صورتجلسه ( هفتاد و یکم ) مورخ 98/11/27

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 27/11/98 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای محجوب پروین و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1- نامه شماره 98/20/17902 مورخ 98/11/26 شهرداری محترم درخصوص توافق شماره 98/20/16568 مورخ 98/11/5 فی ما بین شهرداری و شرکت عمران مسکن شمال واقع در بلوار شهید علیزاده حدفاصل پارکینگ هفتم الی نهم مشتمل بر 5 بند قرائت و جهت بررسی کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2-نامه شماره 98/20/17567 مورخ 98/11/21 شهرداری محترم درخصوص استعلام شهرداری جهت اجرای موزاییک خیابان پشت امامزاده-کوچه باقرزاده قرائت گردید.

3-نامه شماره 98/20/17570 مورخ 98/11/21 شهرداری محترم به مدیر امور آب فاضلاب بابلسر درخصوص پایان عملیات فاضلاب خیابان شهید رجایی و اجرای نصب دریچه ها و منهول ها قرائت گردید.

4-نامه شماره 98/20/17571 مورخ 98/11/21 شهرداری محترم درخصوص استعلام شهرداری جهت اجرای اگو واقع در خیابان مولانا و قائم 12 قرائت گردید.

5-نامه شماره 98/20/17576 مورخ 98/11/21 شهرداری محترم به مدیران امور توزیع برق و آب فاضلاب شهرستان و روسای اداره گاز ناحیه و مخابرات بابلسر جهت جلوگیری از بروز مشکلات ترافیکی از تاریخ 98/11/30 هرگونه حفاری در خیابان های سطح شهر ممنوع می باشد قرائت گردید.

6-نامه اداره صمت شهرستان بابلسر و عضوی از شورای اسلامی شهر درخصوص برگزاری نمایشگاه گل و گیاه با همکاری موسسه فرهنگی شوق وصال به مدت 5 روز مورخ 98/12/16لغایت 98/12/21 قرائت و موافقت گردید.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 98/20/16812 مورخ 98/11/7 شهرداری محترم درخصوص اجاره بستر رودخانه بابلرود در بازه شهری بابلسر برای استفاده تفریحی و توریستی فی ما بین شرکت آب منطقه ای مازندران و شهرداری بابلسر قرائت و موافقت گردید.

 *این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 98/20/17927 مورخ 98/11/27 درخصوص مساعدت به تیم فوتبال شهدای بابلسر جهت هزینه سفر به مسابقات لیگ دسته دوم کشور از محل ماده 17  به مبلغ 400/000/000 ریال قرائت و موافقت گردید.

 *این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 98/20/17925 مورخ 98/11/27 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی جهت برگزاری جشن ولایت حضرت فاطمه (س) و روز مادر بمبلغ 150/000/000 ریال از محل ردیف اعتباری 20505 قرائت و موافقت گردید.

 *این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 98/20/17918 مورخ 98/11/26 شهرداری محترم درخصوص واگذاری (فروش) یک قطعه زمین با پلاک ثبتی شماره 1/1568 به مساحت 202/15 متر مربع با کاربری پایانه مسافربری واقع در ضلع شمالی میدان امام حسین (ع) از طریق فرآیند تشریفات مزایده قرائت و موافقت می گردد.

 *این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 98/20/17930 مورخ 98/11/27 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه تفاسخ شماره 98/20/17590 مورخ 98/11/21 ملک آقایان مهدی عزیزیان و امیر نظام پور به شماره پلاک ثبتی 1/2608 واقع در خیابان شهید طالبی قرائت و موافقت گردید.

 *این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 98/20/17734 مورخ 98/11/24 شهرداری محترم درخصوص استناد به تبصره 4 ماده 35 آئین نامه استخدامی شهرداریها مبلغ 641/000/000 ریال مربوط به سال 1396 و 3/759/000/000 ریال مربوط به سال 1397 تحت عنوان یک درصد مازاد درآمد کوششی محاسبه گردیده و باتوجه به افزایش بیش از صد درصدی درآمدهای کوششی سالهای 96 و 97، شهرداری درنظر دارد مبالغ فوق را به نسبت تلاش پرسنل تقسیم نماید قرائت و موافقت می گردد.

 *این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 98/20/17630 مورخ 98/11/23 شهرداری محترم درخصوص واگذاری به صورت اجاره زمین پیست اسکیت واقع در پارک شورا، طی فرآیند تشریفات مزایده به مدت 2 سال قرائت و موافقت گردید.

 *این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 98/20/17419 مورخ 98/11/20 شهرداری محترم درخصوص روند رو به تزاید هزینه‌های طرح های عمرانی و خدماتی فرهنگی رفاهی به منظور ایجاد فضای مناسب شهری در جهت رفاه شهروندان که توسط شهرداری ارائه میگردد از یک سو و از سوی دیگر افزایش هزینه های جاری برای جبران قسمتی از کاهش قدرت خرید کارکنان خدوم شهرداری و همچنین پرداخت دیون ماضی باعث گردید که شهرداری با مضایق و تنگناهای مالی مواجه گردد به منظورجلب مشارکت شهروندان در پرداخت مطالبات معوقه و تشویق تولیدکنندگان ساختمان و انبوه‌سازان در اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و همچنین حسب بنده س ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای های اسلامی شهر مصوبه 78/7/7 هیات محترم وزیران پیشنهاد می گردد رویه تشویقی زیر به منظور تسهیل و تسریع در مشارکت شهروندان در پرداخت به موقع مطالبات شهرداری مورد اعمال و اقدام قرار گیرد.

 ضمنا قابل ذکر است این شهرداری با توجه به مصوبه شماره 14 مورخ 98/3/12 شورای محترم اسلامی شهر به مدت 26 روز کاری و مصوبه شماره 28 مورخ 98/5/13 به مدت 7 روز کاری نسبت به موارد معنونه اقدام نموده است و در نظر دارد به استناد بند 10 صفحه 24 دفترچه تعرفه عوارضی سال جاری از باقیمانده ایام کاری جهت تشویق سرمایه گذاران به شرح ذیل استفاده نماید.

1-کلیه شهروندان که نسبت به پرداخت بدهی معوقه سال جاری ناشی از بهای خدمات، عوارض کسب و پیشه و بدهی مشاغل خاص به صورت نقدی و یکجا از تاریخ 98/12/1 لغایت 98/12/28 اقدام نمایند مشمول جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی به میزان 25 در صد قرار گیرند.

۲- کلیه انبوه سازان و تولیدکنندگان ساختمانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های معوقه ناشی از عوارض ساختمانی و بهای خدمات از تاریخ 98/12/1 لغایت 98/12/28 به صورت نقدی و یکجا اقدام نمایند مشمول 35 درصد جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی قرار خواهند گرفت.

۳- کلیه انبوه سازان و تولیدکنندگان ساختمان که نسبت به اخذ شناسنامه ساختمان(پروانه ساختمان)احداث بنا از تاریخ 98/12/1 لغایت 98/12/28 اقدام نمایند کلیه عوارض ناشی از صدور شناسنامه ساختمانی و بهای خدمات را به صورت نقد و یکجا پرداخت نمایند مشمول 45 درصد جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۱ – عوارض مازاد تراکم، ارزش افزوده، تغییر کاربری و دیگر عوارض که در زمان صدور شناسنامه ساختمان ملاک محاسبه قرار می‌گیرد مشمول مواد مذکور در بندهای ۳ و ۲ می گردد.

تبصره ۲- عوارض عدم تامین پارکینگ و جرایم ماده صد که حسب آرای کمیسیون مربوطه قطعیت یافت و همچنین عوارض نوسازی و عوارض سالیانه اتومبیل و مالیات بر ارزش افزوده، سهم آموزش و پرورش مشمول تسهیلات جایزه خوش حسابی نمی گردد.

خواهشمند است مقرر فرمائید نسبت به تصویب پیشنهاد شهرداری در اولین جلسه شورای اسلامی شهر اقدام لازم مبذول فرمایند امید است شهرداری بتواند با همیاری، همدلی و هم اندیشی اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر بر مضایقی که توسط استکبار جهانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم اسلام مدار تحمیل گردید فایق آید و خدمات رفاهی و عمرانی مناسب تر از گذشته به مردم شریف بابلسر ارائه نماید قرائت و موافقت گردید.

 *این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *