صورتجلسه ( هفتاد و سوم ) مورخ 98/12/11

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 98/12/11 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای محجوب پروین و با حضور اکثریت اعضا برگزارگردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1-نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست نصب چند عدد بنر و مساعدت مالی به آقای حامی خداداد نژاد از قهرمانان رشته رزمی در تورنمنت بین المللی ارمنستان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه شماره 86259810375 مورخ 98/12/6 فرمانداری محترم درخصوص عضویت رئیس اداره پست در جلسات نامگذاری اماکن و معابر شهرستان قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

3-نامه آقای سید جلال حسینی درخصوص درخواست مساعدت و خاک جهت شروع پروژه بزرگترین گلخانه هیدروپونیک هوشمند استان مازندران قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

4-نامه شماره 98/20/18720 مورخ 98/12/6 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافق شماره 98/20/18713 مورخ 98/12/6 فی ما بین شهرداری و خانم فرحناز رضانژاد مالک پلاک ثبتی 1/33114 واقع در خیابان شهید چمران-چمران 4 مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

5-نامه شماره 98/20/18919 مورخ 98/12/10 شهرداری محترم به اداره میراث فرهنگی و گردشگری بابلسر درخصوص پیگیری طرح علاج بخشی پل فلزی قدیمی بابلسر و اعلام آمادگی شهرداری برای شروع فوری عملیات اجرایی قرائت گردید.

6- نامه شماره 98/20/18827 مورخ 98/12/8 شهرداری محترم به شهردار محترم ساری و رئیس کارگروه پشتیبانی و خدمات شهری پدافند غیرعامل استان مازندران درخصوص اقدامات انجام شده جهت جلوگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا قرائت گردید.

7-نامه شماره 86259810410 مورخ 98/12/11 فرمانداری محترم درخصوص تقلیل ساعت کاری پرسنل ادارات در جلسه قرائت و مقرر گردید که دبیرخانه نسبت به انجام آن اقدام نماید.

8- نامه شماره 98/20/18978 مورخ 98/12/10 شهرداری محترم درخصوص بودجه پیشنهادی سال 1399 بمبلغ کل 826/443/000/000 ریال در جلسه مطرح و جهت بررسی به کمیسیون عمران و خزانه داری ارجاع گردید.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 98/20/18737 مورخ 98/12/7 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافق شماره 98/20/18599 مورخ 98/12/5 فی ما بین شهرداری و آقای محمد حسن بلدی مالک پلاک ثبتی 1/25272/25276 واقع در خیابان شهید چمران-خیابان شهید طالعی مشتمل بر 6 بند قرائت و موافقت گردید.

* این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 98/20/18744 مورخ 98/12/7 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافق شماره 98/20/18731 مورخ 98/12/6 فی ما بین شهرداری و خانم خدیجه جلالی مالک پلاک ثبتی 1/2854/12967 واقع در خیابان شهید طالبی مشتمل بر 6 بند قرائت و مشروط بر تک واحدی بودن و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 و تامین پارکینگ به صورت تک واحدی و رعایت ارزش گذاری منطقه ای صحیح موافقت می گردد.

* این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 98/20/18921 مورخ 98/12/10 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به گروه برگزاری جشن روز مازندران به مبلغ 34/850/000 ریال از محل ماده 17 قرائت و موافقت گردید.

* این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 98/20/18927 مورخ 98/12/10 شهرداری محترم درخصوص درخواست استرداد وجه اضافه واریزی آقای علیرضا فخاری و سیده زهره میررمضانی مالکان پلاک ثبتی 1/7764 جهت کاهش بنا پروانه ساختمانی بمبلغ 48/000/000 ریال که بر اساس تاییده واحد درآمد به مشارالیه مسترد گردد قرائت و موافقت گردید.

* این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 98/20/19056 مورخ 98/12/11 شهرداری محترم درخصوص مبلغ عیدی و سنوات کارمندان رسمی، قراردادی، پیمانی با کارگران بمبلغ 30/000/000 ریال از محل ردیف اعتباری 10211 بودجه جاری قرائت و با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت می گردد.

* این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 98/20/18247 مورخ 98/11/30 شهرداری محترم درخصوص بودجه 1399 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بابلسر پس از بحث و بررسی در کمیسیون مربوطه بشرح ذیل 1-بودجه پیشنهادی سال 1399 مبلغ ده میلیارد ریال 2-بودجه جاری سال 1399 به نسبت 60% پیشنهادی مبلغ شش میلیارد ریال 3-بودجه عمرانی سال 1399 به نسبت 40% پیشنهادی مبلغ چهار میلیارد ریال مورد موافقت قرار گرفت.

* این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 98/20/16472 مورخ 98/12/3 شهرداری محترم درخصوص اصلاحیه بودجه 1398 سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بابلسر پس از بحث بررسی در کمیسیون مربوطه مورد موافقت قرار گرفت.

* این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

باتوجه به مسئولیت خطیر و ماهیت کاری شهردار محترم و حضور مستمر در ساعات غیر اداری و فعالیت شبانه روزی بمنظور انجام هماهنگی های لازم و برنامه ریزی و اعمال نظارت بر اجرای وظایف محوله و پاسخگویی به مطالبات شهروندی و علیرغم پیگیری های انجام شده از طریق استانداری جهت افزایش حقوق و مزایای شهرداران ولی اکثر شهرداران از حقوق و مزایای مناسب در مقایسه با مدیران شهری با توجه به حساسیت این مسئولیت خطیر برخوردار نمی باشند. بهمین منظور اکثر شهرها با تصویب اعضای شوراهای اسلامی شهر مبالغی متناسب با توان کاری شهردار و در جهت ایجاد انگیزه به عنوان ترمیم حقوق علاوه برحقوق و مزایای دریافتی پرداخت می نمایند بنابراین با پرداخت ماهیانه مبلغ 40/000/000 ریال به عنوان پاداش بهره وری از ردیف 10211 وظیفه خدمات اداری بودجه مصوب شهرداری بابلسر از تاریخ قبول مسئولیت به اتفاق آرا موافقت و تصویب می گردد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 18962/20/98 مورخ 10/12/98 شهرداری محترم درخصوص انجام مزایده پارکینگ های نه گانه حسب نظر پیشنهادی شورا در جلسه 98/10/29 بند 6 خلاصه مذاکرات، شورا پیشنهاد نمود که مزایده به صورت شش ماهه از تاریخ 99/1/1 الی 99/7/1 انجام گردد و بمنظور بهره گیری کامل از پارکینگ ها و رفاه مسافران شورا مواردی بشرح ذیل اعلام می دارد که پیشنهاد می نماید شهرداری محترم در انجام مزایده این شرایط را برای جلوگیری از هرگونه سواستفاده و تنش اجرا فرمایند.

1-نصب دوربین مداربسته در تمامی پارکینگ ها

2-پیشنهاد دریافت به مبلغ 50/000 ریال                                                         

3-از پیمانکاران ضمانت بانکی دریافت گردد

4-مشخص نمودن تعداد نیروی ثابت در پارکینگ ها حسب نیاز در قرارداد منعقد گردد

5-تعیین صلاحیت افراد مامور در پارکینگ از سوی اماکن و عدم سوء پیشینه

6-داشتن لباس مخصوص فرم بمنظور شاخص بودن افراد مامور در پارکینگ ها

7-چاپ طرح قبوض دریافت عوارض با شرایط مسئولیت تعهدات پیمانکار و کارفرما

8-تاکید پیمانکاران به کارگران تحت امر جهت رعایت اصول اخلاقی

 9-عدم دریافت عوارض از خودرو های بومی

10-عدم واگذاری طرح به پیمانکاران قبلی که عملکرد خوبی نداشتند

11-از مسافران پلاژها با داشتن کارت روز و ذکر نام و شماره خودرو عوارض دریافت نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *