صورتجلسه ( هفدهم ) مورخ 99/4/1

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 99/4/1 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای محجوب پروین و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1-نامه آقای کوچک زاده گنجی درخصوص درخواست تمدید قرارداد ایستگاه ورزشی زیب لاین جنب پل دوم قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

2-نامه شماره 99/20/4128 مورخ 99/3/29 شهرداری محترم به اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخصوص مقاوم سازی پل قدیمی شهر بابلسر قرائت و جهت پیگیری به آقای نوعی ارجاع گردید.

3- نامه شرکتهای مسافربری مستقر در پایانه بابلسر درخصوص درخواست بخشودگی اجاره بهای غرفه ها قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/3479 مورخ 99/3/19 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه توافقات فی ما بین شهرداری و خانم فرخنده تقوی کتی سری ملک پلاک ثبتی 1/1246 واقع درمجتمع دریاکنار-خیابان سوم مشتمل بر 6 بند قرائت و با توجه به ارسال مصوبه کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

∗ این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/3753 مورخ 99/3/24 شهرداری محترم درخصوص استناد به ماده ۷ دستورالعمل آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس و با عنایت به بند ۱ صورتجلسه کارگروه ماده ۱۸ حمل و نقل دانش آموزان شهرستان بابلسر، تصویر نرخ پیشنهادی سرویس دانش آموزان در سال تحصیلی به تصویب رسیده است قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید از بانوان سرپرست خانواده حق عضویت اخذ نگردد.

∗ این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/4347 مورخ 99/4/1 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل مبنی بر اجرای پروتکل بهداشتی تقلیل مسافر از 4 نفر به 3 نفر در تاکسی های درون شهری و تعیین نرخ کرایه به ازای هر نفر بیست هزار ریال مشخص گردیده قرائت و موافقت گردید.

∗ این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

شورای اسلامی شهر بمنظور کاهش ترافیک شهر حسب نظر شورای ترافیک بمنظور انتقال ایستگاههای خط ویژه بابل، فریدونکنار که با خرید زمین و میلیاردها ریال اقدام به ساخت جایگاه برای این دو خط ویژه نموده است ولی متاسفانه با تمام اقدامات دستگاههای ذیربط اقدام عملی صورت نپذیرفته و لذا پیشنهاد گردید تا از فرماندار محترم بعنوان رئیس محترم شورای ترافیک و شورای تامین درخواست گردد تا اقدام مساعد نسبت به انجام این خواسته چندین ساله معمول فرمایند.

∗ این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

با توجه به نامه های شماره 224 و 160 شورای اسلامی عطف نامه های شماره 99/20/1654 و 99/20/2310 شهرداری محترم درخصوص توافق قطعات زمین پاسداران و خیابان نخست وزیری به اطلاع می رساند با توجه به گذشت قریب به پانزده سال از شروع طرح تفصیلی هیچ یک از دستگاههای اجرایی اقدام به خرید زمین با کاربری های مربوط به ادارات اقدامی ننمودند و بناچار شهرداری محترم برای رفع مشکل مردم و خارج نمودن آنها از بلاتکلیفی با اخذ مجوز و تصویب کمیسیون ماده 5  حسب تقاضای مالک اقدام به تفکیک زمین نموده است لذا با توجه به ماده 101 و تبصره های مربوطه شهرداری محترم قدرالسهم خود را یا زمین دریافت دارند یا مابازاء آن با اخذ مبالغ ارزش کارشناسی به مالک اولیه واگذار نماید لذا حسب مصوبه شورا کلمه مزایده در نامه های قبلی شورای اسلامی حذف می گردد.

∗ این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

شورا پیشنهاد می نماید با توجه به زحمات آقای دکتر باقرزاده در مورد پیگیری انتقال آب آشامیدنی و پیگیری اخذ وام برای شهرداری بابلسر بنر تقدیر و تشکر چاپ و در سطح شهر نصب گردد.

∗ این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 99/20/4290 مورخ 99/3/31 شهرداری محترم درخصوص ماموریت آقای شهردار به سازمان شهرداریها و دهیاریها مورخ 99/4/1 قرائت و موافقت گردید.

∗ این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 99/20/4287 مورخ 99/3/31 شهرداری محترم درخصوص روند رو به تزاید هزینه‌های طرح های عمرانی و خدماتی فرهنگی رفاهی به منظور ایجاد فضای مناسب شهری در جهت رفاه شهروندان که توسط شهرداری ارائه میگردد از یک سو و از سوی دیگر افزایش هزینه های جاری برای جبران قسمتی از کاهش قدرت خرید کارکنان خدوم شهرداری و همچنین پرداخت دیون ماضی باعث گردید که شهرداری با مضایق و تنگناهای مالی مواجه گردد به منظورجلب مشارکت شهروندان در پرداخت مطالبات معوقه و تشویق تولیدکنندگان ساختمان و انبوه‌سازان در اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و همچنین حسب بنده س ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای های اسلامی شهر مصوبه 78/7/7 هیات محترم وزیران پیشنهاد می گردد رویه تشویقی زیر به منظور تسهیل و تسریع در مشارکت شهروندان در پرداخت به موقع مطالبات شهرداری مورد اعمال و اقدام قرار گیرد.

1-کلیه شهروندان که نسبت به پرداخت بدهی معوقه سال جاری ناشی از بهای خدمات، عوارض کسب و پیشه و بدهی مشاغل خاص به صورت نقدی و یکجا از تاریخ 99/4/15 لغایت 99/5/19 به مدت 30 روز کاری اقدام نمایند مشمول جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی به میزان 25 در صد قرار گیرند.

۲- کلیه انبوه سازان و تولیدکنندگان ساختمانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های معوقه ناشی از عوارض ساختمانی و بهای خدمات از تاریخ 99/4/15 لغایت 99/5/19 به مدت 30 روز کاری  به صورت نقدی و یکجا اقدام نمایند مشمول 35 درصد جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی قرار خواهند گرفت.

۳- کلیه انبوه سازان و تولیدکنندگان ساختمان که نسبت به اخذ شناسنامه ساختمان(پروانه ساختمان)احداث بنا از تاریخ 99/4/15 لغایت 99/5/19 به مدت 30 روز کاری  اقدام نمایند کلیه عوارض ناشی از صدور شناسنامه ساختمانی و بهای خدمات را به صورت نقد و یکجا پرداخت نمایند مشمول 45 درصد جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۱ – عوارض مازاد تراکم، ارزش افزوده، تغییر کاربری و دیگر عوارض که در زمان صدور شناسنامه ساختمان ملاک محاسبه قرار می‌گیرد مشمول مواد مذکور در بندهای ۳ و ۲ می گردد.

تبصره ۲- عوارض عدم تامین پارکینگ و جرایم ماده صد که حسب آرای کمیسیون مربوطه قطعیت یافت و همچنین عوارض نوسازی و عوارض سالیانه اتومبیل و مالیات بر ارزش افزوده، سهم آموزش و پرورش مشمول تسهیلات جایزه خوش حسابی نمی گردد.

خواهشمند است مقرر فرمائید نسبت به تصویب پیشنهاد شهرداری در اولین جلسه شورای اسلامی شهر اقدام لازم مبذول فرمایند امید است شهرداری بتواند با همیاری، همدلی و هم اندیشی اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر بر مضایقی که توسط استکبار جهانی به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم اسلام مدار تحمیل گردید فایق آید و خدمات رفاهی و عمرانی مناسب تر از گذشته به مردم شریف بابلسر ارائه نماید موافقت می گردد.

∗ این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *