صورتجلسه نوزدهم (1400/5/12)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 12/5/1400 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 1538 مورخ 12/5/1400 شورای اسلامی شهرستان درخصوص درخواست واریز مبلغ 2% به استناد به ماده 16 و 17 بودجه شهرداری قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید باشهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه اداره امور تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص مصوبات ستاد ساماندهی شئون فرهنگی با موضوع برنامه زیری ویژه محرم قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.


بند 1-ماده واحده

نامه شماره 5231/20/1400 مورخ 9/5/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 5139/20/1400 مورخ 5/5/1400 فی ما بین شهرداری و خانم فاطمه مودب دوست مالک پلاک ثبتی 3927/1 واقع در خیابان امام-خیابان شهید گل علی پور مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 5229/20/1400 مورخ 9/5/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 5135/20/1400 مورخ 5/5/1400 فی ما بین شهرداری و آقای مهدی قاجار سپانلو و خانم شیرین آبادی خواه مالک پلاک ثبتی 11150/1943/1 واقع در خیابان ولیعصر-روبروی ولیعصر 22 مشتمل بر 6 بند قرائت، با 7 طبقه روی پیلوت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 5232/20/1400 مورخ 9/5/1400 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 5136/20/1400 مورخ 5/5/1400 فی ما بین شهرداری و آقای محمدعلی نطقی  مالک پلاک ثبتی 13373/1 واقع در خیابان 28 هکتاری مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت مقررات ملی ساختمان و تامین پارکینگ در محل و واحدها بصورت تک واحدی (تعداد واحدها برابر با میزان تامین پارکینگ) پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

پیرو لایحه شماره 15900/20/99 مورخ 29/10/99 و خلاصه مذاکرات 6 صورتجلسه شماره 13 مورخ 1/4/1400 شورای اسلامی شهر و با عنایت به اینکه مقرر گشته بود ابتدا جانمایی و المان و متریال غرفه ها توسط شورای اسلامی تایید گردد، موضوع فوق در شورا مطرح پس از تایید موارد فوق و اعلام آن به شهرداری مقرر گردید شهرداری نسبت به واگذاری غرفه ها براساس آیین نامه مالی شهرداری ها به صورت (BOT) و نقشه پیوستی اقدام نماید، لازم به توضیح است قبل از اجرای فرایند مزایده شرایط و شرح قرارداد به تصویب شورا برسد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 5453/20/1400 مورخ 12/5/1400 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به اعضای کمیسیون مالی شورای اسلامی شهر که در طی 4 سال خدمات صادقانه در زمینه بررسی بودجه مصوب، متمم ها، تفریغ، حسابرسی صورت های مالی، تعرفه های درآمدی و سایر امور محوله ارائه نموده اند و اینکه در نظر است از محل ردیف هزینه ای شماره 150304 بودجه مصوب سال 1400 به آقای سید حسین حسینی مبلغ 70 میلیون ریال، آقای احمد آقاسی مبلغ 50 میلیون ریال، حسینعلی باباجانی مبلغ 50 میلیون ریال و آقای احمد رضایی مبلغ 50 میلیون ریال به ایشان پرداخت نماید قرائت و موافقت گردید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *