صورتجلسه ( هفتاد و چهارم ) مورخ 98/12/27

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 98/12/27 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای محجوب پروین و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 98/20/19265 مورخ 98/12/15 شهرداری محترم در خصوص یک نسخه متمم دو بودجه سال 1398 سازمان مدیریت حمل و نقل قرائت و پس از بررسی در کمیسیون مالی موافقت گردید.

* این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 98/20/16063 مورخ 98/10/29 شهرداری محترم در خصوص ارسال نسخه بودجه پیشنهادی در اجرای ابلاغیه شماره 45160 مورخ 98/9/13 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مستند به ماده 25 آئین نامه مالی شهرداریهای کشور و استناد به نامه شماره 98/20/18978 مورخ 98/12/10 شهرداری پیش بینی میزان منابع درآمدی شهرداری بالغ بر 826/443/000/000 ریال و همچنین پیش بینی میزان مصارف این شهرداری در سال 1399 نیز تقریباً بالغ بر 330/443/000/000 ریال و مربوط به هزینه های عمومی و 496/000/000/000 ریال مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)می باشد(60 به 40 عمرانی به جاری) پس از بررسی در کمیسیون مالی شورا موافقت گردید.

* این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 بند 3-ماده واحده

نامه شماره 98/20/18842 مورخ 98/12/8 شهرداری محترم با عنایت به ضرورت نوسازی ناوگان خدمات شهری و خدمت رسانی بهینه به شهروندان در آستانه عید نوروز همچنین رعایت بیش از پیش بهداشت در سطح شهر در نظر دارد به موجب ماده 40 آئین نامه مالی شهرداریها با اخذ تسهیلات بمبلغ 20 میلیارد ریال از بانک ملی مرکزی  با باز پرداخت اقساط 36 ماهه از محل درآمد های عمومی شهرداری نسبت به خریداری 2 دستگاه خودروی هیوندای باری و نصب (جاروب شهری و پرس زباله) بر اساس ماده 34 آئین نامه فوق اقدام نماید و موارد فوق در ردیف خرید ماشین آلات عمرانی و خدمات شهری (307011) در متمم بودجه آتی پایدار گردد، موافقت گردید.

* این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 98/20/18993 مورخ 98/12/11 شهرداری محترم در خصوص یک نسخه صورتجلسه کمیسیون توافقات فی ما بین شهرداری و خانم کبری شمس مالک پلاک ثبتی 1/7843 واقع در خیابان ولیعصر ، ولیعصر 26 مشتمل بر 6 بند با رعایت تمامی قوانین ساختمانی شهرداری موافقت گردید.

* این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 98/20/19558 مورخ 98/12/20 شهرداری محترم در خصوص مساعدت مالی جهت خرید لباس برای پرسنل اورژانس 115 بابلسر به مبلغ 30/000/000 ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

* این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 98/20/18720 مورخ 98/12/6 شهرداری محترم در خصوص توافق فی ما بین شهرداری و خانم فرحناز رضانژاد مالک پلاک ثبتی 1/33114 واقع در خیابان شهید چمران، چمران 4 مشتمل بر 6 بند قرائت و ضمن رعایت تمامی قوانین ساختمانی شهرداری موافقت گردید.

* این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 98/20/19507 مورخ 98/12/20 شهرداری محترم به استناد ماده 7 آئین نامه حقوق  و مزایای شهردارن مصوب 1370 و بند 6 تبصره ذیل ماده 3 مصوبه شماره 51898/ت 25528 ه مورخه 81/11/7 هیات وزیران موضوع اصلاح آیین نامه حقوق و مزایای شهردارن پرداخت یک ماه مجموع حقوق مبنا و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب به شهرداران منوط به تائید شورای محترم اسلامی شهر به عنوان پاداش پایان سال موافقت گردید.

* این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 1432 مورخ 98/9/5 شورای اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست واریز مبلغ دو درصد شورای فرادست، در جلسه مطرح و پس از بررسی با مبلغ 50/000/000 ریال از محل ماده 17 موافقت گردید.

* این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 98/20/19783 مورخ 98/12/25 شهرداری محترم درخصوص کمک هزینه خرید آجیل شب عید بعنوان عیدی به مناسبت ولادت حضرت علی(ع)”روز مرد” و همچنین با توجه به فرا رسیدن ایام نوروز سال 1399 به هر یک از پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی از محل ردیف 20516 و 20512 (اداری و شهری) و همچنین بازنشستگان از محل ماده 19 بودجه جاری بمبلغ 5/000/000 ریال قرائت و موافقت گردید.

* این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده

 نامه شماره 98/20/19928 مورخ 98/12/26 شهرداری محترم باتوجه به شیوع ویروس کرونا و بمنظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس مزبور و تامین سلامت شهروندان شهرداری ناگزیر به انجام بعضی از هزینه های مرتبط می باشدآن شهرداری در نظر دارد در اجرای بند(ج) ماده 3 دستورالعمل نحوه واگذاری، میزان واریزی تنخواه گردان نامه 173501 مورخ 98/12/18 مقام عالی وزارت تا سقف یک میلیارد ریال از محل تنخواه گردان حوادث غیرمترقبه نسبت به پرداخت هزینه های مربوط از طریق کارپردازی شهرداری اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

* این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده

نامه شماره 98/20/19854 مورخ 98/12/25 شهرداری محترم با اشاره به نامه شماره 98/20/17419 مورخ 98/11/20 آن شهرداری درخصوص ماده 59 قانون رفع موانع تولید مربوط به تخفیف صدور پروانه ساختمان و باتوجه به همه گیر شدن ویروس منحوس کرونا و حکم حکومتی مبنی بر عدم حضور مردم در محافل و مجامع عمومی و باتوجه به بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی مربوط به کسر ساعت کاری ارگانها و نهادهای دولتی به دلیل وجود ویروس کرونا باعت کاهش چشمگیر مراجعین و مودیان به این  شهرداری در پایان سال 98 گردید که منجر به کاهش منابع درآمدی این شهرداری گردیده است لذا به همین منظور این شهرداری در نظر دارد جهت رفاه حال همشهریان و سرمایه گذاران بخش ساختمانی و مودیان کلیه تخفیفات موضوع نامه فوق الذکر را با استناد بند 10 صفحه 24 دفترچه تعرفه عوارض سال 98 از باقیمانده ایام کاری جهت تشویق سرمایه گذاران از 99/1/16 به شرح ذیل استفاده نماید، 1-کلیه شهروندان که نسبت به پرداخت بدهی معوقه سال گذشته ناشی ازبهای خدمات؛ عوارض کسب و پیشه و بدهی مشاغل خاص به صورت نقدی و یکجا از تاریخ 99/1/16 لغایت 99/2/16 اقدام نمایند مشمول جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی میزان 25% قرار گیرند.

2-کلیه انبوه سازان و تولیدکنندگان ساختمانی که نسبت به پرداخت بدهی های معوقه ناشی از عوارض ساختمانی و بهای خدمات از تاریخ 99/1/16 لغایت 99/2/16 به صورت نقدی و یکجا اقدام نمایند مشمول 30% جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی قرار خواهند گرفت.3-کلیه انبوه سازان و تولید کنندگان ساختمان که نسبت به اخذ شناسنامه ساختمان(پروانه ساختمان) احداث بنا از تاریخ 99/1/16 لغایت 99/2/16 اقدام نمایند کلیه عوارض ناشی از صدور شناسنامه ساختمانی و بهای خدمات را به صورت نقد و یکجا پرداخت نمایند مشمول 35% جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی قرار خواهند گرفت.

تبصره 1-عوارض مازاد تراکم؛ ارزش افزوده، تغییر کاربری و دیگر عوارض که در زمان صدور شناسنامه ساختمان ملاک محاسبه قرار می گیرد مشمول مواد مذکور در بندهای 2 و 3 می گردد.

تبصره 2- عوارض عدم تامین پارکینگ و جرایم ماده صد که حسب آرای کمیسیون مربوطه قطعیت یافت و همچنین عوارض نوسازی و عوارض سالیانه اتومبیل و مالیات بر ارزش افزوده، سهم آموزش و پرورش مشمول تسهیلات جایزه خوش حسابی نمی گردد قرائت و موافقت گردید.

* این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *