برنامه و بودجه جهت بررسی ارجاع گردید.


مصوبات:

1- نامه شماره 9/32671 مورخ 92/12/06 شهرداری محترم در خصوص توافق فی ما بین شهرداری وآقای محمد علی غلامیان مالک پلاک ثبتی شماره 1/9500 واقع در شهرک ساحلی به مساحت عرصه 220 مترمربع مشتمل بر 5 بند ودرخواست متقاضی مبنی بر احداث 4 واحد مسکونی که متقاضی مبلغ 36/440/000 ریال نقداً بحساب شهرداری پرداخت وسایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه محاسبه وبه حساب شهرداری واریز نماید موافقت شد.

2- نامه شماره 9/32438 مورخ 92/12/04 شهرداری محترم در خصوص توافق فی ما بین شهرداری وآقای فرزاد ولی پور مالک پلاک ثبتی شماره 1/3007 واقع در خیابان دکتر شریعتی مشتمل بر 5 بند ودرخواست متقاضی مبنی بر احداث 11 واحد مسکونی که تعداد 8/70 واحد مازاد بر حد پایه دارد که نیاز به 243/60 مترمربع سرانه خدماتی می باشد که متقاضی مبلغ 1/409/580/000 ریال نقداً بحساب شهرداری پرداخت وسایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه محاسبه وبه حساب شهرداری واریز نماید موافقت شد.

3- نامه شماره 6/30913 مورخ 92/11/04 شهرداری محترم در خصوص مساعدت مالی به خانم طاهره پور آخوند از محل ماده 17 به مبلغ 500/000 ریال موافقت شد.

4- نامه شماره 9/33381 مورخ 92/12/05 شهرداری محترم در خصوص توافق فی ما بین شهرداری وآقای قاسم حسن زاده امیری مالک پلاک ثبتی شماره 1/23427 وعادی واقع در بلوار طالقانی خیابان شهید پولایی  مشتمل بر 5 بند و درخواست متقاضی مبنی بر احداث 191 واحد مسکونی ک


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *